Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2017 z dne 28. 12. 2017

Kazalo

3800. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2018, stran 12248.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M    O D L O K 
o proračunu Mestne občine Koper za leto 2018 
Št. 410-125/2017
Koper, dne 22. decembra 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji 21. decembra 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Mestne občine Koper za leto 2018 
1. člen 
S tem odlokom se določa višina in postopki izvrševanja proračuna Mestne občine Koper za leto 2018.
2. člen 
Sredstva proračuna se razporeja v skladu s spodaj navedenimi bilančnimi shemami, katerih vrednosti v letu 2018 znašajo:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
KONTO
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
71.424.563
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
49.866.586
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
40.370.065
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
25.734.266
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
13.164.754
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.471.045
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
9.496.521
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
7.085.918
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
60.000
712
GLOBE IN DENARNE KAZNI 
310.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
102.000
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.938.603
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
11.749.500
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
6.891.500
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
4.858.000
73
PREJETE DONACIJE (730)
5.400
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
5.400
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
9.603.077
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
4.060.905
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 
5.542.172
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
200.000
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
200.000
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
81.056.896
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
10.870.033
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
4.159.383
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
622.229
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
5.260.966
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
482.455
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
345.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
28.800.204
410
SUBVENCIJE
1.542.000
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
11.715.118
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
3.320.636
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
12.222.450
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
38.502.109
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
38.502.109
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
2.884.550
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
643.700
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
2.240.850
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–9.632.333
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751+752)
2.005.000
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
2.000.000
752
SREDSTVA KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 
5.000
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V.)
2.005.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
520.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
520.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.238.830
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
2.238.830
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
–9.346.163
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.) 
–1.718.830
 
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) = III. *
9.632.333
 
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
12.909.741
3. člen 
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, razčlenjeni po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Podrobnejša razčlenitev odhodkov proračuna je podana v posebnem delu proračuna, ki ga sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna. Finančni načrti so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti in ukrepi državnih pomoči.
Celoten proračun se objavi na spletnih straneh Mestne občine Koper.
4. člen 
Namenski prihodki proračuna po tem odloku so prihodki od zamenjave občinskega stvarnega premoženja, požarna taksa, taksa za obremenjevanje voda in taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter sredstva vnovčenih garancij.
Prihodki krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna so izvirni prihodki posamezne krajevne skupnosti in se obravnavajo kot namenska sredstva, ki jih krajevna skupnost razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom.
Kot namenska sredstva se s tem odlokom opredeli tudi prihodke drugih javnofinančnih institucij in prispevke fizičnih ali pravnih oseb za sofinanciranje posameznih investicij ali drugih projektov, ter sredstva donacij EU in drugih mednarodnih institucij.
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme.
Zbrana sredstva iz naslova vplačanih taks za obremenjevanje voda in za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (okoljske dajatve) se lahko porabijo le za:
– gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in
– zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejansko vplačanih namenskih virov oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenski viri sredstev, ki v tekočem proračunskem letu niso porabljeni, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge oziroma namene, za katere so opredeljeni.
5. člen 
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Proračunski uporabniki so dolžni koristiti sredstva le za namene, določene v posebnem delu proračuna in letnem načrtu razvojnih programov.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
6. člen 
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni upoštevati določbe zakona o javnih naročilih.
7. člen 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga za to pooblasti svet krajevne skupnosti.
8. člen 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna neposrednega proračunskega uporabnika – občinski organi in uprava, odloča župan.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga za to pooblasti svet krajevne skupnosti.
Prerazporeditev sredstev proračuna oziroma posamezne postavke proračuna je možna na račun ustreznega zmanjšanja druge postavke v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika oziroma projekta v načrtu razvojnih programov.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ni dovoljeno izvajati prerazporeditev iz postavk, kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče namene porabe.
Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Koper se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev za izdatke na postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe posamezne naloge. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika.
Če se pri izvajanju proračuna ugotovi, da posamezne proračunske postavke v posebnem delu proračuna, ki so planirane na nivoju konta, ne zajemajo samo kontov te podskupine, ampak konte več različnih podskupin, se zaradi razporeditve sredstev v okviru določenih postavk, poslovni dogodki v bilanci A, B in C izkazujejo v skladu s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, istočasno pa se zagotovi izkazovanje proračunskih postavk skladno s sprejetim proračunom in njegovo strukturo v posebnem delu proračuna.
Ne glede na omejitve prerazporejanja sredstev opredeljene v četrtem odstavku tega člena lahko župan izjemoma prerazporedi sredstva za plačilo obveznosti pravnomočnih in izvršljivih sodnih odločb.
9. člen 
Ne glede na določbe 5. člena tega odloka se v breme proračuna lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno tekočo ali investicijsko nalogo, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
V tekočem letu se lahko za projekt, ki je vključen v načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe v sprejetem proračunu, pri čemer prevzeta obveznost ne sme presegati 20 odstotkov skupne vrednosti projekta opredeljene v načrtu razvojnih programov.
Skupaj prevzete obveznosti iz naslova investicijskih izdatkov, ki bodo zahtevale plačilo v letu 2019 ne smejo presegati 50 odstotkov teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2018.
Skupaj prevzete obveznosti iz naslova investicijskih izdatkov, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih ne smejo presegati 25 odstotkov teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2018.
Za projekte, katerih izvedba presega višino dovoljenega obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predobremenitve v proračunih naslednjih letih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti investicijskega programa, ki ga potrdi občinski svet. Proračunski uporabnik lahko s tem predobremeni proračune prihodnjih let za posamezen projekt oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine sredstev v investicijskem programu, pod pogojem, da je projekt vključen v proračun tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne smejo presegati 15 % teh pravic porabe posamezne postavke v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika znotraj namena.
Ne glede na navedene določbe v prejšnjem odstavku tega člena lahko neposredni uporabnik sklepa večletne pogodbe za:
– najem prostorov in opreme, dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev, računalniških storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov;
– izdatke iz udeležbe občine pri izvajanju skupnih projektov, ki se sofinancirajo iz drugih virov;
– prevoze šoloobveznih otrok;
– štipendije;
– za izvedbo projektov, ki se financirajo iz sredstev EU, in sicer do višine odobrenih sredstev.
Obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključuje v proračun leta, na katerega se nanašajo.
10. člen 
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev, za kar se izvede ustrezna prerazporeditev v okviru sprejetega proračuna in evidentira skladno s predpisi.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna lahko medsebojno dogovarjajo izvajanje strokovno-upravnih nalog znotraj občinske uprave ali pri drugem neposrednem proračunskemu uporabniku, če se s tem zagotavlja racionalnejša izvedba.
11. člen 
Sredstva proračuna se proračunskim uporabnikom razporejajo s pogodbo in se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje s programi izvajalcev javnih služb.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se razporedi z javnim razpisom oziroma s kriteriji, ki jih določi župan.
Vrednost programov izvajalcev javnih služb, ki niso posredni uporabniki določi župan v roku 30 dni po sprejemu proračuna in se oddajo s pogodbo.
12. člen 
Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih v finančnem načrtu posameznega neposrednega uporabnika se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju namenskih sredstev.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – občinski organi in uprava, odloča župan v okviru letnih načrtov razvojnih programov. Na osnovi tega lahko župan spreminja in dopolnjuje tudi načrt razvojnih programov za projekte, ki so že uvrščeni v letni načrt razvojnih programov. Župan lahko v načrt razvojnih programov uvrsti nov projekt, če investicijsko dokumentacijo potrdi občinski svet ali če gre za plačilo pogodbene obveznosti iz preteklih let.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – krajevna skupnost, odloča svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga za to pooblasti svet krajevne skupnosti.
Spremembe načrta razvojnih programov se vodijo kot veljavni načrt razvojnih programov. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
13. člen 
Sredstva od prodaje in zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, proračunski uporabniki uporabijo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja.
14. člen 
Župan lahko skladno z določbami 77. člena Zakona o javnih financah v letu 2018 odpiše plačilo dolga posameznemu dolžniku do višine 1.000 EUR, vendar največ do skupne višine 30.000 EUR letno.
Kot dolgovi po tem členu se skladno s četrtim odstavkom 77. člena ZJF ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
15. člen 
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o kratkoročni zadolžitvi največ do 5 % sprejetega proračuna v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov in
– o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna skladno z zakonom.
16. člen 
Sredstva obvezne proračunske rezerve se izločajo praviloma mesečno iz tekočih prihodkov do višine določene s proračunom in se vodijo kot sredstva proračunskega sklada v okviru enotnega zakladniškega računa občine.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 42.000 EUR odloča župan, na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega zgoraj navedeni znesek, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.
17. člen 
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2018 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov. Posredni proračunski uporabniki, ki se pretežno financirajo iz proračuna, uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.
18. člen 
Načrtovana višina zadolžitve občine v letu 2018 pri državnem proračunu upoštevaje 10. člen Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin znaša 520.000 EUR in se namenja za financiranje investicij, ki so predvidene v proračunu Mestne občine Koper za leto 2018.
19. člen 
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper se skladno z 10.g členom Zakona o financiranju občin v letu 2018 lahko zadolži do skupne višine 2.000.000,00 EUR.
20. člen 
Pravni posli, ki jih prevzame krajevna skupnost in presegajo 42.000 EUR, se lahko sklepajo le s predhodnim soglasjem župana, sicer so nični. Soglasje župana ni potrebno za pravne posle, kjer je občina vključena kot sofinancer.
21. člen 
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku oziroma prejemniku proračunskih sredstev razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, javnega sklada, društva oziroma poslovodni organ prejemnika sredstev.
22. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-125/2017
Koper, dne 21. decembra 2017
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O     I L   D E C R E T O 
sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2018 
N. 410-125/2017
Capodistria, 22 dicembre 2017
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Visto l'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale RS, nr. 94/07 – TUU, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della CC), ai sensi dell'articolo 29 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della RS, nr. 11/11 – TUU, 14/13 – ret., 101/13, 55/15 – ZFisP e 96/15 – ZIPRS1617) e l'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, nr. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, nr. 90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria durante la seduta del giorno 21 dicembre 2017 ha accolto il
D E C R E T O 
sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2018 
Articolo 1 
Il presente decreto definisce l’importo e le modalità d’esecuzione del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2018.
Articolo 2 
I fondi del bilancio di previsione sono ripartiti in armonia con i titoli di sotto riportati, i cui rispettivi valori per l’anno 2018 ammontano:
in EUR
A. BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
CONTO
I.
TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
71.424.563
ENTRATE CORRENTI (70+71)
49.866.586
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706) 
40.370.065
700
IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI UTILI
25.734.266
703
IMPOSTE PATRIMONIALI
13.164.754
704
IMPOSTE LOCALI SU BENI E SERVIZI
1.471.045
706
ALTRE IMPOSTE
0
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
9.496.521
710
PARTECIPAZIONE AI PROFITTI ED ALLE ENTRATE PATRIMONIALI 
7.085.918
711
TASSE E CONTRIBUTI
60.000
712
MULTE 
310.000
713
ENTRATE DA VENDITA DI BENI E SERVIZI
102.000
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1.938.603
72
ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE (720+722)
11.749.500
720
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI BENI STRUMENTALI
6.891.500
722
ENTRATE DALLA VENDITA DI TERRENI E DL PATRIMONIO IMMATERIALE
4.858.000
73
DONAZIONI RICEVUTE (730)
5.400
730
ONAZIONI ED ELARGIZIONI RICEVUTE DA PERSONE GIURIDICHE NAZIONALI
5.400
731
DONAZIONI ED ELARGIZIONI RICEVUTE DA PERSONE GIURIDICHE ESTERE
0
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI
9.603.077
740
TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI FINANZIARI PUBBLICI
4.060.905
741
ENTRATE RICEVUTE DAI MEZZI DEL BILANCIO STATALE DA FONDI EU
5.542.172
78
ENTRATE RICEVUTE DALL'UNIONE EUROPEA
200.000
786
RIMANENTI ENTRATE RICEVUTE DALL'UNIONE EUROPEA
0
787
ENTRATE RICEVUTE DA ALTRE ISTITUZIONI EUROPEE
200.000
 
II.
TOTALE SPESE (40+41+42+43)
81.056.896
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
10.870.033
400
SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL PERSONALE
4.159.383
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO
622.229
402
SPESE PER BENI E SERVIZI
5.260.966
403
SPESE PER INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE
482.455
409
FONDI ACCANTONATI PER LA RISERVA
345.000
41
STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
28.800.204
410
SOVVENZIONI
1.542.000
411
SOVVENZIONI A FAVORE DI SINGOLI E FAMIGLIE
11.715.118
412
TRASFERIMENTI DI FONDI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI ED ENTI NON-PROFIT
3.320.636
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI NAZIONALI
12.222.450
42
SPESE DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI (420)
38.502.109
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BENI STRUMENTALI
38.502.109
43
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI
2.884.550
431
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE NON SONO FRUITORI DEL BILANCIO
643.700
432
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DEGLI UTENTI DEL BILANCIO
2.240.850
 
III.
AVANZO (DISAVANZO) (I. – II.)
–9.632.333
B. CONTO CREDITI E INVESTIMENTI FINANZIARI
75
IV.
RIMBORSO DI CREDITI ED ALIENAZIONE DI QUOTE 
IN CAPITALE (751+752)
2.005.000
751
VENDITA DI QUOTE IN CAPITALE
2.000.000
752
RICAVO IN SEGUITO ALLA PRIVATIZZAZIONE 
5.000
44
V.
PRESTITI CONCESSI E AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE (440+441)
0
 
VI.
PRESTITI CONTRATTI E MUTAMENTI DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV.–V.)
2.005.000
C. CONTO FINANZIARIO
50
VII.
INDEBITAMENTO (500)
520.000
500
INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE
520.000
55
VIII.
RIMBORSI DEI DEBITI (550)
2.238.830
550
RIMBORSI DEI DEBITI IN AMBITO NAZIONALE
2.238.830
 
IX.
INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
–9.346.163
 
X.
INDEBITAMENTO NETTO 
(VII.-VIII.) 
–1.718.830
 
XI.
FINANZIAMENTO NETTO (VI.+VII.-VIII.-IX.) = III. *
9.632.333
 
XII.
STATO DEI FONDI SUI CONTI IN DATA 31 DICEMBRE DELL’ANNO PASSATO
12.909.741
Articolo 3 
Il bilancio è costituito dalla parte generale, dalla parte particolare e dal piano dei programmi di sviluppo.
La parte generale del bilancio è costituita dalle entrate e dalle spese, dal conto crediti e investimenti finanziari e dal conto finanziario, suddivisi in base alla classificazione economica fino al dettaglio del conto di spesa.
L’elaborazione più dettagliata della ripartizione dei fondi di bilancio, è oggetto di una parte separata, costituita dai piani finanziari dei fruitori diretti del bilancio. I detti piani finanziari sono strutturati come segue: settori di utilizzo del bilancio, principali programmi e sotto-programmi prescritti dalla ripartizione programmatica delle spese dei bilancio di previsione comunali. Il sotto-programma è suddiviso in capitolati di spesa, i quali a loro volta sono segmentati in conti di spesa, stabiliti dal piano di conti.
Il piano dei programmi di sviluppo comprendono gli investimenti e le attività in ambito agli aiuti di stato.
Il bilancio viene pubblicato sul sito internet del Comune città di Capodistria.
Articolo 4 
Si ritengono entrate finalizzate ai sensi del presente decreto le entrate dalla permuta del patrimonio materiale comunale, quelle ottenute dalla tassa sul rischio incendio, sull’inquinamento delle acque e dell’ambiente in seguito allo smaltimento dei rifiuti e fondi recepiti dalla riscossione delle garanzie.
Fanno parte delle entrate tutte le entrate delle comunità locali non rientranti tra i fondi trasferiti dal bilancio comunale ed inseriti nel piano finanziario della comunità locale, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
Rientrano tra i fondi finalizzati anche le entrate d’altri enti finanziari pubblici, come pure i contributi delle persone fisiche o giuridiche destinati al cofinanziamento degli investimenti o d’altri progetti, le donazioni provenienti dall’UE e da altre istituzioni internazionali.
I fondi raccolti tramite riscossione della quota afferente le opere d’urbanizzazione primaria sono destinati al finanziamento di tali opere.
I fondi raccolti dalla riscossione delle tasse di inquinamento delle acque e dell’ambiente in seguito allo smaltimento dei rifiuti (imposte ambientali) possono essere destinati:
– alla costruzione dell’infrastruttura finalizzata all’esercizio dei servizi pubblici obbligatori di protezione ambientale in conformità con i programmi operativi nazionali, adottati mediante le normative di protezione ambientale relative alla depurazione e scarico delle acque reflue, al trattamento dei rifiuti urbani e allo smaltimento dei medesimi, nonché
– all’assicurazione degli standard di approvvigionamento, come pure dei provvedimenti tecnici, organizzativi e di altra natura, prescritti per l’attuazione dei servizi pubblici obbligatori di protezione ambientale.
Se in seguito all’approvazione del bilancio sopraggiunge il versamento di un’entrata finalizzata, che richiede la corrispondente uscita, la quale, però, non è riportata nel bilancio o lo è solo in parte, le uscite del piano finanziario del singolo fruitore diretto e conseguentemente del bilancio subiscono la maggiorazione equivalente all’eccedente delle entrate rilevato inizialmente.
Nel caso in cui il bilancio di competenza preveda delle entrate inferiori a quelle effettivamente riscosse, l’impegno di spesa non deve superare gli importi riscossi ovvero quelli disponibili.
I residui attivi del bilancio sono oggetto del cumulo nell’anno successivo e vengono spesi per le finalità ovvero progetti per i quali erano stati destinati.
Articolo 5 
I fondi di bilancio possono essere impegnati esclusivamente per le finalità definite nello stesso.
I fruitori del bilancio hanno l’obbligo di destinare i rispettivi fondi unicamente per le finalità definite nella parte separata del bilancio e del piano annuale dei programmi di sviluppo.
I singoli impegni di spesa in nome del comune non possono superare le effettive disponibilità del bilancio all’uopo stanziate.
Articolo 6 
Il singolo impegno di spesa a carico del bilancio, è ammesso unicamente a condizione che siano adempiuti i requisiti previsti dalla legge e dal presente decreto. Nell’attingere ai fondi di bilancio, i fruitori sono tenuti a rispettare le disposizioni della legge sugli appalti pubblici.
Articolo 7 
Dell’esecuzione del bilancio risponde il Sindaco. Egli può conferire rispettive deleghe anche ad altre persone.
Il diritto di usufruire del piano finanziario delle comunità locali decide il consiglio della comunità locale o il presidente del consiglio se viene delegato dal consiglio della comunità locale.
Articolo 8 
Lo spostamento nello stanziamento per la singola voce del bilancio figurante tra i conti del medesimo sotto il capitolo di spesa del singolo fruitore del bilancio-degli organi comunali e dell'amministrazione decide il Sindaco.
Il diritto di usufruire del piano finanziario delle comunità locali decide il consiglio della comunità locale o il presidente del consiglio se viene delegato dal consiglio della comunità locale.
Lo spostamento dei mezzi del bilancio ovvero delle singole voci del bilancio è possibile solamente con la diminuzione di altre voci del piano finanziario del fruitore diretto del bilancio o del progetto nel piano dei programmi di sviluppo.
A prescindere della disposizione di cui al comma precedente, non sono ammesse redistribuzioni che interessano gli stanziamenti per investimenti a favore di quelli destinati alle spese correnti.
Nel corso dell’esecuzione del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria è ammessa l’apertura di un nuovo capitolo ovvero l’integrazione dello stanziamento ove durante la compilazione del bilancio non era possibile prevedere il destinatario dei fondi di bilancio ossia il modo d’esecuzione del singolo compito. Il nuovo capitolo si apre nell’ambito dello stanziamento già previsto ed entro i limiti dei fondi destinati al singolo fruitore diretto del bilancio.
Se durante l’attuazione del bilancio si accerta che le singole voci, contenute nella parte separata del bilancio ed inserite a livello di conto, comprendano oltre ai conti di tale sotto capitolo anche altri conti, si procede, ai fini di stanziamento dei fondi per finalità funzionali e voci, alla presentazione dei capitoli A, B e C in conformità del regolamento sul piano contabile unitario per il bilancio, i fruitori di bilancio ed altre persone di diritto pubblico; nello stesso tempo si garantisce la classificazione delle voci di bilancio in armonia col bilancio di previsione e la rispettiva struttura, approvati nella parte specifica del medesimo.
A prescindere dalle limitazioni della redistribuzione dei mezzi definite al quarto comma del presente articolo, il sindaco può, eccezionalmente, ridistribuire i fondi per il pagamento degli obblighi delle sentenze esecutive.
Articolo 9 
A prescindere dalle disposizioni di cui all’articolo 5 del presente decreto, è ammessa a carico del bilancio l’assunzione degli obblighi scaturenti da contratti, rimborsabili negli anni a venire, riguardo al singolo impegno od investimento, sempre che tale finalità sia stata prevista nel bilancio dell’anno in corso.
Nell'anno in corso per un progetto incluso nel piano dei programmi di sviluppo, può venir pubblicato l’appalto pubblico per il valore totale dello stesso progetto, solamente nel caso in cui per lo stesso sono previsti i diritti di spesa nel bilancio di previsione approvato. In questo caso, gli impegni di spesa complessivi assunti non devono eccedere di 20 % del totale ammontare del valore dello stesso progetto, come definito nel piano dei programmi di sviluppo.
Gli impegni di spesa complessivi assunti, che dovranno essere assolti nell'anno 2019 a titolo di spesa d’investimento, non devono eccedere il 50 % dei diritti di spesa nel bilancio di previsione approvato dal fruitore diretto del bilancio nel 2018.
Gli impegni di spesa complessivi assunti, che dovranno essere assolti negli anni successivi a titolo di spesa d’investimento, non devono eccedere il 25 % degli impegni di spesa nel bilancio di previsione approvato del fruitore diretto del bilancio nel 2018.
In caso d’investimenti la cui attuazione superi l’impegno consentito nel bilancio in corso, tenendo conto del limite posto all’anticipazione d’impegno nel bilancio degli anni successivi di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo, è ammessa la pubblicazione del bando pubblico entro i limiti del succitato programma d’investimento, approvato dal consiglio comunale. Il fruitore di bilancio può pertanto impegnare il bilancio preventivo degli anni successivi, relativamente al singolo progetto d’investimento, fino alla concorrenza dei fondi previsti per i programmi di sviluppo pianificati, sempre che il detto investimento sia stato inserito nel bilancio di previsione per l’anno in corso.
Gli impegni di spesa complessivi che richiederanno la liquidazione negli anni successivi e si riferiscono all’acquisto di beni e servizi ovvero a trasferimenti correnti, non devono eccedere il 15 % dello stanziamento previsto dalla singola voce riguardante il piano finanziario approvato del singolo utilizzatore diretto in ambito della determinata finalità.
Indipendentemente dalle disposizioni di cui al comma precedente del presente articolo, il fruitore diretto del bilancio può stipulare contratti pluriennali per:
– l’affitto degli immobili e delle attrezzature, l’erogazione dell’energia elettrica, fornitura del servizio telefonico, l’approvvigionamento d’acqua potabile, lo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti, dei servizi informatici, e di altri servizi necessari all’attività operativa dei fruitori di bilancio;
– le uscite di partecipazione del comune nella realizzazione di progetti comuni che vengono cofinanziati da altre fonti;
– trasporto di bambini con obbligo scolastico;
– borse di studio;
– per la realizzazione di progetti finanziati da fondi EU, ossia fino al massimale dei fondi finanziati.
Gli impegni di cui ai commi precedenti, che saranno liquidati negli anni a venire, hanno carattere prioritario nei confronti dell’esercizio al quale si riferiscono.
Articolo 10 
Se durante l’anno, le attribuzioni o le competenze del singolo fruitore del bilancio subiscono notevoli cambiamenti, si procede all’adeguamento degli stanziamenti inizialmente previsti, operando la necessaria redistribuzione in ambito al bilancio approvato, ed alla rispettiva registrazione in armonia con la vigente normativa.
Gli utilizzatori diretti del bilancio possono accordarsi reciprocamente in merito all’attuazione di compiti tecnici ed amministrativi in ambito all’amministrazione comunale oppure con altro utilizzatore diretto del bilancio, se tale soluzione contribuisca alla maggiore razionalizzazione dell’uso dei fondi di bilancio.
Articolo 11 
I singoli fruitori del bilancio attingono ai fondi in base ad un contratto ed in conformità della normativa disciplinante il singolo settore, come pure in armonia con i programmi di lavoro dei vari erogatori di servizi pubblici.
Sono altri utilizzatori dei fondi di bilancio le persone fisiche o giuridiche che attingono a tali fondi in base al contratto, delibera o decisione. L’impegno dei fondi a carico del bilancio ed il cofinanziamento dei vari utilizzatori riguardo al singolo compito non espressamente regolato da apposita normativa, avviene in seguito al bando pubblico ovvero secondo i criteri stabiliti dal sindaco.
Il sindaco determina il valore dei programmi dei prestatori di pubblici servizi che non sono fruitori indiretti del bilancio, entro 30 giorni dall’approvazione del medesimo assegnando tali programmi tramite apposito contratto.
Articolo 12 
La realizzazione degli investimenti, definiti nel piano finanziario del fruitore diretto, viene adeguata alle entrate disponibili e nel rispetto dei rispettivi stanziamenti.
La decisione in materia delle spese d’investimento, definite nel piano finanziario del fruitore diretto – organi e amministrazione comunali, spetta al Sindaco, in ambito al piano annuale dei programmi di sviluppo. A tale riguardo, il Sindaco ha altresì la facoltà di apportare modifiche ed integrazioni anche al piano annuale dei programmi di sviluppo e ciò riguardo ai progetti già inseriti nel medesimo. Il Sindaco può inserire un nuovo progetto nel programma annuale di sviluppo purché la rispettiva documentazione d’investimento sia approvata dal consiglio comunale, oppure nei casi in cui si tratti di onorare gli impegni contrattuali assunti negli anni passati.
La decisione in materia di spese d’investimento, definite nel piano finanziario del diretto fruitore – comunità locale, spetta al consiglio della medesima ovvero al suo presidente se investito di tali poteri dal consiglio stesso.
Le modifiche al piano dei programmi di sviluppo vengono considerati quali piano dei programmi di sviluppo in corso di validità. Sono consentite le difformità tra il bilancio in corso di validità e il piano dei programmi di sviluppo valido solamente nelle parti finanziate da introiti finalizzati.
Articolo 13 
I fondi ricavati dalla vendita o permuta del patrimonio comunale immobile, come pure gli indennizzi a titolo di garanzia del medesimo, sono spesi dai friutori del bilancio esclusivamente per la manutenzione ovvero l’acquisizione di beni immobili del comune.
Articolo 14 
In conformità alle disposizioni dell’articolo 77 della Legge sulle finanze pubbliche, per il 2018 il Sindaco può cancellare il debito del singolo debitore fino all’importo pari a Euro 1.000 tuttavia non deve superare l’importo massimo totale di 30.000 Euro annuali.
In base al quarto paragrafo dell'articolo 77 della Legge sulle finanze pubbliche, non sono considerati debiti di cui al presente articolo, i debiti nei confronti del comune derivanti dalle imposte obbligatorie.
Articolo 15 
È competenza del Sindaco di decidere in merito alle seguenti questioni:
– in caso di irregolarità nelle entrate, in merito all’assunzione di prestiti a breve termine, non eccedenti, tuttavia, il 5 % dell’intero ammontare del bilancio approvato;
– la sospensione temporanea dell’esecuzione del bilancio, in armonia con i termini di legge.
Articolo 16 
L’accantonamento dei fondi di riserva obbligatori avviene, di regola, mensilmente, dalle entrate correnti di bilancio, fino alla concorrenza stabilita nel medesimo, e va a costituire il fondo di riserva del bilancio in ambito al rispettivo conto tesoro.
Della spesa dei fondi accantonati e costituenti la riserva di bilancio, che non superi nei singoli casi il tetto massimo di Euro 42.000, decide il Sindaco, dietro proposta dell’organo amministrativo comunale competente per le finanze. Il Sindaco informa per iscritto il consiglio comunale dell’uso dei fondi di cui sopra. In altri casi di prelievi dal fondo di riserva, eccedenti l’ammontare di sopra riportato, decide il consiglio comunale tramite particolare decreto.
Articolo 17 
I friutori indiretti del bilancio hanno l’obbligo di sottoporre agli organi competenti dell’amministrazione comunale il proprio programma di lavoro ed il piano finanziario per l’anno 2018, oltre alle relazioni sull’attuazione dei rispettivi programmi e sulle spese ripartite per finalità, realizzate nell’anno precedente in ottemperanza della classificazione economica dei flussi finanziari pubblici. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto sul bilancio di previsione, gli utilizzatori indiretti del bilancio provvedono ad adeguare i propri piani finanziari al bilancio approvato.
I fruitori del bilancio indiretti hanno l’obbligo di fornire altri dati necessari all’analisi della rispettiva gestione, richiesti dal Sindaco, dal comitato di controllo e dall’organo amministrativo comunale preposto alle finanze.
Articolo 18 
Nel 2018 si prevede un indebitamento del comune dell’ordine di 520.000 Euro dal bilancio statale in ottemperanza all’articolo 10 della Legge sulle modifiche alla Legge sul finanziamento dei comuni. I rispettivi fondi saranno destinati al finanziamento degli interventi previsti nel bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2018.
Articolo 19 
In conformità all’articolo 10 della Legge sul finanziamento dei comuni, l’indebitamento massimo consentito per il Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria nell’anno 2018 è pari a 2.000.000,00 EUR.
Articolo 20 
I negozi giuridici sottoscritti dalla singola comunità locale e che impegnano una spesa complessiva superiore a Euro 42.000, possono essere stipulati solamente con il benestare del sindaco, pena la loro nullità. Il Consenso del sindaco non si richiede per i negozi giuridici ai quali il comune aderisce come cofinanziatore.
Articolo 21 
Della legalità e della giusta imputazione dei fondi di bilancio assegnati al singolo fruitore ovvero beneficiario di tali fondi, risponde il dirigente dell’organo, ente, fondo pubblico od associazione, oppure l’organo amministrativo del fruitore.
Articolo 22 
Il presente decreto assume efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-125/2017
Capodistria, 21 dicembre 2017
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.

AAA Zlata odličnost