Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3888. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ormož (2017–2026), stran 12404.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ormož (2017–2026) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Ormož (2017–2026), št. 12-24/17 z dne 14. 9. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2017do 31. decembra 2026 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Ormož, ki meri 21.262,74 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, oziroma v katastrskih občinah Ključarovci pri Ormožu, Lahonci, Žvab, Runeč, Stanovno, Ivanjkovci, Žerovinci, Cerovec Stanka Vraza, Veličane, Mihalovci, Mali Brebrovnik, Veliki Brebrovnik, Vinski Vrh, Miklavž, Hermanci, Gomila, Kog, Vuzmetinci, Kajžar, Zasavci, Lačaves, Jastrebci, Vodranci, Vitan, Hum, Pavlovski Vrh, Libanja, Pavlovci, Hardek, Litmerk, Lešnica pri Ormožu, Šardinje, Vičanci, Senečci, Sodinci, Strjanci, Bresnica, Podgorci, Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče, Velika Nedelja, Ormož, Pušenci, Frankovci, Loperšice, Vodranci, Šalovci pri Središču, Obrež, Grabe pri Središču, Središče, Trnovci, Rucmanci, Rakovci, Savci, Tomaž, Mala vas, Bratonečice, Senik pri Tomažu, Koračice in Pršetinci.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Ormož je s 1. januarjem 2017 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 84,7 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb in 15,3 % državnih gozdov;
2. površina: 6.138,78 ha, od katere je 5.252,69 ha večnamenskih gozdov, 678,37 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, 9,77 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni, in 197,95 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 352,9 m3/ha, od tega 41,3 m3/ha iglavcev in 311,6 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,24 m3/ha, od tega 0,80 m3/ha iglavcev in 7,44 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ormož (2017–2026) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Ormož določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.702,23 ha,
– ekološke funkcije na površini 597,77 ha ter
– socialne funkcije na površini 9,77 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ormož (2017–2026) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Ormož za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 379.230 m3, od tega 44.830 m3 iglavcev in 334.400 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 321,19 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 55 ha,
– zaščita s količenjem s 33.000 kosi,
– zaščita z 39.000 kosi tulcev in 1.040 m ograje,
– vzdrževanje grmišč na 6,34 ha,
– naravni razvoj biotopov s 83 m3,
– ohranjanje biotopov s sečnjo 900 m3 in nego na 1,79 ha,
– vzdrževanje 150 m in odstranitev 300 m zaščitnih ograj,
– vzdrževanje 21.500 in obžetev 103.510 tulcev in zaščitnih mrež ter odstranitev 1.850 tulcev.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ormož (2017–2026) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Ormož v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ormož (2017–2026).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ormož (2017–2026) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ptuj, Zoisova pot 5, 2250 Ptuj, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ormož (2017–2026).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-367/2017
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0064
 
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano