Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3878. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žiri (2017–2026), stran 12396.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žiri (2017–2026) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Žiri (2017–2026), št. 04-63/17 z dne 15. 9. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Žiri, ki meri 4.498,36 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občinah Žiri in Idrija oziroma v katastrskih občinah Ledinica, Dobračeva, Žirovski vrh, Žiri, Vrsnik II, Opale, Koprivnik, Vrsnik I in Dole.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Žiri je s 1. januarjem 2017 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 99,3 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 0,7 % državnih gozdov ter manj kot hektar gozda lokalne skupnosti;
2. površina: 2.761,94 ha, od katere so vsi gozdovi večnamenski;
3. lesna zaloga: 337,2 m3/ha, od tega 234,7 m3/ha iglavcev in 102,5 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,16 m3/ha, od tega 5,29 m3/ha iglavcev in 2,87 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žiri (2017–2026) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Žiri določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1.602,6 ha,
– ekološke funkcije na površini 641,2 ha ter
– socialne funkcije na površini 73,3 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žiri (2017–2026) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Žiri za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 179.834 m3, od tega 131.682 m3 iglavcev in 48.152 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 106,81 ha ter
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 7,17 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žiri (2017–2026) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Žiri v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žiri (2017–2026).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žiri (2017–2026) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Logatec, Tržaška cesta 19a, 1370 Logatec in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žiri (2017–2026).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-353/2017
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0051
 
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano