Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3825. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2018, stran 12304.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 75. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popr. in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 30. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2018 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom Občina Slovenske Konjice za leto 2018 določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
V splošnem delu proračuna so izkazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.874.138
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.894.526
70
DAVČNI PRIHODKI
9.266.474
700
Davki na dohodek in dobiček
8.267.974
703
Davki na premoženje
750.000
704
Domači davki na blago in storitve
248.500
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.628.052
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.014.200
711
Takse in pristojbine
10.000
712
Globe in druge denarne kazni
12.000
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
38.000
714
Drugi nedavčni prihodki
553.852
72
KAPITALSKI PRIHODKI
130.000
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
130.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
849.612
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
713.769
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
135.843
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.679.324
40
TEKOČI ODHODKI
3.001.831
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
651.900
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
99.760
402
Izdatki za blago in storitve
2.036.592
403
Plačila domačih obresti
30.000
409
Rezerve
183.579
41
TEKOČI TRANSFERI
5.203.971
410
Subvencije
43.000
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.380.824
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
322.298
413
Drugi tekoči domači transferi
1.457.849
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.110.562
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.110.562
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
362.960
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
44.500
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
318.460
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–805.186
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
 
751
Prodaja kapitalskih deležev
 
752
Kupnine iz naslova privatizacije
 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
 
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
 
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
2.455.721
50
ZADOLŽEVANJE
2.455.721
500
Domače zadolževanje
2.455.721
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
1.710.000
55
ODPLAČILA DOLGA
1.710.000
550
Odplačila domačega dolga
1.710.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–59.465
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
745.721
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
805.186
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA
153.515
9009
Splošni sklad za drugo
153.515
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa
– najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
– koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov
– sredstva za projekte, pridobljene na razpisih.
5. člen 
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
6. člen 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2019 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
7. člen 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan; lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
8. člen 
Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah (ZJF)
– rezervni sklad po Stanovanjskem zakonu (SZ-1).
Proračunska rezerva po ZJF se v letu 2018 oblikuje v višini 124.020 EUR in po SZ-1 v višini 9.559 EUR.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000 EUR ter za namene iz prvega in drugega odstavka 44. člena SZ-1 do višine 9.559 EUR in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
9. člen 
Župan je pooblaščen:
– da dolžniku do višine 500 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
– da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih proračunskih odhodkov,
– da odloča o začasnem razporejanju tekočih likvidnostnih sredstev proračuna,
– da v primeru neenakomernega priliva sredstev začasno zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne namene, odobrene v proračunu,
– da odloča o pravnih poslih pridobitve, odprodaje in najema občinskega premoženja v vrednosti 0,5 % od skupnih prihodkov in prejemkov občinskega proračuna. V primeru, ko nepremičnina ni zajeta v programu prodaje, odloča o odprodaji občinski svet.
O ukrepu iz četrte alineje mora župan poročati občinskemu svetu in po potrebi predlagati spremembo občinskega proračuna.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 955.721 EUR.
Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice se lahko v letu 2018 zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 80.000 EUR,
– za servisiranje dolga mora imeti zagotovljena sredstva iz neproračunskih virov.
11. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se v letu 2018 ne smejo zadolžiti, razen v primerih, ko ta odlok določa drugače.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v letu 2018 ne smejo izdajati poroštev, razen v primerih, ko ta odlok določa drugače.
12. člen 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2018 zadolži do višine 1,500.000,00 EUR.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Slovenske Konjice v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
14. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0231/2017(110)
Slovenske Konjice, dne 21. decembra 2017
 
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost