Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3870. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Spodnje Dravsko polje (2016–2025), stran 12390.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Spodnje Dravsko polje (2016–2025) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Spodnje Dravsko polje (2016–2025), št. 12-33/16 z dne 14. 9. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2016do 31. decembra 2025 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Spodnje Dravsko polje, ki meri 12.281,25 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Kidričevo, Ptuj, Videm in Hajdina, oziroma v katastrskih občinah Gerečja vas, Apače, Lovrenc na Dravskem polju, Župečja vas, Pleterje, Mihovce, Cirkovce, Starošince, Spodnje Jablane, Pongerce, Šikole, Stražgonjca, Ptuj, Šturmovci, Pobrežje, Lancova vas, Sela, Trnovec, Slovenja vas, Gerečja vas, Hajdoše, Skorba, Hajdina in Draženci.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Spodnje Dravsko polje je s 1. januarjem 2016 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 68,5 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb ter 31,5 % državnih gozdov;
2. površina: 1.890,95 ha, od katere je 1.688,87 ha večnamenskih gozdov, 58,19 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, ter 143,89 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 269,7 m3/ha, od tega 162,3 m3/ha iglavcev in 107,3 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,1 m3/ha, od tega 4,6 m3/ha iglavcev in 3,5 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Spodnje Dravsko polje (2016–2025) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Spodnje Dravsko polje določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 53,67 ha,
– ekološke funkcije na površini 613,00 ha ter
– socialne funkcije na površini 483,49 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Spodnje Dravsko polje (2016–2025) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Spodnje Dravsko polje za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2025 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 119.180 m3, od tega 78.912 m3 iglavcev in 40.268 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.195,1 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 3,38 ha,
– zaščita s tulci ali količenje s 271.847 kosi,
– zaščita s 1.420 m ograje in
– vzdrževanje 0,64 ha travinja.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Spodnje Dravsko polje (2016–2025) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Spodnje Dravsko polje v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2025 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Spodnje Dravsko polje (2016–2025).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Spodnje Dravsko polje (2016–2025) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ptuj, Zoisova pot 5, 2250 Ptuj, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Spodnje Dravsko polje (2016–2025).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-366/2016
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0022
 
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano