Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3919. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2018, stran 12470.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) in 25. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je župan Občine Mežica dne 28. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Mežica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Mežica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 66/17 v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar–marec 2018 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
570.968
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
489.914
70
DAVČNI PRIHODKI
462.855
700 Davki na dohodek in dobiček
448.110
703 Davki na premoženje
4.404
704 Domači davki na blago in storitve
10.341
71
NEDAVČNI PRIHODKI
27.060
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
17.827
711 Takse in pristojbine
698
712 Denarne kazni
100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
8.435
72
KAPITALSKI PRIHODKI
78.208
720 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
76.641
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
1.567
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.845
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.845
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
596.663
40
TEKOČI ODHODKI
255.152
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
45.650
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
6.660
402 Izdatki za blago in storitve
183.748
403 Plačila domačih obresti
4.094
409 Rezerve
15.000
41
TEKOČI TRANSFERI
260.314
410 Subvencije
551
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
161.165
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
19.093
413 Drugi tekoči domači transferi
79.505
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
73.198
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
73.198
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
8.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
8.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–41.973
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
34.304
55
ODPLAČILA DOLGA
34.304
550 Odplačila domačega dolga
34.304
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–60.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–34.304
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
25.696
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
60.000
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 124.327 €, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.
Št. 410-0007/2017
Mežica, dne 28. decembra 2017
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel l.r.