Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3832. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Šalovci, stran 12313.

  
Na podlagi 58. člena Zakona o izvrševanju poračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odl. US) ter uporabe določb 218. člena, 218.a člena, 218.b člena, 218.c člena, 218.č člena in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 62/04 – Odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, Odl. US, 57/12) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 26. redni seji dne 20. decembra 2017 sprejel
O D L O K 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Šalovci 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja izračun, odmero in obveznost plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo) se plačuje za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
S tem odlokom se natančneje določi:
– zavezance za plačevanje nadomestila,
– območja zajemanja nadomestila,
– določitev površin za odmero nadomestila,
– merila za določitev višine nadomestila,
– določitev vrednosti točke,
– določanje višine nadomestila,
– oprostitve plačila nadomestila,
– obračunavanje in pobiranje nadomestila,
– druge obveznosti zavezancev in evidenca zavezancev.
2. člen 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– Zavezanec za plačilo nadomestila je fizična ali pravna oseba zasebnega ali javnega prava, ki je neposredni uporabnik stavbnega zemljišča, stavbe ali dela stavbe ter gradbenega inženirskega objekta na območju Občine Šalovci.
– Neposredni uporabnik je:
– lastnik, katerega lastninska pravica je vpisana v zemljiško knjigo oziroma je lastninsko pravico pridobil na podlagi splošnega ali posamičnega pravnega akta (pogodba, odločba, zakon) ali 
– uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi najemne ali zakupne pogodbe ali 
– uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi ustanovljene osebne služnosti (užitek, raba, služnost stanovanja) ali 
– uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi ustanovljene stavbne pravice ali 
– uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi drugega pravnega posla. 
– Zazidana stavbna zemljišča so tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji stavba, pomnožena s faktorjem 1.5, preostali del zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
– Nezazidana stavbna zemljišča so zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave, če je za njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto. Šteje se, da je za navedena zemljišča zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto, če imajo takšne parcele zagotovljen dostop do javnega cestnega omrežja ter da je za njih tudi možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav, če je za območje, na katerem ležijo sprejet občinski prostorski načrt.
– Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile. Kot stanovanjska površina se v skladu z veljavnim predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst objektov, šteje tudi čista tlorisna površina počitniških objektov.
– Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom, in je namenjena opravljanju poslovne dejavnosti. Po tem odloku so poslovne površine tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so: nepokrita skladišča, proizvodni obrati in delavnice na prostem, površine za stalne deponije materialov, interna parkirišča, javna parkirišča, za katera se plačuje parkirnina ali najemnina, kampi, bencinski servisi, odprte športno-rekreativne površine in druge površine, ki so namenjene opravljanju poslovne dejavnosti.
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku tega člena, imajo enak pomen, kot jih določajo predpisi s področja urejanja prostora, graditve objektov, davčnega, stanovanjskega področja ter stvarnih in obligacijskih razmerij.
II. OBMOČJA ZAJEMANJA NADOMESTILA 
3. člen 
Nadomestilo se plačuje za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča na celotnem območju občine enotno.
Natančna lega in meje območij zajemanja nadomestila so razvidne iz grafičnega prikaza območij zajemanja nadomestila, ki je sestavni del odloka in je na vpogled v občinski upravi Občine Šalovci ter na spletni strani Občine Šalovci.
III. DOLOČITEV POVRŠIN ZA ODMERO NADOMESTILA 
4. člen 
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske in poslovne površine, ne glede na to, ali se površine dejansko uporabljajo ali ne.
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje tudi za nelegalne gradnje, kot to določa zakon.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje za tisti del zemljišča, za katerega je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njem dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njem dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje za nezazidana stavbna zemljišča, ki samostojno ali s sosednjimi nezazidanimi stavbnimi zemljišči dosegajo skupno površino 400 m2.
V kolikor površina nezazidanih stavbnih zemljišč presega 800 m2 se za odmero nadomestila upošteva 800 m2.
5. člen 
Podatke o površinah zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih pristojni organ občinske uprave Občine Šalovci pridobi iz napovedi zavezancev ter javnih evidenc iz lastne pristojnosti in iz pristojnosti državnih organov na način in po postopku, ki ga določa zakon.
Osnovo za določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča predstavljajo tudi naslednje uradne evidence: register nepremičnin, kataster stavb in zemljiški kataster, ki jih vodi Geodetska uprava RS in iz katerih občina za potrebe odmere nadomestila pridobiva potrebne podatke.
Osnovo za določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča predstavljata tudi naslednji uradni evidenci: zemljiški kataster in kataster stavb, iz katerih občina za potrebe odmere nadomestila pridobiva potrebne podatke.
IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA 
6. člen 
Za določitev višine nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se upoštevajo naslednja merila:
1. lega in namembnost stavbnega zemljišča,
2. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi ter drugimi objekti in napravami.
Za določitev višine nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se upošteva lega stavbnega zemljišča.
7. člen 
Glede na lego in namembnost stavbnega zemljišča se nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče točkuje po naslednji tabeli:
namen uporabe
točke
1. 
stanovanjski objekti
80
2. 
poslovni objekti
300
Poslovni namen – pridobitna dejavnost se določi za vse dele stavb, ki se v registru nepremičnin vodijo pod skupino CC-SI klasifikacije (dejanska raba) »12 – Nestanovanjske stavbe« ali katere koli njene podskupine, z izjemo podskupine »1271 – Nestanovanjske kmetijske stavbe« ali katere koli njene podskupine, če se v stavbnem delu opravlja dejavnost oziroma je namenjen opravljanju dejavnosti.
Stanovanjski namen se določi za vse vrste delov stavb, ki so v registru nepremičnin označeni pod skupino CC-SI klasifikacije »11 – Stanovanjske stavbe« ali katere koli njene podskupine in »1242 – Garažne stavbe«, če se hkrati v delu stavbe ne opravlja Poslovni namen – pridobitna dejavnost.
Če podatek o dejanski rabi stavbe v uradnih evidencah ne obstaja, se ne vodi oziroma obstaja dvom o njegovi pravilnosti, le-tega na podlagi javnega naznanila ter posledično izvedene javne razgrnitve podatkov oziroma izvedenega ugotovitvenega postopka, določi občinska uprava.
8. člen 
Opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in skupne rabe se ugotavlja po možnosti priključka na te objekte in naprave in se ovrednoti z naslednjimi točkami:
komunalna opremljenost
točke
1.
cestno omrežje
20
2.
električno omrežje
20
3.
javno vodovodno omrežje
20
4.
kanalizacijsko omrežje
10
5
elektronske telekomunikacije
5
Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost: priključka na javno cestno, vodovodno, kanalizacijsko, električno, in elektronske telekomunikacije, če je omrežje na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 100 m in obstaja tudi dejanska možnost priključitve.
9. člen 
Za nezazidana stavbna zemljišča se nadomestilo vrednoti po naslednji tabeli:
namen uporabe
točke
1.
nezazidano stavno zemljišče
10
V. DOLOČITEV VREDNOSTI TOČKE 
10. člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju občine Šalovci se za leto 2018 sprejme s tem odlokom in znaša 0,003 €.
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine Šalovci, za leto 2019 in naprej, sprejme do konca leta za naslednje leto Občinski svet Občine Šalovci s sklepom.
VI. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA 
11. člen 
Letna višina nadomestila se izračuna na naslednji način:
NUSZ = POV * ŠT * VT 
Zgornje oznake pomenijo:
NUSZ
… letna višina nadomestila [€/leto]
POV
… površina zazidanega oziroma nezazidanega stavbnega zemljišča [m2]
ŠT
… skupno število točk, določeno z merili iz 7., 8. in 9. člena tega odloka
VT
… vrednost točke
VII. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA 
12. člen 
Zavezanci, ki jih prizadene elementarna nesreča (poplava, potres, požar, plaz), so lahko oproščeni plačila nadomestila za določen čas – eno leto.
Vlogo za oprostitev plačila nadomestila po prvem odstavku tega člena, z dokaznimi listinami vložijo zavezanci pri občinski upravi v zadnjih treh mesecih tekočega leta. Na podlagi predloženih dokazil občinska uprava odloči o oprostitvi. Oprostitev je možna največ za dobo enega leta.
13. člen 
Nadomestilo se v skladu z zakonom ne plačuje za:
– stanovanjske in poslovne površine, katera uporabljajo gasilska in športna društva,
– nezazidana stavbna zemljišča, ki jih neposredno za namen obrambe in delovanja uporablja Slovenska vojska,
– stanovanjske in poslovne površine v uporabi tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– stanovanjske in poslovne površine mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.
VIII. OBRAČUNAVANJE IN POBIRANJE NADOMESTILA 
14. člen 
Nadomestilo določi zavezancem pristojni davčni organ na podlagi podatkov občine.
Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila, izvršbe, odpisa, delnega odpisa, odloga, zastaranja in plačila obresti od nadomestila se uporabljajo določbe Zakona o davčnem postopku.
IX. DRUGE OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV IN EVIDENCA ZAVEZANCEV 
15. člen 
Zavezanci so dolžni pristojni strokovni službi občinske uprave posredovati podatke najkasneje v petnajstih dneh po nastanku obveznosti plačevanja nadomestila in v istem roku tudi vse druge spremembe v zvezi z lastništvom oziroma uporabo ter površino stanovanjskih in poslovnih prostorov in dejansko komunalno opremljenostjo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. V istem roku so zavezanci dolžni izpolniti zahtevo pristojne službe občinske uprave, če se podatki pridobivajo na podlagi poziva.
Enotno evidenco zavezancev pristojni organ občinske uprave Občine Šalovci dopolnjuje iz napovedi zavezancev ter javnih evidenc iz lastne pristojnosti in iz pristojnosti državnih organov na način in po postopku, ki ga določa zakon.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 44/01, 11/03, 15/04 in 137/04).
Postopki, pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, ki še niso pravnomočno zaključeni, se končajo po določbah prejšnjega odloka.
17. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 422-5/2017-5
Šalovci, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Šalovci 
Iztok Fartek l.r.

AAA Zlata odličnost