Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

Št. 8021-149/2017-3 Ob-3723/17, Stran 3061
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16, v nadaljevanju: ZSRR–2), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12 in 24/15), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 103/15, v nadaljevanju: UMZDRO), Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14), Splošnih pogojev poslovanja Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami z dne 23. 9. 2016 (v nadaljevanju: Splošni pogoji), Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami ter Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2016 in 2017 s spremembami in dopolnitvami (iz postavke za leto 2017) objavlja
javni razpis 
za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in vinogradništvu – AR 2017
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Sklad razpisuje sredstva za posojila iz svojega namenskega premoženja v višini 2.000.000,00 EUR.
Posojila se dodeljujejo izven pravil državnih pomoči z obrestno mero, sestavljeno iz referenčne obrestne mere (v nadaljevanju: ROM) in pribitka od 0,1 % do 0,2 % glede na koeficient razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja.
1.2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je reprogramiranje finančnih obveznosti vlagateljev, ki so investirali v sadjarstvo in vinogradništvo in pri katerih je prišlo do nezmožnosti vračanja finančnih obveznosti iz naslova investicijskih posojil zaradi pozebe v letu 2017. Investicijsko posojilo je posojilo za vlaganja v izgradnjo in obnovo sadovnjakov in vinogradov, vključno z nakupom, gradnjo, adaptacijo ali izboljšanjem nepremičnin, nakupom kmetijske mehanizacije, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, nakupom zemljišč, vendar vse vezano na dejavnost sadjarstva in vinogradništva.
1.3 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je poplačilo finančnih obveznosti vlagateljev s pridobitvijo posojila pri Skladu s čim nižjimi stroški za upravičence.
1.4 Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je ohranjanje dejavnosti sadjarstva in vinogradništva po pozebi.
2. Razpisni pogoji
2.1 Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17), ki opravljajo dejavnost sadjarstva in vinogradništva in so v letu 2017 utrpeli škodo zaradi pozebe v aprilu 2017. Kmetijska gospodarstva so lahko organizirana kot:
– pravna oseba,
– samostojni podjetnik posameznik ali
– kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, tj. kmet,
– ostale pravne ali fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost.
2.2 Upravičeno območje
Kmetijska gospodarstva morajo opravljati dejavnost sadjarstva in/ali vinogradništva na območju Republike Slovenije.
2.3 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po javnem razpisu so:
– stroški poplačil investicijskih posojil, ki vsebujejo: neodplačano glavnico, zapadle redne obresti in zakonsko določene zamudne obresti ter morebitne stroške predčasnega vračila posojila v višini, opredeljeni v posojilni pogodbi.
– obratna sredstva (stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški materiala in storitev, npr. gnojil, škropiv, fitofarmacevtskih sredstev, drugih sredstev za varstvo rastlin, potrošnega materiala, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški nakupa sadik, nakupa sadja iz drugih kmetij, nakupa grozdja z drugih vinorodnih območij, stroški zakupnine v delu, ki ni bil odpisan s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije) do največ 20 % posojila.
2.4 Višina upravičenih stroškov
Projekt je lahko sofinanciran do 100 % upravičenih stroškov.
2.5 Višina zaprošenih sredstev
Najnižji znesek zaprošenega posojila je 50.000,00 EUR, najvišji pa 1.000.000,00 EUR.
Vlagatelj lahko z vlogo zaprosi za reprogramiranje več investicijskih posojil v sadjarstvu ali vinogradništvu hkrati, vendar v skupni višini do 1.000.000,00 EUR in pod pogojem, da jih opredeli v eni vlogi.
Lastni delež je razlika med dodeljenim posojilom za reprogram in celotno vrednostjo obveznosti do bank. V vlogi vlagatelj izjavi, da bo do črpanja zagotovil lastna sredstva in da bo pred črpanjem Skladu dostavil dokazila, da so vse obveznosti iz naslova posojil, ki so predmet reprograma, poravnane.
2.6 Posojilni pogoji
Obrestna mera je ROM + pribitek od 0,1 % do 0,2 % glede na koeficient razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja. Odstotek (%) letnega pribitka je odvisen od koeficienta razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja, za leto 2017 glede na UMZDRO, in sicer:
– veljavna ROM +0,1 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin manjši od 0,90,
– veljavna ROM +0,15 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin od vključno 0,90 do vključno1,09 in
– veljavna ROM +0,2 % letno, za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin višji od 1,09.
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko. V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.
– Skupna doba vračanja posojila (z vključenim moratorijem) ne sme biti daljša od 20 let.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice posojila in odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi največ 36 mesecev moratorija.
– Skupna doba vračanja posojila in dolžina moratorija sta določeni ob upoštevanju naslednjih kriterijev:
Višina posojila 
(v EUR)
Skupna doba vračanja posojila 
(moratorij in odplačilna doba posojila)
Moratorij na odplačevanje glavnice posojila
od 50.000,00 do vključno 100.000,00
10 let
do 18 mesecev
nad 100.000,00 do vključno 200.000,00
12 let
do 18 mesecev
nad 200.000,00 do vključno 350.000,00
16 let
do 24 mesecev
nad 350.000,00 do vključno 1.000.000,00
20 let
do 36 mesecev
Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja posojila.
2.7 Pogoji zavarovanja
V vlogi vlagatelj opredeli predlog zavarovanja za posojilo Sklada. Za vsak predlog zavarovanja mora vlagatelj k vlogi priložiti primerna dokazila o podanem predlogu zavarovanja. Vlagatelji, ki so neustrezno opredelili predlog zavarovanja, bodo pozvani k dopolnitvi vloge.
Dodeljena posojila vlagatelji obvezno zavarujejo s petimi bianko podpisanimi menicami, skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje, pravne osebe pa tudi z izpolnjeno in notarsko ali upravno overjeno izvršnico. Vsa posojila Sklada morajo biti zavarovana še z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu z 20. členom Splošnih pogojev Sklada, kar je natančneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
2.8 Pogoji sklepanja pogodb
Odločba o dodelitvi posojila je osnova za sklenitev posojilne pogodbe. Rok sklenitve posojilne pogodbe je do 60 dni od datuma odločbe o dodelitvi posojila. Rok lahko vlagatelj zaradi utemeljenega razloga podaljša, in sicer s soglasjem Sklada.
Stroški sklepanja posojilne pogodbe, sklenitve dodatka k posojilni pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo upravičenca. Razen stroškov zavarovanja, so le-ti opredeljeni v osnutku pogodbe, ki je del priloge k razpisni dokumentaciji ali v trenutno veljavnem tarifnem pravilniku, ki je objavljen na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/predpisi.
Če vlagatelj, ki mu je bilo dodeljeno posojilo, ne bo pristopil k podpisu posojilne pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve posojila in od sklenitve posojilne pogodbe.
2.9 Pogoji črpanja posojila
Rok za črpanje dodeljenega posojila je do 30 dni od dneva sklenitve posojilne pogodbe. Ob utemeljen razlogu lahko Sklad na prošnjo vlagatelja rok tudi podaljša.
Upravičenec mora dokumentacijo za črpanje posojila posredovati Skladu pred izvedbo črpanja čim prej in najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka. Vsi predloženi dokumenti morajo biti v skladu z določili javnega razpisa.
Črpanje posojila se začne po ureditvi zavarovanja in podpisu posojilne pogodbe ter predložitvi:
– izpolnjenega in podpisanega zahtevka (original), ki vključuje tudi izjavo, da so vsa dokazila v skladu z določili javnega razpisa, da so kopije priloženih dokumentov enake originalom ter da so priloženi dokumenti verodostojni ter izdani skladno s pogodbami;
– dokazila banke posojilodajalke o stanju dolga za posojilo, ki je predmet reprograma s specifikacijo stroškov (neodplačana glavnica, zapadle redne obresti in zakonsko določene zamudne obresti ter stroške predčasnega vračila posojila) z navedbo banke, njenega transakcijskega računa in sklica za nakazilo;
– dokument banke, ki dokazuje, da upravičenec nima drugih neporavnanih obveznosti iz naslova reprograma (kar pomeni, da so poravnani neupravičeni stroški po tem javnem razpisu in razlika med zaprošeno vrednostjo posojila in stanjem dolga upravičenca, v kolikor je slednji večji od zaprošenega posojila);
– opisa izvedenih ukrepov po pozebi, v kolikor med upravičenimi stroški uveljavlja tudi obratna sredstva.
Če vlagatelj v določenem roku ne bo na dogovorjeni način dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila in posojilne pogodbe.
2.10 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
Rok za zaključek projekta se opredeli v odločbi o dodelitvi posojila in v posojilni pogodbi in ne sme biti daljši od trajanja moratorija na odplačevanje glavnice posojila. Upravičenec mora o učinkih reprograma posojila Skladu poročati še 2 leti po zaključnem poročilu, za kar se zaveže tudi v posojilni pogodbi in mora v ta namen posredovati izpolnjeni obrazec Poročilo o učinkih reprograma.
Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo hranil dokumentacijo v zvezi s projektom financiranja po tej pogodbi najmanj do dokončnega vračila posojila ter da bo Skladu in s strani Sklada pooblaščenim oglednikom omogočil ogled kmetijskega gospodarstva z namenom spremljanja doseganja zastavljenih ciljev.
Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca na njegove stroške ali na stroške Sklada zahteva dodatno dokumentacijo (npr. izdelava strokovnega mnenja, preveritev zavarovanja …).
Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpanje posojila in ne glede na pogodbeno dogovorjeni rok zapadlosti posojila odstopiti od posojilne pogodbe ter zahtevati predčasno vračilo posojila s pripadajočimi zamudnimi obrestmi po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07), v kolikor ugotovi kršitve v skladu s 26. členom Splošnih pogojev Sklada ali določili javnega razpisa.
Dodatni pogoji glede spremljanja in zaključka projekta so opredeljeni v osnutku posojilne pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Sklad na osnovi Poročil o spremljanju projekta spremlja doseganje ciljev javnega razpisa in tehnološke ter finančne učinke projekta še 2 leti po zaključku projekta.
3. Oddaja in obravnava vloge
3.1 Vsebina vloge
Vsebina vloge v elektronski obliki:
1. Prijavni obrazec AR, izpolnjen v obliki excell.
Vsebina vloge v papirnati obliki:
– Ustrezno izpolnjen in s strani odgovorne osebe podpisan ter žigosan Prijavni obrazec AR s prilogami.
– dokazilo o poškodovanosti iz ocene škode Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje po pozebi 21. in 22. aprila letos ali zapisnik o škodi s strani zavarovalnice, v primeru zavarovanih sadovnjakov in/ali vinogradov, oziroma druga dokazila o nastali škodi po pozebi;
– opis izvedenih ukrepov po pozebi, v kolikor med upravičenimi stroški uveljavlja tudi obratna sredstva;
– dokazila o ustreznosti vlagatelja za prijavljeni projekt
– za kmetijska gospodarstva: 
– fotokopija dokumenta, ki dokazuje, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev;
– kopija celotne zadnje posredovane zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja; 
– kopijo posojilne pogodbe o investicijskem posojilu;
– amortizacijski načrt odplačevanja posojila, ki je predmet reprograma;
– stanje dolga za posojilo, ki je predmet reprograma, ki ni starejše od enega meseca od oddaje vloge na Sklad;
– zavezujočo izjavo posojilodajalca, da soglaša oziroma je seznanjena z dejstvom, da vlagatelj vlaga vlogo za reprogram investicijskega posojila v izgradnjo in obnovo sadovnjakov in vinogradov, da soglaša s predčasnim vračilom posojila in da bo sodelovala v postopku urejanja zavarovanja posojila Sklada, ki bo opredeljen v odločbi o dodelitvi posojila. Vzorec izjave je v prilogi prijavnega obrazca AR in je sestavni del vloge;
– ter dodatno za kmetijska gospodarstva, ki so organizirana kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik: 
i. Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil dokazila o njegovi registraciji. V kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam, in sicer izpisek iz sodnega/poslovnega registra za pravne osebe ali izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike, ne starejši od 31. 12. 2017, z označbo registrirane dejavnosti, skladne z javnim razpisom ter druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija dejavnosti vlagatelja za prijavljeni projekt;
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije ali porokov, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in se strinjajo z načrtovanim reprogramom;
– v primeru, da vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta, ki je predmet reprograma, je potrebno priložiti kopijo pogodbe o najemu (z veljavnostjo najmanj do dokončanja vračila posojila) in soglasje lastnika(ov) k predvidenemu reprogramu;
– originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna finančna uprava, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na razpis;
– potrdilo o prometu na TRR iz naslova dejavnosti kmetijskega gospodarstva ter dohodkov nosilca kmetijske dejavnosti za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Ta priloga je obvezna za kmete kot fizične osebe;
– dokazila, iz katerih so razvidne letne obveznosti obstoječih finančnih obveznosti (posojil, leasingov, drugo), kot so npr. posojilne pogodbe, amortizacijski načrti, drugo;
– dokazilo o zaščiteni kmetiji, v kolikor ima kmetija takšen status;
– predlog zavarovanja posojila v skladu točko 2.7 tega javnega razpisa, ki ga vlagatelj opredeli v prijavnem obrazcu AR in v ta namen priloži ustrezna dokazila;
– dokazila o obvladovanjih tveganj, kot je suša, toča in pozeba;
– v primeru ekološke kmetije mora biti predložen certifikat, da je kmetija ekološka, če pa gre za integrirano pridelavo, pa veljavno potrdilo o integrirani pridelavi.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo na svoje ali vlagateljeve stroške.
3.2 Način oddaje vloge
Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Vlagatelj lahko odda vlogo do posameznega roka za oddajo vloge, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan, do 14. ure. Izpolnjen prijavni obrazec AR vlagatelj pošlje tudi v elektronski obliki na naslov sis_info@regionalnisklad.si.
Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga AR reprogram«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali tajništva Sklada, v kolikor je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53 ali pošljejo pisno vprašanje na elektronski naslov sis_info@regionalnisklad.si.
3.3 Roki za oddajo vlog
Roka za oddajo vlog sta 5. 2. 2018 in 30. 3. 2018.
3.4 Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog je najkasneje tretji dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno.
3.5 Obravnava vloge
Obravnava vlog se bo izvajala v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
Prispele vloge bo obravnavala Komisija za pregled in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktor Sklada.
Vloge morajo ob oddaji obvezno vsebovati prijavni obrazec, posojilno pogodbo, ki je predmet reprograma in končno oceno škode na trajnih nasadih in vinogradih, v nasprotnem se zavržejo kot nepopolne.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne bodo dopolnili vloge ali jo bodo neustrezno dopolnili, bodo zavržene.
Prepozno prispele vloge bodo zavržene in vrnjene vlagatelju.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. V kolikor za zadnjo vlogo ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, se vloga kot neutemeljena zavrne, sredstva pa ostanejo nerazdeljena.
Komisija bo v skladu z javnim razpisom obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge pridobijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje, navedenih v 4. poglavju. Komisija bo vlogi dodelila povprečno oceno obeh ocen in jih po številu točk uvrstila na seznam. Financirane bodo popolne vloge z največjim številom točk do porabe razpisanih sredstev. V kolikor bodo vloge po ocenjevanju dosegle enako število točk, bo prednost imela vloga, ki je bila popolna prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge ali dopolnitve vloge priporočeno po pošti ali osebno v tajništvu na sedežu Sklada. Pri dveh ali več istočasno oddanih popolnih vlogah z enakim številom točk, bo imela prednost vloga, pri kateri ima vlagatelj po reprogramu posojila boljšo kreditno sposobnost. V kolikor bo tudi ta enaka, ima prednost vloga za projekt, ki se izvaja v občini z nižjim koeficientom razvitosti občine.
Sklad lahko vlagatelja pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
3.6 Obveščanje o izboru
Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni z odločbo, praviloma v roku 75 dni od datuma odpiranja vlog.
Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči direktor Sklada. Za dodelitve višje od 500.000,00 EUR mora k odločitvi direktorja Sklada podati soglasje tudi Nadzorni svet Sklada.
Odločba o dodelitvi posojila vsebuje opredelitev ustreznosti zavarovanja in navodilo o načinu sklenitve posojilne pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.
V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zoper odločbo Sklada o finančni spodbudi ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Predmet tožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
4. Merila za ocenjevanje
Projekt lahko skupaj prejme 100 točk, po naslednjih kriterijih:
– ocena vlagatelja – 60 točk,
– dodatni kriteriji – 40 točk.
Podrobnejša opredelitev meril z razlagami je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije.
Postavljena merila za ocenjevanje vlog in kreditna ocena vlagatelja ne morejo biti predmet presoje s strani vlagatelja. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije.
Da se projekt uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora doseči vsaj 30 točk od skupno 100 točk.
5. Omejitve na razpis
5.1 Neupravičeni vlagatelji
Do posojila ni upravičen vlagatelj, ki:
– ima bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz IBONA oziroma izračunano po metodologiji Sklada, 1, 2 ali 3 za pravne osebe in s.p.-je (ne velja za novoustanovljeno podjetje) oziroma je kreditna sposobnost ocenjena kot neustrezna za kmete;
– je dolžnik Sklada (dolžnik Sklada je vlagatelj, ki ob odpiranju zamuja s plačili obveznosti več kot 90 dni);
– ima neporavnane zapadle obveznosti do Republike Slovenije oziroma do Finančne uprave Republike Slovenije;
– ne izkazuje možnosti za zavarovanje posojila po presoji Sklada;
– je insolventen glede na tretji odstavek 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 s spr. in dop., v nadaljevanju ZFPPIPP);
– je v postopku stečaja, poenostavljene prisilne poravnave, prisilne poravnave ali likvidacije;
– je v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranja gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17, v nadaljevanju: ZPRPGDZT) in 14. točki 2. člena Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1, v nadaljevanju: Kmetijska uredba za skupinske izjeme) ali je v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma je vlagatelj prejemnik pomoči in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju. Mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;
– ne izpolnjuje ostalih pogojev v tem razpisu ali po Splošnih pogojih, ki so dostopni na spletni strani http://www.regionalnisklad.si/predpisi.
5.2 Neupravičeni stroški
– Neupravičeni stroški so stroški izterjave dolga upravičenca, drugi stroški posojilodajalca ali druge obveznosti upravičenca.
Slovenski regionalno razvojni sklad