Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3835. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Šmarje pri Jelšah, stran 12319.

  
Na podlagi 2. in 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 21. redni seji dne 20. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Šmarje pri Jelšah 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 98/15) se v preambuli črta besedilo »Zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94, 36/00, 35/01)«.
2. člen 
Besedilo 1. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»S tem odlokom Občina Šmarje pri Jelšah opredeljuje izhajanje občinskega glasila (v nadaljevanju: glasila), določa izdajatelja glasila, načine njegovega financiranja ter urejanje in oblikovanje njegove programske zasnove.«
3. člen 
Besedilo 3. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ustanovitelj glasila je Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.
Izdajatelj glasila je Javni zavod za turizem, šport in mladino (v nadaljevanju: izdajatelj), Celjska cesta 6, Šmarje pri Jelšah, katerega ustanoviteljica je Občina Šmarje pri Jelšah.
Odgovorna oseba izdajatelja je direktor zavoda.«
4. člen 
Besedilo drugega odstavka 4. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Glasilo praviloma izhaja mesečno, na leto izide 11 številk, v predvidenem obsegu 28 strani. Glasilo lahko izide tudi kot izredna ali kot dvojna številka.«
Besedilo drugega stavka tretjega odstavka 4. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Glasilo v tiskani obliki je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva, javni zavodi in ustanove s sedežem v Občini Šmarje pri Jelšah, v elektronski obliki pa se objavi na spletnih straneh ustanovitelja in izdajatelja.«
Besedilo petega odstavka 4. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Izdajatelj obvezne izvode vsake izdaje pošlje Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani ter Knjižnici Šmarje pri Jelšah.«
5. člen 
V 6. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Prednost pri objavi imajo:
– uradna obvestila občinskih organov,
– uradna obvestila upravnih organizacij,
– obvestila javnih zavodov in javnih podjetij.«
Ostali odstavki tega člena se ustrezno preštevilčijo.
6. člen 
Besedilo drugega odstavka 9. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Sedež uredniškega odbora je Celjska cesta 6, Šmarje pri Jelšah.«
Besedilo šestega odstavka 9. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora so za svoje delo upravičeni do nadomestila, katerega višino z internim pravilnikom določi svet izdajatelja, v skladu s sprejetim finančnim načrtom. Posamezna tehnična in organizacijska opravila lahko uredniški odbor v soglasju z direktorjem zavoda prenese na zunanje izvajalce. V tem primeru smejo biti v kalkulaciji pogodbene cene vključeni le stroški oblikovanja in tiska glasila ter njegove distribucije. Pogodbo z zunanjimi izvajalci sklene direktor zavoda.«
7. člen 
Besedilo 11. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Odgovornega urednika imenuje in razrešuje svet izdajatelja. Mandatna doba traja 4 leta od dneva imenovanja.
Svet izdajatelja lahko predlaga razrešitev odgovornega urednika na njegovo pobudo ali če ne deluje v skladu s programsko zasnovo in uredniško politiko glasila.«
8. člen 
V 13. členu se beseda »župan« v različnih sklonih nadomesti z besedo »svet izdajatelja« v ustreznih sklonih.
9. člen 
Besedilo 17. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Člane uredniškega odbora – programske sodelavce, ki so zadolženi za posamezne programske sklope, imenuje svet izdajatelja. Enega člana uredniškega odbora predlaga župan izmed zaposlenih v občinski upravi. Mandatna doba članov uredniškega odbora so 4 leta od dneva imenovanja.
Člane uredniškega odbora se lahko razreši pred potekom mandatne dobe:
– če sami zahtevajo razrešitev,
– če pri svojem delu ne spoštujejo določb veljavne zakonodaje ali tega odloka,
– če delujejo v nasprotju s programsko zasnovo glasila.
Nadomestne člane uredniškega odbora svet izdajatelja imenuje najkasneje v 30 dneh po prenehanju mandata.«
10. člen 
Besedilo drugega odstavka 20. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ustanovitelj glasila zagotavlja finančne in druge pogoje za redno izdajanje glasila s sredstvi občinskega proračuna na podlagi letnega finančnega načrta, ki ga pripravita direktor in odgovorni urednik, potrdita pa uredniški odbor in svet izdajatelja.«
Doda se nov četrti odstavek 20. člena, ki glasi:
»Izdajatelj posreduje sprejeti letni finančni načrt v zakonsko določenem roku ustanoviteljici, s katero sklene dogovor o medsebojnih pravicah in obveznostih, s katerim se uredi naklada glasila, način financiranja in način poročanja.«
11. člen 
V prvi alineji prvega odstavka 21. člena odloka se besedna zveza »javnih glasilih« nadomesti z besedo »medijih«.
12. člen 
Besedilo drugega odstavka 22. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Cene oglaševanja določi svet izdajatelja na osnovi predloga direktorja zavoda in odgovornega urednika glasila.«
13. člen 
V 23. členu odloka se doda nova prva alineja:
»– obvestila in objave ustanovitelja in izdajatelja glasila,«
Ostale alineje tega člena se ustrezno preštevilčijo.
14. člen 
Besedilo drugega odstavka 24. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ravnanje glasila se v ostalih elementih ob razpisu referendumov ali volitev ravna po veljavni zakonodaji, ki ureja področje referendumske in volilne kampanje.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
Direktor zavoda uskladi podatek o glasilu v razvidu medijev pri pristojnem ministrstvu v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka.
16. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha mandat sedanji odgovorni urednici in uredniškemu odboru glasila. Svet izdajatelja imenuje novega odgovornega urednika in uredniški odbor v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka.
17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0007/2017-4
Šmarje pri Jelšah, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Stanislav Šket l.r.

AAA Zlata odličnost