Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3876. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Domžale (2017–2026), stran 12395.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Domžale (2017–2026) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Domžale (2017–2026), št. 04-12/17 z dne 15. 9. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Domžale, ki meri 10.006,85 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občinah Domžale, Trzin in Mengeš, oziroma v katastrskih občinah Dragomelj, Rova, Radomlje, Homec, Dob, Krtina, Studenec, Brezovica, Depala vas, Studa, Ihan, Brdo, Selo, Pšata, Trzin, Mengeš, Dobeno in Loka.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Domžale je s 1. januarjem 2017 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 93,5 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 5,5 % državnih gozdov ter 1,0 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 3.710,38 ha, od katere je 3.079,56 ha večnamenskih gozdov, 107,99 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, ter 522,83 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 260,6 m3/ha, od tega 127,9 m3/ha iglavcev in 132,7 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,21 m3/ha, od tega 3,49 m3/ha iglavcev in 3,71 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Domžale (2017–2026) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Domžale določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1.108,15 ha,
– ekološke funkcije na površini 2.743,17 ha ter
– socialne funkcije na površini 1.309,29 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Domžale (2017–2026) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Domžale za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 163.713 m3, od tega 78.215 m3 iglavcev in 85.498 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 214,42 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 2,06 ha,
– zaščita s premazom na 0,57 ha,
– zaščita s 8.100 količki ali tulci ter
– zaščita s 1.000 m ograje.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Domžale (2017–2026) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Domžale v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Domžale (2017–2026).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Domžale (2017–2026) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Domžale, Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Domžale (2017–2026).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-351/2017
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0049
 
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano