Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3875. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrhnika (2017–2026), stran 12394.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrhnika (2017–2026) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Vrhnika (2017–2026), št. 04-83/17 z dne 15. 9. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2017do 31. decembra 2026 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Vrhnika, ki meri 13.365,07 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občinah Brezovica, Log-Dragomer in Vrhnika, oziroma v katastrskih občinah Brezovica, Log, Blatna Brezovica, Velika Ligojna, Podlipa, Zaplana, Stara Vrhnika, Vrhnika, Verd in Smrečje.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Vrhnika je s 1. januarjem 2017 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 96,3 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 3,5 % državnih gozdov ter 0,2 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5.554,42 ha, od katere je 4.934,53 ha večnamenskih gozdov, 17,56 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni, 12,73 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, ter 589,60 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 257,4 m3/ha, od tega 100,0 m3/ha iglavcev in 157,4 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 5,93 m3/ha, od tega 2,29 m3/ha iglavcev in 3,64 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrhnika (2017–2026) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Vrhnika določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.226 ha,
– ekološke funkcije na površini 2.394 ha ter
– socialne funkcije na površini 1.799 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrhnika (2017–2026) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Vrhnika za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 248.357 m3, od tega 107.626 m3 iglavcev in 140.731 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1034,33 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 107,23 ha ter
– zaščita s premazom na 150,47 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrhnika (2017–2026) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Vrhnika v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrhnika (2017–2026).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrhnika (2017–2026) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Vrhnika, Vrtnarija 11, Vrhnika, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrhnika (2017–2026).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-354/2017
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0048
 
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano