Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

VL 91930/2017 Os-3628/17, Stran 3078
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Gorenjske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj, ki jo zastopa zak. zast. Andrej Andoljšek, proti dolžnici Andreji Mrak, Partizanska cesta 1d, Škofja Loka, ki jo zastopa zač. zast. Tomaž Pisk – odvetnik, Mestni trg 38, Škofja Loka, zaradi izterjave 224,09 EUR, sklenilo:
Dolžnici Andreji Mrak, Partizanska cesta 1d, Škofja Loka, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Tomaž Pisk – odvetnik, Mestni trg 38, Škofja Loka.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 12. 2017