Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

Ob-2510/15, Stran 1275
V imenu in po pooblastilu Republike Slovenije kot lastnika in Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga 1, Ig, kot uporabnika in upravljalca na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter sklepa Direktorata za socialne zadeve Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 478-17/2014 z dne 8. 9. 2014, v povezavi z Odstopom v reševanje Sekretariata Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 478-17/2014-3 z dne 30. 3. 2015, objavljam na podlagi četrte alinee 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
ponovno javno zbiranje ponudb
za odkup poslovnih prostorov v 1. nadstropju poslovne zgradbe z naslovom Taborska cesta 13, Grosuplje, v izmeri 276,30 m2, z ID znakom 1783-1231-19.
Predmetni poslovni prostori so bili s cenitvenim poročilom št. PP-150327-1, z dne 27. 3. 2015 sodnega cenilca za gradbeništvo Srečka Veseliča ocenjeni na tržno vrednost 215.000,00 EUR (778,00 EUR za m2).
S to objavo sporočam, da Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga 1, Ig, kot uporabnik in upravljalec premoženja Republike Slovenije v imenu in za račun Republike Slovenije pristopa k prodaji predmetnih poslovnih prostorov z javnim zbiranjem ponudb. Izhodiščna prodajna cena je ocenjenih 215.000,00 EUR, znižana za 5 %, kar znaša 204.250,00 EUR.
Prodajni pogoji
Predmet prodaje so poslovni prostori v 1. nadstropju poslovne zgradbe z naslovom Taborska cesta 13, Grosuplje, v izmeri 276,30 m2, z ID znakom 1783-1231-19, s skupnimi deli in napravami stavbe, katerih lastnik je Republika Slovenija.
Izklicna prodajna vrednost poslovnih prostorov je najmanj 204.250,00 EUR.
Rok za oddajo ponudbe je 13. 7. 2015 do 12. ure. Ponudbe se oddajo po pošti na naslov Odvetnik Anton Pregelj, Beethovnova ulica 5, Ljubljana ali osebno na istem naslovu.
Varščina znaša 10 % prodajne cene in sicer 20.425,00 EUR. Varščina se plača na fiduciarni račun odvetnika Antona Preglja, Beethovnova ulica 5, Ljubljana pri AbankaVipa d.d., št. SI56 0510 0801 2816 408. Prodaje se udeležijo le tisti, ki navedeni račun plačajo varščino najmanj do vključno 13. 7. 2015.
Prepozne ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in brez priloženega dokazila o plačani varščini pod temi prodajnimi pogoji so neveljavne in se jih ne bo upoštevalo.
Pooblaščenec pravne osebe, ki se namerava udeležiti postopka zbiranja ponudb mora biti vpisan na dan odpiranja ponudb v sodni register kot zakoniti zastopnik pravne osebe oziroma mora imeti ustrezno pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe. Fizične osebe morajo predložiti osebni dokument, iz katerega mora izhajati tudi državljanstvo fizične osebe.
Izbranemu kupcu se varščina všteje v kupnino, morebitnim preostalim ponudnikom pa se varščina vrne v roku osmih delovnih dni po odprtju ponudb in izbiri najboljšega ponudnika – kupca.
Kupoprodajna pogodba se sklene v roku 15 dneh po opravljeni izbiri kupca. Davek od prometa nepremičnin plača kupec. Preostanek kupnine plača kupec v roku 15 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe na račun naveden v pogodbi. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe.
V primeru, da izbrani ponudnik v roku 15 dni ne podpiše kupoprodajne pogodbe, prodajalec z njim ni več dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe in zadrži vplačano varščino. Pogodba se sklepa po načelu videno–kupljeno.
Odpiranje ponudb bo prostorih odvetniške pisarne Antona Preglja, Beethovnova ulica 5, Ljubljana, 21. 7. 2015 ob 12. uri. Odpiranje ponudb bo vodil Odvetnik Anton Pregelj.
Odpiranja ponudb se lahko udeležijo le predstavniki ali pooblaščenci pravnih oseb in fizične osebe, ki so oddale veljavne ponudbe.
Prednost pri izbiri bo imel kupec, ki bo ponudil najvišjo nakupno ceno. Kolikor bo več ponudnikov ponudilo enako nakupno ceno, bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najboljše plačilne pogoje. V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako ceno in enake plačilne pogoje, se bo med njimi izbralo kupca po pogojih javne dražbe, s tem, da bo najnižji znesek višanja 1.000,00 EUR, izklicna cena pa bo cena, ki jo je ponudil najugodnejši ponudnik.
Kot ponudniki lahko sodelujejo vse pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije ter polnoletne ter poslovno in opravilno sposobne fizične osebe, državljanke Republike Slovenije ali države članice Evropske unije. Pravna oseba mora dokazilo o obstoju – izpis iz sodnega ali trgovskega registra predložiti ponudbi. Fizična oseba mora ponudbi predložiti kopijo potrdila o državljanstvu ali ustreznega dokumenta, iz katerega bo razvidno državljanstvo ponudnika.
Sestavni del kupoprodajne pogodbe bo določilo o odkupni pravici v korist države oziroma drugo določilo, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa takih nepremičnin z namenom njihove kasnejše prodaje po višji oziroma tržni ceni.
Vlada in organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko ta postopek prodaje ustavita do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije
Vsebina pisne ponudbe
Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku ter vsa dokazila in priloge zahtevane v prodajnih pogojih;
– matično oziroma EMŠO številko in davčno številko ponudnika;
– kolikor ponudnika zastopa pooblaščenec in le ta ni odvetnik, pisno pooblastilo, overjeno pri notarju;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe;
– ponujeno ceno nepremičnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene;
– rok plačila kupnine;
– dokazilo o plačilu varščine;
– lastnoročno podpisano izjavo ponudnika, kolikor je to fizična oseba in zakonitega zastopnika ponudnika, kolikor je to pravna oseba, da se strinja z vsemi pogoji razpisa;
– lastnoročno podpisano izjavo ponudnika, kolikor je to fizična oseba in zakonitega zastopnika ponudnika, kolikor je to pravna oseba, da ponudba velja še 45 dni od dneva zbiranja ponudb;
– številko transakcijskega oziroma drugega računa ponudnika za morebitno vračilo varščine.
V primeru zanimanja, vam cenilno poročilo pošljem na podlagi poziva, prejetega z vaše strani na elektronski naslov: anton.pregelj@pregelj.si po elektronski pošti. Do izteka roka za oddajo ponudb je mogoč na podlagi predhodnega dogovora tudi ogled predmetnih prostorov. Za ogled se je potrebno dogovoriti najmanj tri dni pred samim ogledom, zadnji mogoč termin ogleda pa je 10. 7. 2015.
Odvetnik Anton Pregelj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti