Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3838. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah, stran 12323.

  
Na podlagi 28. člena in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUJPS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 55/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 21. redni seji dne 20. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah 
1. člen 
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah za dnevni program znašajo od 1. 1. 2018 dalje:
– oddelki starostne skupine od 1–3 let
453,00 EUR
– oddelki starostne skupine od 3–6 let
338,00 EUR
– oddelki starostne skupine od 3–4 let in kombinirani oddelki
373,00 EUR
2. člen 
Za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil za 1,50 EUR na dan. Staršem, ki do osme ure obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti, se zniža cena programa za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je osnova za izračun prispevka staršev in občine k ceni programa.
3. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Šmarje pri Jelšah po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo polletno rezervacijo za največ dva meseca v obdobju od 1. junija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka za največ dva meseca. Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati rezervacijo najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Za prvi mesec neprekinjene odsotnosti otroka starši prispevajo k ceni programa delež, ki znaša 30 %, za drugi mesec pa 50 % zneska, določenega z odločbo o višini plačila za program vrtca. Otroški vrtec mora v primeru uveljavljanja rezervacije od cene programa odbiti celotni strošek prehrane za čas odsotnosti otroka iz vrtca.
4. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Šmarje pri Jelšah po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo zdravstveno rezervacijo zaradi najmanj enomesečne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni. Starši plačajo 50 % zneska, določenega z odločbo o višini plačila za program vrtca, zmanjšanega za sorazmerni del stroškov živil. Znižano plačilo starši uveljavljajo na podlagi vloge in zdravniškega potrdila, ki ju morajo posredovati Občini Šmarje pri Jelšah, Oddelku za družbene dejavnosti.
5. člen 
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo rezervacijo iz 3. in 4. člena tega sklepa le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.
6. člen 
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem zaračuna 4,00 EUR za vsako začeto uro. Vrtec to določilo uporabi le v primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev in neupoštevanja obratovalnega časa vrtca.
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah št. 0321-0001/2017-5, objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/17.
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.
Št. 0321-0007/2017-6
Šmarje pri Jelšah, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Stanislav Šket l.r.

AAA Zlata odličnost