Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3856. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2017, stran 12369.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 106. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 22. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Železniki za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16, 22/17 in 55/17) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
TRETJI REBALANS 2017 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.934.811
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.512.177
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
4.888.478
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.404.378
7000
 
Dohodnina
4.404.378
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
398.100
7030
 
Davki na nepremičnine
362.000
7031
 
Davki na premičnine
100
7032
 
Davki na dediščine in darila
20.000
7033
 
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
16.000
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
86.000
7044
 
Davki na posebne storitve
1.000
7047
 
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
85.000
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
623.699
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
162.490
7102
 
Prihodki od obresti
105
7103
 
Prihodki od premoženja
162.385
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.800
7111
 
Upravne takse in pristojbine
2.800
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
23.560
7120
 
Globe in druge denarne kazni
23.560
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
20.647
7130
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev
20.647
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
414.202
7141
 
Drugi nedavčni prihodki
414.202
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
144.185
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
112.213
7200
 
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
112.213
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
31.972
7221
 
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
31.972
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
350
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
350
7300
 
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
350
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
254.099
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
246.635
7400
 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
246.635
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
7.464
7413
 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
7.464
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
24.000
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
24.000
7860
 
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
24.000
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.877.013
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.807.869
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
371.792
4000
 
Plače in dodatki
330.767
4001
 
Regres za letni dopust
13.443
4002
 
Povračila in nadomestila
22.198
4004
 
Sredstva za nadurno delo
5.384
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
60.125
4010
 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
31.349
4011
 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
26.019
4012
 
Prispevek za zaposlovanje
207
4013
 
Prispevek za starševsko varstvo
344
4015
 
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
2.206
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.266.941
4020
 
Pisarniški in splošni material in storitve
127.055
4021
 
Posebni material in storitve
137.794
4022
 
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
202.416
4023
 
Prevozni stroški in storitve
6.910
4024
 
Izdatki za službena potovanja
2.200
4025
 
Tekoče vzdrževanje
430.706
4026
 
Poslovne najemnine in zakupnine
6.573
4029
 
Drugi operativni odhodki
353.287
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
21.240
4031
 
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
21.240
409
 
REZERVE
87.771
4091
 
Proračunska rezerva
82.000
4093
 
Sredstva za posebne namene
5.771
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.410.587
410
 
SUBVENCIJE
98.907
4102
 
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
98.907
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.541.216
4111
 
Družinski prejemki in starševska nadomestila
18.000
4112
 
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
8.000
4119
 
Drugi transferi posameznikom
1.515.216
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
211.441
4120
 
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
211.441
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
559.023
4130
 
Tekoči transferi občinam
35.528
4131
 
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
24.000
4133
 
Tekoči transferi v javne zavode
495.995
4135
 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
3.500
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.523.071
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.523.071
4200
 
Nakup zgradb in prostorov
28.135
4202
 
Nakup opreme
75.841
4203
 
Nakup drugih osnovnih sredstev
28.180
4204
 
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1.491.695
4205
 
Investicijsko vzdrževanje in obnove
606.480
4206
 
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
70.000
4207
 
Nakup nematerialnega premoženja
3.500
4208
 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
219.240
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
135.486
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
105.000
4310
 
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
105.000
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
30.486
4323
 
Investicijski transferi javnim zavodom
30.486
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–942.202
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
3.932
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
3.932
7504
 
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
3.932
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
5.000
440
 
DANA POSOJILA
5.000
4404
 
Dana posojila privatnim podjetjem
5.000
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–1.068
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
679.677
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
679.677
5001
 
Najeti krediti pri poslovnih bankah
500.000
5003
 
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
179.677
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
300.005
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
300.005
5501
 
Odplačila kreditov poslovnim bankam
300.005
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–563.598
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
379.672
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
942.202
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
563.598
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2017.
Št. 015-7/2017-016
Železniki, dne 21. decembra 2017
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost