Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3869. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žalec (2016–2025), stran 12389.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žalec (2016–2025) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Žalec (2016–2025), št. 09–33/16 z dne 15. 9. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2016do 31. decembra 2025 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Žalec, ki meri 13.734,67 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Celje, v občinah Žalec, Prebold, Braslovče, Polzela, Tabor in Vransko, oziroma v katastrskih občinah Železno, Zalog, Šempeter v Savinjski dolini, Žalec, Gotovlje, Velika Pirešica, Gorica, Levec, Petrovče, Kasaze, Zabukovica, Gornja vas, Prebold, Latkova vas, Grajska vas, Gomilsko, Male Braslovče, Braslovče, Spodnje Gorče, Šmatevž, Trnava, Orla vas, Polzela, Založe, Podvin in Ojstriška vas.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Žalec je s 1. januarjem 2016 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 90 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 10 % državnih gozdov ter 16,28 ha gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 3.553,79 ha, od katere je 3.134,90 ha večnamenskih gozdov, 225,16 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, ter 193,73 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 263 m3/ha, od tega 124 m3/ha iglavcev in 139 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,62 m3/ha, od tega 3,30 m3/ha iglavcev in 3,32 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žalec (2016–2025) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Celje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Žalec določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.243,82 ha,
– ekološke funkcije na površini 389,25 ha ter
– socialne funkcije na površini 188,2 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žalec (2016–2025) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Žalec za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2025 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 184.545 m3, od tega 92.589 m3 iglavcev in 91.956 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 234,92 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 36,49 ha,
– zaščita s tulci in mrežo v 2.650 kosih,
– ter zaščita s količenjem s 1.600 kosi.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žalec (2016–2025) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Žalec v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žalec (2016–2025).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žalec (2016–2025) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enota Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Žalec, Savinjska 59, 3310 Žalec, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žalec (2016–2025).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-361/2016
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0016
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano