Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3868. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Planina-Golobičevec (2016–2025), stran 12388.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Planina-Golobičevec (2016–2025) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Planina-Golobičevec (2016–2025), št. 05-01/16 z dne 16. 10. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2016do 31. decembra 2025 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Planina-Golobičevec, ki meri 1.785,31 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Postojna, v občinah Postojna in Cerknica, oziroma v katastrskih občinah Gornja Planina, Kačja vas, Strmica, Postojna, Unec in Rakov Škocjan.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Planina-Golobičevec je s 1. januarjem 2016 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 0,1 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb ter 99,9 % državnih gozdov;
2. površina: 1.722,67 ha, od katere je 1.657,68 ha večnamenskih gozdov, 41,98 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, 3,08 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni, in 19,93 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 202,5 m3/ha, od tega 87,6 m3/ha iglavcev in 114,9 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 3,56 m3/ha, od tega 1,55 m3/ha iglavcev in 2,02 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Planina-Golobičevec (2016–2025) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Planina-Golobičevec določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1.743,36 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.024,95 ha ter
– socialne funkcije na površini 303,11 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Planina-Golobičevec (2016–2025) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Planina-Golobičevec za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2025 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 64.260 m3, od tega 50.129 m3 iglavcev in 14.131 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.223,33 ha,
– nega drogovnjaka na površini 16,9 ha,
– zaščita s premazom na 565,99 ha,
– zaščita s 1.680 m ograje,
– odstranjevanje 2.150 m zaščitne ograje,
– vzdrževanje 79,8 ha travinj,
– vzdrževanje 9 vodnih virov s ponovitvami,
– naravni razvoj biotopov s 558 m3 ter
– 300 dni varstva pred žuželkami.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Planina-Golobičevec (2016–2025) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Planina-Golobičevec v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2025 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Planina-Golobičevec (2016–2025).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Planina-Golobičevec (2016–2025) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Bukovje, v revirni pisarni Postojne, Vojkova 9, 6230 Postojna, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Planina-Golobičevec (2016–2025).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-363/2016
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0010
 
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano