Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1923. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora, stran 5114.

  
Na podlagi 84.a člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter 10. in 147. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora
1. člen
V Uredbi o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora (Uradni list RS, št. 29/04) se v celotnem besedilu uredbe besedilo »center za nadzor zračnega prostora« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »center za nadzor in kontrolo zračnega prostora« in besedilo »območni center za kontrolo zračnega prometa« v različnih sklonih z besedilom »služba območne kontrole zračnega prometa«, oboje v ustreznem sklonu.
2. člen
V 3. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Pri izvajanju nadzora zračnega prostora se za prestrezanje zrakoplovov uporabljajo naslednji ukrepi:
– vizualna identifikacija;
– radarsko ali vizualno spremljanje;
– preusmeritev zrakoplova;
– prisilni pristanek na določenem letališču;
– opozorilni strel s svetlečimi izstrelki ali svetlobnimi vabami;
– druge oblike uporabe orožja v skladu s tretjim odstavkom tega člena.«.
Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
Za novim tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka v primeru grožnje vojaškega zrakoplova predhodno soglasje ni potrebno in o uporabi orožja odloča vodja izmene Združenega operativnega centra Slovenske vojske.«.
3. člen
V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Služba območne kontrole zračnega prometa centru za nadzor in kontrolo zračnega prostora posreduje vse razpoložljive podatke, ki so potrebni za vojaško identifikacijo vseh sledi v zračnem prostoru Republike Slovenije. Podatke posreduje neprekinjeno oziroma v najkrajšem času po tem, ko jih pridobi. Podatke o načrtih leta zrakoplovov v elektronski obliki pošilja v center za nadzor in kontrolo zračnega prostora za zračni prostor Republike Slovenije na enoten način in v obliki, ki je povezljiva s sistemom, ki ga uporablja center za nadzor in kontrolo zračnega prostora.«.
V četrtem odstavku se beseda »carino« nadomesti z besedama »finančno upravo«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Minister, pristojen za obrambo, in izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa z dogovorom določita vrsto podatkov in postopek za njihovo izmenjavo in usklajevanje med centrom za nadzor in kontrolo zračnega prostora in službo območne kontrole zračnega prometa.«.
4. člen
V 7. členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– o kršitvi obvesti pristojni organ po predpisih o letalstvu.«.
5. člen
V 8. členu se v prvem odstavku besedilo »generalnega direktorja carine« nadomesti z besedilom »predstojnika finančne uprave«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Če služba območne kontrole zračnega prometa oceni, da kršitev zračnega prostora iz prejšnjega odstavka predstavlja nevarnost za druge zrakoplove oziroma drugo neposredno nevarnost, o tem obvesti center za nadzor in kontrolo zračnega prostora ter predlaga, da se izvedejo ukrepi prestrezanja zrakoplova v skladu s to uredbo.
(3) Center za nadzor in kontrolo zračnega prostora v primeru iz prejšnjega odstavka ugotovi oziroma preveri, ali gre za dejansko kršitev zračnega prostora, in na podlagi predloga vodje izmene v centru o kršitvi obvesti pristojni nadrejeni letalski operativni center zavezništva ter Združeni operativni center Slovenske vojske. O predlogu, da se izvedejo ukrepi prestrezanja zrakoplova, odloči vodja izmene Združenega operativnega centra Slovenske vojske ali pristojni poveljnik zavezništva skladno s skupnimi načrti zavezništva, če so izpolnjeni pogoji, določeni s to uredbo. Vodja izmene Združenega operativnega centra Slovenske vojske oziroma pristojni poveljnik zavezništva izdata ukaz pristojni enoti Slovenske vojske oziroma pristojni enoti zavezništva, določeni za prestrezanje, da izvede ustrezen ukrep prestrezanja.«.
V petem odstavku se črta besedilo »operativni center Slovenske vojske in«.
6. člen
V 11. členu se za četrtim odstavkom dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Način izvajanja nadzora zračnega prostora in izvajanje ukrepov iz tega člena, v katerih sodelujejo vojaški zrakoplovi zavezniških držav, so določeni z dogovorom, ki ga Republika Slovenija sklene z zavezništvom.
(6) Za zrakoplove zavezniških držav, ki sodelujejo pri izvajanju nadzora zračnega prostora Republike Slovenije, veljajo omejitve in pravila delovanja, ki jih predpisujejo skupni načrti zavezništva.«.
7. člen
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajanje postopka prisilnega pristanka zrakoplova, ki krši zračni prostor, spremljata neprekinjeno center za nadzor in kontrolo zračnega prostora in pristojna služba zračnega prometa ter o tem obvestita tudi Operativno komunikacijski center Generalne policijske uprave. Med seboj se obveščata o vseh dejstvih, pomembnih za izvedbo postopka prisilnega pristanka. Center za nadzor in kontrolo zračnega prostora izvaja kontrolo vojaških zrakoplovov, ki izvajajo postopek prisilnega pristanka, pristojna služba zračnega prometa pa zveze s pristojnimi službami na letališču, na katerem se izvaja pristanek. Pristojna služba zračnega prometa lahko vodi tudi letenje vojaških zrakoplovov med izvajanjem postopka prisilnega pristanka in v primerih, ko zrakoplov razglasi, da je v stiski oziroma je potrebno njegovo reševanje, če vodja izmene centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora oceni, da je zaradi zagotavljanja varnosti zračnega prometa to potrebno.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Za izvajanje postopkov zavarovanja po pristanku, ko gre za vojaške zrakoplove, je odgovorna Slovenska vojska, ko gre za civilne zrakoplove, pa policija.«.
8. člen
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri izvajanju vseh ukrepov iz prvega odstavka 3. člena te uredbe se uporabljajo navodila, specifikacije, klicni znaki, vizualni in drugi signali v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 ter slovenskimi vojaškimi standardi.«.
V drugem odstavku se za besedo »izstrelki« doda besedilo »ali svetlobnimi vabami«.
9. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajanje te uredbe nadzorujejo Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo, Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije in Vojaški letalski organ.«.
10. člen
Črta se Priloga 1: Fraze, vizualni signali – zrak in drugi signali.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za obrambo, Generalštab Slovenske vojske, Generalna policijska uprava ter Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., vsak v mejah svojih pristojnosti, najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe medsebojno uskladijo svoja interna operativna navodila za izvajanje nalog, določenih s to uredbo. V roku iz tega odstavka se sprejme tudi dogovor iz sedmega odstavka 5. člena uredbe.
(2) Generalna policijska uprava izdela interno navodilo v zvezi s postopki za izvajanje predpisanih in načrtovanih varnostnih ukrepov ter izmenjavo informacij s pristojnimi organi in službami za izvajanje nalog, določenih s to uredbo. Navodila morajo biti usklajena z Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije.
12. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-3/2015
Ljubljana, dne 24. junija 2015
EVA 2009-1911-0006
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti