Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3782. Zakon o spremembah Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (ZDKDPŠ-B), stran 12130.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (ZDKDPŠ-B) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (ZDKDPŠ-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. decembra 2017.
Št. 003-02-11/2017-19
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O DODATNI KONCESIJSKI DAJATVI OD PREJEMKOV, IZPLAČANIH ZA OBČASNA IN ZAČASNA DELA ŠTUDENTOV IN DIJAKOV (ZDKDPŠ-B) 
1. člen
V Zakonu o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno besedilo) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
Organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del za študente, zbrana sredstva iz prejšnjega člena nakazujejo v proračunski sklad v pristojnosti ministrstva, pristojnega za izobraževanje, za odplačilo posojil, najetih za sofinanciranje ali financiranje gradnje, nakupa, razširitve, prenove, vzdrževanja in posodobitve prostorskih pogojev in opremljenosti javnih visokošolskih zavodov in za odplačilo posojil, najetih za sofinanciranje ali financiranje gradnje, nakupa, razširitve, rekonstrukcije, prenove, vzdrževanja in opremljanja študentskih in dijaških bivalnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji, v javnih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija ali javni visokošolski zavod.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se lahko porabijo tudi za sofinanciranje ali financiranje gradnje, nakupa, razširitve, rekonstrukcije, prenove, vzdrževanja in posodobitve prostorskih pogojev in opremljenosti javnih visokošolskih zavodov ter za sofinanciranje ali financiranje gradnje, nakupa, razširitve, rekonstrukcije, prenove, vzdrževanja in opremljanja študentskih in dijaških bivalnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji, v javnih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija ali javni visokošolski zavod.
Proračunski sklad je ustanovljen do zaključka odplačevanja posojil. Proračunski sklad se ukine, ko so porabljena vsa sredstva, zbrana do zaključka odplačila posojil. Nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem dodatne koncesijske dajatve opravlja Finančna uprava Republike Slovenije.«.
2. člen 
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva iz dodatne koncesijske dajatve, zbrana od 1. januarja 2010 dalje, se najprej namenijo za odplačilo posojil v skladu s prvim odstavkom 3. člena tega zakona. Preostanek sredstev iz dodatne koncesijske dajatve pa se lahko nameni neposrednemu sofinanciranju ali financiranju v skladu z drugim odstavkom 3. člena tega zakona.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 432-01/17-20/10
Ljubljana, dne 19. decembra 2017
EPA 2271-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Matjaž Nemec l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost