Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3821. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2018, stran 12295.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 22. seji dne 21. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Rečica ob Savinji za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.445.244
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.732.363
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.566.765
700
Davki na dohodek in dobiček
1.430.780
703
Davki na premoženje
86.585
704
Domači davki na blago in storitve
49.300
706
Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
165.598
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
127.998
711
Takse in pristojbine
1.800
712
Denarne kazni 
1.700
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.100
714
Drugi nedavčni prihodki
31.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
92.477
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
50.500
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
41.977
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
Prejete donacije iz domačih virov 
0
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
620.404
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
416.319
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU 
204.085
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.016.342
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
698.274
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
163.308
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
24.913
402
Izdatki za blago in storitve 
480.221
403
Plačila domačih obresti
2.970
409
Rezerve
26.862
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
776.689
410
Subvencije
36.740
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
438.500
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
88.523
413
Drugi tekoči domači transferi 
212.926
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.494.379
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.494.379
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)
47.000
430
Investicijski transferi 
0
431
Investicijski transferi 
23.000
432
Investicijski transferi
24.000
III.
 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–571.098
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750
Prejeta vračila danih posojil 
0
751
Prodaja kapitalskih deležev 
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
 
PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
 
ZADOLŽEVANJE (500)
471.022
50
ZADOLŽEVANJE
471.022
500
Domače zadolževanje
471.022
VIII.
 
ODPLAČILA DOLGA (550)
119.504
55
ODPLAČILA DOLGA
119.504
550
Odplačila domačega dolga 
119.504
IX.
 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–219.580
X.
 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
351.518
XI.
 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
571.098
9009
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
 
splošni sklad za drugo
219.580
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: požarna taksa, prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo, turistična taksa.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v meseca septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in o njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunska rezerva občine se v letu 2018 oblikuje v višini 21.462 eurov.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen 
Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva med odhodki proračuna v višini 5.000 eurov. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
10. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 300 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
11. člen 
(načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine) 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, ki ni vključeno v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ga je sprejel občinski svet hkrati s proračunom občine za leto 2018 in katerega posamična vrednost je nižja od 2.000 EUR, sprejme župan.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
12. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v proračunskem letu 2018 lahko zadolži v višini 471.022 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Rečica ob Savinji, v letu 2018 ni predviden.
13. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2018 zadolžijo do skupne višine 150.000 eurov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v 2018 ne bodo izdajala poroštev.
14. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2018 zadolži do višine 150.000 eurov.
15. člen 
(začasno financiranje v letu 2019) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Rečica ob Savinji v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2017-13
Rečica ob Savinji, dne 21. decembra 2017
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost