Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3848. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018, stran 12351.

  
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018 (Uradni list RS, št. 4/17), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 28. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018 
1. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018 se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Proračun Občine Tržič za leto 2018 se določa v naslednjih zneskih:
KONTO
 
OPIS
Proračun 2018
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
12.163.752
 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.050.216
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
9.286.810
700
 
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
7.922.755
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.132.555
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
231.500
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.763.406
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.463.146
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
5.000
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
35.100
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
29.400
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
230.760
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
269.500
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
269.500
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
13.400
730
 
PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV 
13.400
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
830.636
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
358.339
741
 
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
472.297
78
 
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
15.473.500
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.260.937
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
912.723
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
149.114
402
 
IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 
2.957.100
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
50.000
409
 
REZERVE
192.000
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
4.877.588
410
 
SUBVENCIJE
590.250
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.564.818
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM 
IN USTANOVAM
535.323
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.187.196
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.969.775
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.969.775
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
365.200
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
150.000
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
215.200
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–3.309.748
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
506.976
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
506.976
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–3.816.724
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.–VIII.)
–506.976
 
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
3.309.748
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.«
2. člen 
Prvi odstavek 3. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018 se spremeni tako, da se glasi:
»Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.«
3. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna katerih ustanoviteljica je občina in pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Besedilo 11. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018 se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2018 lahko zadolžijo do višine 300.000,00 EUR na način in pod pogoji, ki jih določata Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin.
Pogoj za zadolževanje in izdajanje poroštev pravnih oseb javnega sektorja je pisno soglasje župana Občine Tržič.«
4. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0004/2016-401
Tržič, dne 14. decembra 2017
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost