Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3845. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Draga, Severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih, stran 12346.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14) je župan Občine Štore dne 19. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Draga, Severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom določa župan Občine Štore začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Draga, Severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih (Uradni list RS, št. 15/90, 39/94, 68/98, 91/00, 20/01, 42/03, 28/16 in 21/17); (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve PUP).
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP so Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO – v nadaljevanju ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki so uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP) 
Skrajni zahodni rob območja PUP se ob stiku z zazidalnim načrtom Štore I zajeda med območji dveh prostorskih aktov. Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev je ureditev smiselne meje med prostorskimi akti, ki bo v prostoru predstavljala oblikovanje logičnih celot posameznih prostorskih aktov.
3. člen 
(predmet in programska izhodišča) 
Predmet sprememb in dopolnitev PUP je opredelitev nove meje prostorskega akta – zmanjšanje PUP.
4. člen 
(območje sprememb in dopolnitev PUP) 
Območje sprememb in dopolnitev PUP obsega zemljišča, parcelne št.:
– 281/1 del, 281/2 del, 1326 del, k.o. Kompole in
– 1541, 1542, 1543, 1544 del, 1545 del, 1546/2, 1546/3, 1547/1, 1548, 1549/1, 1549/3, 1549/4, 1550, 1551/1, 1551/2, 1551/3, 1551/5, 1551/7, 1552, 1554/2, 1555/1, 1555/2, 1556/2, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562 del, 1563, 1565, 1566 del, 1567 del, 1570 del, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575 del, k.o. Teharje.
Območje sprememb in dopolnitev PUP se lahko v fazi izdelave tudi delno spremeni.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Pridobitev strokovnih rešitev ni potrebna.
7. člen 
(postopek in roki za pripravo) 
Spremembe prostorskih aktov se nanašajo samo na opredelitev meje PUP, zato v skladu s 61.a členom ZPNačrt potekajo po skrajšanem postopku.
8. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja) 
Pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP ni potrebno sodelovanje nosilcev urejanja prostora ter drugih udeležencev.
9. člen 
(obveznosti s financiranjem OPPN) 
Izdelavo sprememb in dopolnitev financira Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore.
10. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
Šifra: 350-0010/2017-1
Štore, dne 21. decembra 2017
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost