Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

Št. 6711-8/2017-5 Ob-3725/17, Stran 3071
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 26. člena Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 74/17) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – UPB) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL)
najavo javnega razpisa 
za sofinanciranje programov, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora programom Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2018
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih.
Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za leto 2018, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam za leto 2018.
Vlagatelj lahko zaprosi za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov MOL.
Sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za leto 2018 obsega sofinanciranje programov na naslednjih področjih delovanja v športu:
a. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
b. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
c. Obštudijska športna dejavnost
d. Športna rekreacija
e. Šport starejših
f. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
g. Kakovostni šport
h. Vrhunski šport
i. Športne prireditve in promocija športa
j. Znanstveno-raziskovalna dejavnost
k. Delovanje športnih organizacij
l. Mednarodna dejavnost v športu
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave.
Mestna občina Ljubljana