Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1891. Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Hrpelje - Kozina, stran 4971.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11 in 76/12) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 7. redni redni seji dne 18. 6. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Hrpelje - Kozina
Namen
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za eno ali večstanovanjske objekte na območju Občine Hrpelje - Kozina.
Upravičenci
2. člen
Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki sofinanciranja stroška nakupa in vgradnje male komunalne čistilne naprave.
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov na območju Občine Hrpelje - Kozina, s prijavljenim stalnim prebivališčem v občini, ki pristopijo k izgradnji male komunalne čistilne.
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so tudi lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov na območju Občine Hrpelje - Kozina, s prijavljenim stalnim prebivališčem v občini, ki zgradijo eno malo komunalno čistilno napravo za več enostanovanjskih objektov skupaj. V primeru čiščenja odpadnih voda iz večjih stanovanjskih objektov z eno malo komunalno čistilno napravo je do sredstev upravičen vsak soinvestitor. V primeru izgradnje skupne male komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, na čigar zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Investitorji medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo. Upravičenci so podrobneje določeni v 8. členu tega pravilnika.
Vsak upravičenec lahko kandidira za proračunska sredstva za en objekt le enkrat.
Javni razpis
3. člen
Sredstva za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Hrpelje - Kozina se zagotavljajo iz občinskega proračuna. Njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet v proračunu. Na podlagi določene višine sredstev se objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje za dodelitev proračunskih sredstev. Za dodelitev sredstev upravičenec zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi na sedež Občine Hrpelje - Kozina.
4. člen
Javni razpis za vsako posamezno koledarsko leto se objavi na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina in v občinskem glasilu. V javnem razpisu se navede oziroma določi:
1. Pravna podlaga za izvedbo razpisa,
2. Predmet javnega razpisa,
3. Osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z merili,
4. Višino sredstev, ki so na razpolago v posameznem proračunskem letu,
5. Vsebino vloge,
6. Rok in naslov za vložitev vlog,
7. Rok, v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu,
8. Kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo dodatne informacije in razpisno dokumentacijo.
V primeru velikega števila vlog bodo imele prednost pri dodelitvi proračunskih sredstev prej vložene vloge.
Upravičenci, ki bodo podali popolne vloge v tekočem letu in zaradi porabe sredstev ne bodo sklenili pogodb o sofinanciranju, imajo ob ponovni prijavi na razpis v naslednjem proračunskem letu prednost pred ostalimi prijavitelji.
Postopek
5. člen
Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Komisija je imenovana za obdobje enega leta. Sestavljena je iz člana občinskega sveta, člana občinske uprave in strokovnega delavca javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. Predsednik komisije je član občinske uprave.
Naloge komisije:
1. odpiranje in pregled vlog,
2. ocena upravičenosti vlog,
3. priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine sredstev,
4. druge naloge povezane z uspešno izvedbo razpisa.
Komisija obravnava vse pravočasno prispele in popolne vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja in pripravi poročilo s predlogom prejemnikov najkasneje v roku 30 dni od obravnave vlog.
Na podlagi seznama prejemnikov sredstev za sofinanciranje Občina Hrpelje - Kozina posameznemu upravičencu izda sklep o dodelitvi sredstev. Zoper sklep je mogoča pritožba pri županu občine. Za sofinanciranje nakupa in vgradnje male komunalne čistilne naprave se podpiše pogodba o sofinanciranju.
Zahtevek za izplačilo sredstev upravičenec vloži po izvedbi investicije in predložitvi zahtevane dokumentacije.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški
6. člen
Višina sofinanciranja na stanovanjski objekt:
– do 50 % upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo male komunalne čistilne naprave, vendar največ 1.000,00 EUR za postavitev ene male komunalne čistilne naprave za en stanovanjski objekt,
ali
– do 100 % upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo male komunalne čistilne naprave, vendar največ 800,00 EUR (na stanovanjski objekt) za postavitev ene male komunalne čistilne naprave za dva ali več stanovanjskih objektov.
DDV ni upravičen strošek.
Upravičeni stroški
7. člen
Kot upravičeni stroški štejejo stroški nakupa in vgradnje male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE (populacijskih enot).
Pogoji in omejitve
8. člen
Pogoji in omejitve:
– da ima stanovanjski objekt veljavno gradbeno dovoljenje za objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo pristojne upravne enote za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967 ali da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 (Zakona o graditvi objektov) uporabno dovoljenje;
– da upravičenec razpolaga z dokazilom o pravici graditi na zemljišču, na katerem se načrtuje postavitev male komunalne čistilne naprave;
– v primeru biološke (rastlinske) čistilne naprave je potrebno zahtevku za izplačilo sredstev priložiti dokazilo o pozitivno opravljenih prvih meritvah (upravičenec je dokazilo dolžan dostaviti v roku 6 mesecev po vgradnji male komunalne čistilne naprave);
– upravičenec lahko pridobi sredstva za isto naložbo le enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po razpisu iz tega pravilnika ni upravičen;
– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili malo komunalno čistilno napravo za več enostanovanjskih objektov ali gradili priključni kanal, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov male komunalne čistilne naprave, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje male komunalne čistilne naprave, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem;
– sofinanciranja ni možno uveljavljati za novogradnje, torej za stanovanjske objekte, ki bodo pridobili gradbena dovoljenja po uveljavitvi tega pravilnika;
– sofinanciranja ni možno uveljavljati za objekte, ki niso priklopljeni na javno vodovodno infrastrukturo (javni vodovod), s katero upravlja Kraški vodovod Sežana d.o.o.;
– čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehničnim zahtevam: čistilna naprava mora biti izdelana v skladu z enim od standardov: SIST EN 12566-1, SIST EN 12566-2, SIST EN 12566-3, SIST EN 12566-4 ali SIST EN 12566-5 in iz katere se v skladu s temi standardi odvaja očiščena odpadna voda neposredno v površinsko vodo preko filtrirne naprave za predčiščeno komunalno odpadno vodo ali posredno v podzemno vodo preko sistema za infiltracijo v tla, kar se dokazuje z ustreznim A testom oziroma certifikatom. Seznam malih čistilnih naprav, ki izpolnjujejo zahtevane kriterije je objavljen na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije;
– čistilna naprava mora imeti kot gradbeni proizvod izjavo o lastnostih, da ustreza standardom iz prejšnje alineje in je izdelana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanja gradbenih proizvodov;
– za malo komunalno čistilno napravo mora biti izdelana ocena obratovanja, iz katere mora biti razvidno, da je obratovanje male komunalne čistilne naprave v skladu z določbami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. Ocena obratovanja male komunalne čistilne naprave, ki jo upravičenec kot dokazilo posreduje na občino, mora biti pozitivna (dolžan jo je dostaviti v roku 6 mesecev po vgradnji male komunalne čistilne naprave);
– mala komunalna čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o lastnostih izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10; v nadaljevanju: Uredba);
– mala komunalna čistilna naprava in objekt, h kateremu bo izgrajena, morata biti izven predvidenih območij v občini, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z veljavnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini. Mala komunalna čistilna naprava je lahko postavljena tudi na območju, kjer se predvideva izgradnja kanalizacije, vendar mora biti na podlagi potrdila pristojnega organa razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen;
– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti skladno z določili 4. člena Uredbe glede ustreznosti čiščenja v mali komunalni čistilni napravi;
– lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave mora omogočati dostop pooblaščenim službam in neovirano praznjenje;
– mala komunalna čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja;
– v primeru spremembe uredbe se smiselno uporabljajo nova določila iz uredbe.
Vloga
9. člen
Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena pravilnika se dokazuje z naslednjimi dokumenti:
– izpolnjena in podpisana vloga z zahtevanimi prilogami po priloženih navodilih.
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
Nakazilo odobrenih sredstev
10. člen
Upravičenci na podlagi dokončnega sklepa o dodelitvi sredstev, podpisane pogodbe o sofinanciranju ter izvedene investicije na občino pošljejo zahtevek za izplačilo z vsemi zahtevanimi prilogami najkasneje do 10. novembra v tekočem letu.
Pred vložitvijo zahtevka za izplačilo mora biti naložba zaključena in plačani vsi računi, razen potrdila o pozitivno opravljeni prvi meritvi oziroma ocene obratovanja, ki ga upravičenec dostavi v roku šest mesecev po vgradnji male komunalne čistilne naprave. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca 30. dan od prejema popolnega zahtevka.
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena.
11. člen
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe proračunskih sredstev, skladno z javnim razpisom, izvaja komisija, ki je imenovana za postopek o dodelitvi proračunskih sredstev za obdobje tekočega leta.
12. člen
Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbene stranke, višino sofinanciranja in opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
Prejemnik po pogodbi se zaveže, da:
– bo hranil vso dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sredstev s strani občine;
– bo omogočil komisiji vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih sredstev;
– se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega značaja, lahko objavijo.
Pri tem se lahko objavijo osnovni podatki o višini odobrenih sredstev in prejemniku v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
13. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za sofinanciranje stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, vgrajene od vključno leta 2015 dalje.
14. člen
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva izplačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec malo komunalno čistilno napravo odtujil pred pretekom petih let od dneva vgradnje,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev,
– v primeru, da ne dostavi ocene obratovanja oziroma meritev male komunalne čistilne naprave v roku 6 mesecev po vgradnji naprave.
Končna določba
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-19/2015-2
Hrpelje, dne 18. junija 2015
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti