Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3859. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Žiri v obdobju 1. 1. 2018–31. 3. 2018, stran 12380.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 30. ter 109. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 68/17) je župan Občine Žiri dne 22. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju proračuna Občine Žiri v obdobju 1. 1. 2018–31. 3. 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Žiri (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Žiri za leto 2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Žiri za leto 2017 (Uradni list RS, št. 82/16, 54/17; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov
v EUR
Proračun 
leta 2018
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.145.859,37
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.017.723,25
70
DAVČNI PRIHODKI
820.135,75
700 Davki na dohodek in dobiček
702.398,25
703 Davki na premoženje
107.487,50
704 Domači davki na blago in storitve
10.250,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
197.587,50
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
15.937,50
711 Takse in pristojbine
750,00
712 Globe in druge denarne kazni
6.375,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
156.775,00
714 Drugi nedavčni prihodki
17.750,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
68.156,50
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
24.979,50
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sr.
43.177,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
59.979,62
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan. institucij
42.037,50
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
17.942,12
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.136.428,49
40
TEKOČI ODHODKI
405.173,40
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
84.701,27
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
13.090,25
402 Izdatki za blago in storitve
287.181,88
403 Plačila domačih obresti
1.450,00
409 Rezerve
18.750,00
41
TEKOČI TRANSFERI
375.996,25
410 Subvencije
6.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
257.941,25
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
41.138,50
413 Drugi tekoči domači transferi
70.916,50
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
332.213,84
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
332.213,84
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
23.045,00
431 Investicijski transferi prav. in fiz. osebam, ki niso proračunski uporabniki
11.125,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
11.920,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
9.430,88
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
935,37
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
935,37
750 Prejeta vračila danih posojil
935,37
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
1.250,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.250,00
440 Dana posojila
1.250,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–314,63
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
19.655,50
50
ZADOLŽEVANJE
19.655,50
500 Domače zadolževanje
19.655,50
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
28.771,75
55
ODPLAČILA DOLGA
28.771,75
550 Odplačila domačega dolga
28.771,75
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–9.116,25
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
–9.430,88
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 
(– ali 0 ali +)
0,00
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 19.655,50 evrov, ki je potrebno za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.
Št. 410/0002-2017-20
Žiri, dne 22. decembra 2017
Župan 
Občine Žiri 
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost