Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3881. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Hrašče-Osojnica (2017–2026), stran 12399.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Hrašče-Osojnica (2017–2026) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Hrašče-Osojnica (2017–2026), št. 05-07/17 z dne 16. 10. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2017do 31. decembra 2026 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Hrašče-Osojnica, ki meri 9.325,52 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Postojna, v občinah Postojna in Pivka, oziroma v katastrskih občinah Zagon, Hrašče, Studenec, Hrenovice, Velika Brda, Hruševje, Rakulik, Orehek, Rakitnik, Zalog, Slavina, Selce in Petelinje.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Hrašče-Osojnica je s 1. januarjem 2017 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 89,8 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 9,7 % državnih gozdov ter 0,5 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 4.609 ha, od katerih so vsi gozdovi večnamenski;
3. lesna zaloga: 201,1 m3/ha, od tega 44,1 m3/ha iglavcev in 157,0 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 3,92 m3/ha, od tega 1,01 m3/ha iglavcev in 2,91 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Hrašče-Osojnica (2017–2026) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Hrašče-Osojnica določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.044,77 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.391,44 ha ter
– socialne funkcije na površini 76,04 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Hrašče-Osojnica (2017–2026) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Hrašče-Osojnica za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 171.039 m3, od tega 68.812 m3 iglavcev in 102.227 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 2.976,95 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 36,61 ha,
– zaščita s premazi na 1.320,47 ha,
– zaščita s 1.900 m ograje,
– vzdrževanje 37,3 ha travinja ter
– 300 dni varstva pred žuželkami.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Hrašče-Osojnica (2017–2026) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Hrašče- Osojnica v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Hrašče-Osojnica (2017–2026).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrašče-Osojnica (2017–2026) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrašče-Osojnica (2017–2026).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-356/2017
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0055
 
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano