Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3883. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Briga (2017–2026), stran 12400.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Briga (2017–2026) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Briga (2017–2026), št. 06-55/17 z dne 28. 8. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2017do 31. decembra 2026 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Briga, ki meri 3.451,25 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kočevje, v občinah Kočevje, Osilnica in Kostel, oziroma v katastrskih občinah Borovec, Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji, Briga in Bosljiva Loka.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Briga je s 1. januarjem 2017 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 11,7 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 70,7 % državnih gozdov ter 17,6 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 2.962,66 ha, od katere je 2.907,69 ha večnamenskih gozdov, ter 54,97 ha gozdov s posebnim namenom brez načrtovanega poseka;
3. lesna zaloga: 296,4 m3/ha, od tega 107,1 m3/ha iglavcev in 189,3 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,80 m3/ha, od tega 3,47 m3/ha iglavcev in 4,33 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Briga (2017–2026) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Kočevje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Briga določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.400,71 ha,
– ekološke funkcije na površini 988,98 ha ter
– socialne funkcije na površini 54,97 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Briga (2017–2026) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Briga za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 175.700 m3, od tega 66.600 m3 iglavcev in 109.100 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 628,19 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 87,58 ha,
– zaščita s premazom na 67,25 ha,
– zaščita s 1.060 količi ali tulci,
– zaščita s 620 m ograje,
– vzdrževanje 1.590 m ograje,
– vzdrževanje grmišč na 24,69 ha,
– vzdrževanje travinj na 49,5 ha,
– vzdrževanje 28 vodnih površin,
– osnovanje treh pasišč v gozdu,
– naravni razvoj 176,06 ha biotopov,
– vzdrževanje 5 ter postavitev 5 gnezdilnic.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Briga (2017–2026) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Briga v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Briga (2017–2026).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Briga (2017–2026) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kočevska Reka, Kočevska Reka 40, 1338 Kočevska Reka, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Briga (2017–2026).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-360/2017
Kočevje, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0057
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano