Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3905. Odlok o spremembah proračuna Občine Črnomelj za leto 2018, stran 12447.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZiPRS1617)) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 25. redni seji dne 20. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah proračuna Občine Črnomelj za leto 2018 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2018 (Uradni list RS, št. 85/16) se spremeni 2. točka in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
17.432.127
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.288.139
70
DAVČNI PRIHODKI
9.921.438
700 Davki na dohodek in dobiček
8.724.438
703 Davki na premoženje
936.000
704 Domači davki na blago in storitve
261.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.366.701
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.575.971
711 Takse in pristojbine
15.000
712 Denarne kazni
36.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
11.000
714 Drugi nedavčni prihodki
728.730
72
KAPITALSKI PRIHODKI
223.450
722 Prihodki od prodaje zemlj. in nematerialnega premoženja
223.450
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.920.538
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.821.083
741 Prejeta sred. iz državn. proračuna iz sredstev pror. EU
2.099.455
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
20.140.278
40
TEKOČI ODHODKI
4.013.630
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
864.380
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
130.644
402 Izdatki za blago in storitve
2.977.272
403 Plačila domačih obresti
28.334
409 Rezerve
13.000
41
TEKOČI TRANFERI
6.116.041
410 Subvencije
193.204
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.044.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
652.578
413 Drugi tekoči domači transferi
2.226.259
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
9.269.074
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
9.269.074
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
741.533
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
273.340
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
468.193
III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (I.–II.)
–2.708.151
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DEL.
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premož. v svoji lasti
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
3.099.394
50
ZADOLŽEVANJE
3.099.394
500 Domače zadolževanje
3.099.394
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
441.243
55
ODPLAČILA DOLGA
441.243
550 Odplačila domačega dolga
441.243
IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)
–50.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.658.151
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX=III.)
2.708.151
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
50.000
9009 Splošni sklad za drugo
50.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen
Spremeni se 11. člen 3. točke in se glasi:
»Sredstva pokroviteljstva se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo Občine Črnomelj.«
4. člen
Spremeni se 5. točka in se glasi:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 3.099.394 EUR.
Občina v letu 2018 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč položaj, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Pogoje zadolževanja določi Občinski svet in na njihovi podlagi izda soglasje k zadolževanju.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2018 dalje.
Št. 410-353/2016
Črnomelj, dne 20. decembra 2017
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.