Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3833. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2017, stran 12315.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 26. redni seji dne 20. decembra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Šalovci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 32/17 in 52/17) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
skupina/podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.093.280
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.876.785
70
DAVČNI PRIHODKI
1.568.170
700 Davki na dohodek in dobiček
1.114.999
703 Davki na premoženje
83.851
704 Domači davki na blago in storitve
369.320
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
308.615
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
248.492
711 Takse in pristojbine
1.600
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
24.813
714 Drugi nedavčni prihodki
33.710
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prod. zemlj. in neopred. sredstev
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
216.495
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
212.295
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
4.200
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.194.313
40
TEKOČI ODHODKI
838.706
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
168.502
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
26.164
402 Izdatki za blago in storitve
599.240
403 Plačila domačih obresti
12.739
409 Rezerve
32.061
41
TEKOČI TRANSFERI
571.870
410 Subvencije
24.740
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
297.599
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
98.834
413 Drugi tekoči domači transferi
150.697
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
761.790
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
761.790
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
21.947
431 Investicijski transferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. uporabniki
12.437
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
9.510
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–101.033
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV (750+751+752)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
847
440 Dana posojila
847
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–874
VII.
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.) – (II.+V.)
–101.907
C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
278.016
500 Domače zadolževanje
278.016
IX.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
184.820
550 Odplačila domačega dolga
184.820
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
93.196
XI.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)
–8.711
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
8.711
« 
2. člen 
Vsa druga določila Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2017 ostanejo nespremenjena in v veljavi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-71/2017-5
Šalovci, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Šalovci 
Iztok Fartek l.r.

AAA Zlata odličnost