Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3864. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baška grapa (2016–2025), stran 12385.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baška grapa (2016–2025) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Baška grapa (2016–2025), št. 01-05/16 z dne 26. 9. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2016do 31. decembra 2025 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Baška grapa, ki meri 13.113,79 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občini Tolmin, oziroma v katastrskih občinah Ljubinj, Podmelec, Kneža, Rut, Stržišče, Podbrdo, Obloke, Grahovo in Bukovski vrh.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Baška grapa je s 1. januarjem 2016 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 63,86 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 26,95 % državnih gozdov ter 9,18 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 10.473,64 ha, od katere je 7.551,01 ha večnamenskih gozdov, 107,21 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, ter 2.815,42 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 352,1 m3/ha, od tega 59,6 m3/ha iglavcev in 292,5 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,47 m3/ha, od tega 1,46 m3/ha iglavcev in 5,01 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baška grapa (2016–2025) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Tolmin, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Baška grapa določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.318,28 ha,
– ekološke funkcije na površini 4.130,77 ha ter
– socialne funkcije na površini 3.432,96 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baška grapa (2016–2025) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Baška grapa za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2025 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 686.077 m3, od tega 141.883 m3 iglavcev in 544.194 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 540,91 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 162 ha,
– varstvo pred žuželkami 5 dni,
– zaščita s premazom na 168,84 ha,
– vzdrževanje grmišč na 60,08 ha ter
– vzdrževanje travinj na 333,5 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baška grapa (2016–2025) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Baška grapa v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2025 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baška grapa (2016–2025).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Baška grapa (2016–2025) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Baška grapa (2016–2025).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-368/2016
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0001
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano