Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3809. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Pivka, stran 12274.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJF in 76/16 – odl. US), 21. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 62/13 in 21/15) in 17. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 19. seji dne 21. 12. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Pivka 
I. SPLOŠNO 
1. člen 
Predmet tega pravilnika je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode iz enostanovanjskih in večstanovanjskih stavb na območju Občine Pivka.
2. člen 
Občina Pivka (v nadaljevanju: občina) skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Pivka, kot lokalna skupnost zagotavlja proračunska sredstva za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (individualnih in skupinskih) velikosti do 50 populacijskih enot.
Populacijska enota oziroma populacijski ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.
II. VIŠINA SREDSTEV 
3. člen 
Sredstva za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Upravičencem se dodelijo finančna sredstva v višini 1.000,00 EUR za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo. V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z eno malo komunalno čistilno napravo je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba v višini do 1.000,00 EUR, vendar skupni znesek nepovratnih finančnih sredstev za MKČN ne sme presegati ½ vrednosti nabave, montaže in zagona male komunalne čistilne naprave z DDV.
III. UPRAVIČENCI 
4. člen 
Do nepovratnih finančnih sredstev po tem pravilniku so upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe, v kateri imajo stalno prebivališče. Stanovanjske oziroma večstanovanjske stavbe se morajo nahajati na območju Občine Pivka in v območjih poselitve, znotraj katerih se ne predvideva odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo.
Lastnik stanovanjske ali večstanovanjske stavbe je do nepovratnih finančnih sredstev upravičen le enkrat za isti namen.
Do sredstev niso upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe v območju poselitve, znotraj katerih se predvideva odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo, razen v izjemnem primeru, ko je iz obvestila javnega podjetja KOVOD POSTOJNA, d.o.o. uporabniku razvidno, da priključitev na javno kanalizacijo v tehničnem smislu ni možna.
Do nepovratnih finančnih sredstev za namen sofinanciranja so upravičeni tudi investitorji – fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Pivka za obstoječe stanovanjske objekte na območjih aglomeracij, ki so določene z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Občini Pivka, kadar so stroški izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja na takšnem območju nesorazmerno visoki.
Sofinanciranje po tem pravilniku ni možno uveljaviti za primere, kjer postavitev male komunalne čistilne naprave zaradi omejitev v prostorskih aktih ali aktih o zavarovanju ni dovoljena, kot npr. na vodovarstvenem območju, na območju kmetijskih in gozdnih površin ipd.
Do sredstev tudi niso upravičene pravne osebe.
Območja poselitve, znotraj katerih se predvideva odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo, so razvidna iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.
IV. POGOJI ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV 
5. člen 
Upravičenec do sredstev iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
– mala komunalna čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja, obratovati mora vsaj še 5 let od izplačila sofinancerskih sredstev;
– izjava izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja o delovanju MKČN;
– če gre za odvajanje v vodotok, mora upravičenec pridobiti vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz male komunalne čistilne naprave v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000, in ime vodotoka;
– objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe mora biti izven območij poselitve, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije. Informacije o teh območjih bodo navedene v javnem razpisu, lahko pa si jih vlagatelj pridobi na Občini Pivka ali na javnem podjetju KOVOD POSTOJNA, d.o.o.;
– v izjemnem primeru je objekt in mala komunalna čistilna naprava lahko v območju opremljanja z javno kanalizacijo, vlagatelj pa mora v tem primeru priložiti obvestilo upravljavca KOVOD POSTOJNA, d.o.o. iz katerega je razvidno, da priključitev v tehničnem smislu ni možna;
– lokacija objekta male komunalne čistilne naprave mora biti definirana z zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, overjene pri notarju;
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil Zakona o graditvi objektov uporabno dovoljenje;
– vlogi morajo biti priloženi računi, iz katerih mora biti razviden nakup in vgradnja male komunalne čistilne naprave, ter dokazila o plačilu računov;
– v primeru male komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov ali večstanovanjski objekt mora biti priložena pogodba med lastniki oziroma etažnimi lastniki o medsebojnih razmerjih pri izgradnji in vzdrževanju naprave ter delitvi nepovratnih sredstev po tem pravilniku, ki ne sme poteči v roku 5 let od izplačila sofinancerskih sredstev.
V. NAČIN PRIJAVE 
6. člen 
Občina vsako leto po sprejemu proračuna objavi javni razpis, s katerim določi postopek, roke in pogoje za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev po tem pravilniku.
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Pivka in v lokalnem časopisu.
Poziv vsebuje:
– namen za katerega se sredstva dodeljujejo,
– znesek razpisanih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, katere morajo izpolnjevati vlagatelji,
– navedbo dokumentacije, ki jo morejo vlagatelji priložiti k vlogi,
– naslov za vložitev vlog,
– rok za vložitev vlog,
– postopek obravnave vlog.
Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija. Komisijo s sklepom imenuje župan. Komisija vloge odpira in obravnava po časovnem zaporedju prispetja, praviloma enkrat mesečno. Odpiranje vlog ni javno.
Sredstva se dodelujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so:
– nakup MKČN,
– gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo MKČN,
– DDV.
Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi dobavitelja čistilne naprave oziroma izvajalca del, ki morajo imeti datum opravljanja storitve v tekočem letu razpisa in v letu pred objavo razpisa na katerega podajajo vlogo. Upravičenci, kateri so podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli sredstev, imajo ob ponovni prijavi na razpis v naslednjem letu prednost v vrstnem redu prispetja vlog.
Na podlagi predloga dodelitve proračunskih sredstev, ki ga pripravi komisija, občinska uprava izda sklep o dodelitvi sredstev. Zoper navedeni sklep je možna pritožba županu občine.
Medsebojno razmerje med Občino Pivka in prejemnikom sredstev se določi s pisno pogodbo o sofinanciranju.
VI. NADZOR IN SANKCIJE 
7. člen 
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila deljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Kontrolo namenske porabe sofinancerskih sredstev opravlja občinska uprava Občine Pivka.
VII. PREHODNE DOLOČBE 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 9000-19/2017
Pivka, dne 21. decembra 2017
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost