Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3847. Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018, stran 12350.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 101/13) in 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je župan Občine Tolmin dne 20. decembra 2017 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018 
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: občina) v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 101/13; v nadaljnjem besedilu: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Tolmin za leto 2017 (Uradni list RS, št. 10/17, 18/17; v nadaljnjem besedilu: odlok o proračunu).
2. OBSEG ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(1) V obdobju začasnega financiranja se sofinanciranje funkcij občine, njenih nalog ter drugih, s predpisi določenih, namenov nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2017 in za iste programe kot v letu 2017.
(2) V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine porabljenih sredstev (tj. realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine) v enakem obdobju leta 2017.
(3) Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2018.
4. člen 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, kot so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.
6. člen 
(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu leta 2017.
(2) Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega odhodkov in drugih izdatkov, kot je omejen v drugem odstavku 3. člena tega sklepa.
5. KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
Župan o tem sklepu obvesti občinski svet in nadzorni odbor.
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.
Št. 410-0104/2017
Tolmin, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost