Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3880. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mikula-Dedna gora (2017–2026), stran 12398.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mikula-Dedna gora (2017–2026) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Mikula-Dedna gora (2017–2026), št. 05-18/17 z dne 16. 10. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2017do 31. decembra 2026 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Mikula-Dedna gora, ki meri 3.422,52 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Postojna, v občini Ilirska Bistrica, oziroma v katastrskih občinah Koritnice ter Bač.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Mikula-Dedna gora je s 1. januarjem 2017 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 96,6 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 3,3 % državnih gozdov ter 0,1 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 3.324,87 ha, od katere je 3.314,60 ha večnamenskih gozdov ter 10,27 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni;
3. lesna zaloga: 352,0 m3/ha, od tega 196,7 m3/ha iglavcev in 155,3 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,79 m3/ha, od tega 4,04 m3/ha iglavcev in 2,76 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mikula-Dedna gora (2017–2026) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Mikula-Dedna gora določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.093,87 ha,
– ekološke funkcije na površini 769,8 ha ter
– socialne funkcije na površini 18,8 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mikula-Dedna gora (2017–2026) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Mikula-Dedna gora za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 227.395 m3, od tega 129.118 m3 iglavcev in 98.277 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 237,14 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 152,78 ha,
– nega prebiralnega gozda na 189,35 ha,
– premazi vršičkov na 5,24 ha,
– zaščita mladja s 700 m ograje in vzdrževanje 2.270 m ograje s ponovitvami,
– odstranjevanje 50 tulcev,
– odstranjevanje 40 m zaščitne ograje,
– vzdrževanje 429,3 ha travinj,
– vzdrževanje devetih vodnih površin,
– spravilo in odvoz sena 429,3 m3 ter
– naravni razvoj habitatov v 1.299 m3.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mikula-Dedna gora (2017–2026) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Mikula-Dedna gora v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mikula-Dedna gora (2017–2026).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mikula-Dedna gora (2017–2026) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Knežak, Knežak 202/a, 6253 Knežak, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mikula-Dedna gora (2017–2026).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-358/2017
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0053
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano