Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3937. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2018, stran 12488.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 106. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je župan Občine Ribnica dne 15. 11. 2017 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Ribnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2017. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/k2/k3
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
1.894.158
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.675.405
70 DAVČNI PRIHODKI
1.529.256
700 Davki na dohodek in dobiček
1.362.581
703 Davki na premoženje
121.905
704 Domači davki na blago in storitve
44.770
71 NEDAVČNI PRIHODKI
146.149
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
112.765
711 Takse in pristojbine
2.490
712 Globe in druge denarne kazni
3.975
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
11.759
714 Drugi nedavčni prihodki
15.160
72 KAPITALSKI PRIHODKI
2.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
2.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI
216.753
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
89.412
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
127.341
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
1.677.907
40 TEKOČI ODHODKI
592.422
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
170.368
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
24.381
402 Izdatki za blago in storitve
387.580
403 Plačila domačih obresti
1.843
409 Rezerve
8.250
41 TEKOČI TRANSFERI
786.918
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
533.400
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
8.176
413 Drugi tekoči domači transferi
245.342
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
287.317
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
287.317
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
11.250
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
5.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
6.250
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
216.251
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (I.-7102)-(II.-403-404)
218.094
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)
296.065
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v EUR
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
v EUR
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
58.089
55 ODPLAČILA DOLGA
58.089
550 Odplačila domačega dolga
58.089
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
158.162
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–58.089
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–216.251
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
0
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletnih straneh občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme dolgoročno zadolžiti.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje.
Št. 410-0057/2017
Ribnica, dne 15. novembra 2017
Župan 
Občine Ribnica 
Jože Levstek l.r.