Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1877. Zakon o podaljšanju prehodnega obdobja na področju prostega gibanja državljanov Republike Hrvaške in njihovih družinskih članov (ZPPOPGHR)
1878. Zakon o dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1B)
1879. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-E)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1920. Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
1921. Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije
1922. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta
1923. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora
1924. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013
1925. Uredba o spremembah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013

Odloki

1926. Odlok o razglasitvi Žičke kartuzije za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

1927. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
1928. Sklep o imenovanju sistemskega operaterja prenosnega sistema z električno energijo

USTAVNO SODIŠČE

1880. Odločba o ugotovitvi, da tretji in četrti odstavek 6. člena, 11., 12., 13.a in 14. člen ter prvi odstavek 15. člena Zakona o financiranju občin niso v neskladju z Ustavo ter o zavrženju zahteve za oceno 23. člena Zakona o financiranju občin
1881. Odločba o razveljavitvi tretjega stavka drugega odstavka in tretjega stavka tretjega odstavka 74. člena Zakona o duševnem zdravju z odložnim rokom

SODNI SVET

1882. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu volitev članov Sodnega sveta Republike Slovenije 18. junija 2015
1883. Poročilo o izidu glasovanja in izidu volitev članov personalnga sveta Upravnega sodišča RS, ki so bile 18. junija 2015

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1884. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2015

OBČINE

Brežice

1885. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin

Grosuplje

1886. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Grosuplje
1887. Ugotovitveni sklep o ustavitvi postopkov manjših širitev območij stavbnih zemljišč na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju

Horjul

1888. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2014
1889. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul

Hrpelje-Kozina

1890. Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v Občini Hrpelje - Kozina v obdobju 2014–2020
1891. Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Hrpelje - Kozina

Kozje

1892. Obvezna razlaga Poglavja 7.1.4. Dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1989 in grafičnega dela Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Šmarje pri Jelšah s kasnejšimi spremembami

Kranj

1893. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj
1894. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 640/4, k. o. 2139 – Mavčiče
1895. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 321/17, k. o. 2101 – Rupa

Medvode

1896. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Miren-Kostanjevica

1897. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Miren - Kostanjevica

Mokronog-Trebelno

1898. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Mokronog - Trebelno
1899. Sklep o določitvi cene za izvajanje storitve pomoč družini na domu

Mozirje

1900. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2015
1901. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Mozirje
1902. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1919. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje

Prebold

1903. Pravilnik o sofinanciranju prireditev v Občini Prebold
1904. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Prebold – spremembe št. 1
1905. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ribnica

1906. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2014
1907. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica za programsko obdobje 2015–2020

Sevnica

1908. Statut Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
1909. Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
1910. Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
1911. Odlok o dopolnitvi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Sevnica
1912. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šentrupert

1913. Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu
1914. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje urejanja obrtno podjetniške cone Šentrupert (za območji ŠEN-16 IG in VRH-01 IG)
1915. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Škofja Loka

1916. Avtentična razlaga 108. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka
1917. Avtentična razlaga priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka

Tržič

1929. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2015

Žalec

1918. Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti