Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3857. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2018, stran 12371.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15, ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 22. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Železniki za leto 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Železniki za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO
 
OPIS
PR2018-DRUGI PREDLOG 
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.798.142
 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.790.716
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
5.150.440
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.617.495
7000
 
Dohodnina
4.617.495
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
442.445
7030
 
Davki na nepremičnine
362.000
7032
 
Davki na dediščine in darila
20.000
7033
 
Davki na promet nepremičnin 
in na finančno premoženje
60.445
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
90.500
7044
 
Davki na posebne storitve
500
7047
 
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
90.000
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
640.276
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
153.841
7103
 
Prihodki od premoženja
153.841
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
4.000
7111
 
Upravne takse in pristojbine
4.000
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
23.000
7120
 
Globe in druge denarne kazni
23.000
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
16.169
7130
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev
16.169
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
443.266
7141
 
Drugi nedavčni prihodki
443.266
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
150.098
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
127.282
7200
 
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
127.282
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
22.816
7221
 
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
22.816
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
33.447
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
33.447
7300
 
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
33.447
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
798.881
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
278.598
7400
 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
278.598
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
520.283
7416
 
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
520.283
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
25.000
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
25.000
7860
 
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
25.000
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.959.205
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.805.503
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
374.040
4000
 
Plače in dodatki
330.858
4001
 
Regres za letni dopust
12.695
4002
 
Povračila in nadomestila
21.202
4004
 
Sredstva za nadurno delo
4.055
4009
 
Drugi izdatki zaposlenim
5.230
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
60.785
4010
 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
32.005
4011
 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
25.334
4012
 
Prispevek za zaposlovanje
212
4013
 
Prispevek za starševsko varstvo
353
4015
 
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
2.881
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.232.707
4020
 
Pisarniški in splošni material in storitve
135.778
4021
 
Posebni material in storitve
121.388
4022
 
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
199.621
4023
 
Prevozni stroški in storitve
6.230
4024
 
Izdatki za službena potovanja
2.500
4025
 
Tekoče vzdrževanje
377.082
4026
 
Poslovne najemnine in zakupnine
6.750
4027
 
Kazni in odškodnine
5.710
4029
 
Drugi operativni odhodki
377.648
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
19.200
4031
 
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
19.200
409
 
REZERVE
118.771
4090
 
Splošna proračunska rezervacija
27.000
4091
 
Proračunska rezerva
86.000
4093
 
Sredstva za posebne namene
5.771
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.466.007
410
 
SUBVENCIJE
98.633
4102
 
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
98.633
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.579.066
4111
 
Družinski prejemki in starševska nadomestila
16.000
4112
 
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
10.000
4119
 
Drugi transferi posameznikom
1.553.066
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
211.521
4120
 
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
211.521
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
576.787
4130
 
Tekoči transferi občinam
37.178
4131
 
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
22.000
4133
 
Tekoči transferi v javne zavode
514.109
4135
 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
3.500
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.649.604
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.649.604
4200
 
Nakup zgradb in prostorov
28.125
4202
 
Nakup opreme
149.932
4203
 
Nakup drugih osnovnih sredstev
23.900
4204
 
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1.671.210
4205
 
Investicijsko vzdrževanje in obnove
518.053
4206
 
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
70.000
4207
 
Nakup nematerialnega premoženja
3.500
4208
 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
184.884
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
38.091
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
8.000
4310
 
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
8.000
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
30.091
4323
 
Investicijski transferi javnim zavodom
30.091
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–161.063
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
1.000
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
1.000
7504
 
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
1.000
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
5.000
440
 
DANA POSOJILA
5.000
4404
 
Dana posojila privatnim podjetjem
5.000
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V.)
–4.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
138.525
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
138.525
5003
 
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
138.525
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
368.159
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
368.159
5501
 
Odplačila kreditov poslovnim bankam
350.005
5503
 
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
18.154
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–394.697
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.–VIII.)
–229.634
 
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
161.063
 
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
394.697
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke- štirimestnega konta. Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene opredeljene s proračunom.
5. člen 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
6. člen 
(pooblastilo županu) 
Župan je pooblaščen, da:
– v okviru področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna spremeni pravico porabe med proračunskimi postavkami, vendar največ do 10 % obsega sprejetega proračuna,
– odloča o razporejanju sredstev splošne proračunske rezervacije,
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna in obvesti občinski svet ter predlaga ustrezne ukrepe,
– začasno zadrži izvrševanje proračuna,
– sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine pod zneskom 10.000 EUR,
– potrjuje dokumente identifikacije investicijskega projekta.
7. člen 
(pooblastila) 
Višja svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– je odredbodajalec proračuna na podlagi pooblastila župana,
– odpira proračunske postavke,
– odpira konte v okviru proračunskih postavk na podlagi veljavnega kontnega načrta in prerazporeja sredstva med konti,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
8. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. lastni prihodki krajevnih skupnosti,
2. prihodki za obratovalne stroške Zdravstvene postaje Železniki,
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki se uporabi za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju obveznih javnih služb varstva okolja,
4. komunalni prispevek za gradnjo komunalne opreme,
5. donacije,
6. sredstva EU in RS pridobljena za investicije.
Neporabljene pravice porabe, ki se financirajo iz donacij in so zagotovljene na posebnih postavkah, se lahko na koncu tekočega leta prenesejo v proračun naslednjega leta za iste namene. Prerazporejanje pravic porabe ni dovoljeno.
9. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, oziroma v primeru ožjih delov občin, predsednik sveta krajevne skupnosti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.
Krajevna skupnost lahko sklepa posamezne pravne posle v višini do 10 % od njenega letnega finančnega načrta, nad to vrednostjo pa le ob soglasju župana.
10. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2019 in ostalih prihodnjih letih, za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 100 % pravic porabe v sprejetem načrtu razvojnih programov neposrednega uporabnika za leto 2019 in ostala prihodnja leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
11. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov v načrtu razvojnih programov, do 20 % izhodiščne vrednosti, odloča župan, oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
12. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 86.000 evrov oziroma največ 1,5 % prihodkov proračuna.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Splošna proračunska rezervacija se v letu 2018 oblikuje v višini 27.000 evrov.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
13. člen
(odpis dolga) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
Obseg neplačanih sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika občine ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
14. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 138.525 evrov oziroma do višine odobrenih povratnih sredstev pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo za investicije Občine Železniki vsebovane v proračunu 2018.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Železniki, v letu 2018 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 evrov.
15. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine, javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko v letu 2018 zadolžijo do skupne višine 0 evrov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2018 zadolžijo do skupne višine 0 evrov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 evrov.
16. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2018 zadolži največ do višine 1.150.000 evrov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen
(začasno financiranje v letu 2019) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Železniki v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
18. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018.
Št. 015-7/2017-017
Železniki, dne 21. decembra 2017
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost