Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

1904. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Prebold – spremembe št. 1, stran 4992.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 29. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) župan Občine Prebold sprejema
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Prebold – spremembe št. 1
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
(1) V letu 2010 je začel veljati Odlok o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 43/10) – ID OPN, ki je temeljni izvedbeni prostorski dokument občine. Za celotno območje občine določa pogoje umeščanja objektov in drugih posegov v prostor. Na območjih, kjer ni predvidena izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, je ID OPN podlaga za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov in podlaga za gradnjo enostavnih objektov.
(2) ID OPN določa tudi pogoje za umeščanje objektov in drugih posegov v prostor na območju industrijske cone Prebold (območje enote urejanja prostora z oznako PR16). Gre za pretežno pozidano območje, v katerem deluje nekaj izjemno uspešnih podjetij. Prostorski izvedbeni pogoji v ID OPN so bili oblikovani tako, da naj bi čim bolj ustrezno povzeli stanje v prostoru. Ker gre za splošna določila, ki so v pretežnem delu poenotena za celotno območje občine, posebnosti posameznih lokacij niso bile povsod primerno upoštevane. Prav tako se v fazi priprave ID OPN ni dovolj pozornosti posvečalo razvojnim načrtom posameznih podjetij v proizvodni coni.
(3) V fazi priprave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za širitev proizvodnega kompleksa podjetja odelo Slovenija d.o.o. (gre za največje in najuspešnejše podjetje v občini, ki je zaradi svoje velikosti in števila zaposlenih pomembno tudi za širšo Savinjsko regijo), se je izkazalo, da določila ID OPN ne omogočajo realizacije načrtovane razširitve proizvodnih in skladiščnih objektov (predvidena je dozidava objektov v smeri proti zahodu v podobnih gabaritih kot jih imajo obstoječi objekti na lokaciji ter izvedba potrebnih prometnih ureditev). Pri pripravi ID OPN ni bila v zadostni meri upoštevana možnost, da bi posamezno podjetje intenzivno razvijalo svojo dejavnost na obstoječi lokaciji, čeprav je taka rešitev najbolj smotrna s prostorskega in ekonomskega vidika. ID OPN sicer omogoča gradnjo na tej lokaciji, vendar ne v potrebnih gabaritih.
(4) Ohranitev proizvodnega kompleksa podjetja odelo Slovenija d.o.o. in posledično delovnih mest na obstoječi lokaciji je izjemnega pomena za občino. Pomen ohranitve in razvoja proizvodnih dejavnost v obstoječih proizvodnih conah je posebej izpostavljen tudi v Strategiji prostorskega razvoja Občine Prebold (Uradni list RS, št. 98/08). S spremembami in dopolnitvami ID OPN se zato korigira prostorske izvedbene pogoje, tako da bodo omogočali gradnjo v želenih gabaritih.
2. člen
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka)
(1) Spremembe in dopolnitve ID OPN se nanašajo na spremembo prostorskih izvedbenih pogojev glede lege in zmogljivosti objektov ter izkoriščenosti in ureditve pripadajočih zemljišč (vključno s prometno ureditvijo) za območje enote urejanja prostora z oznako PR16.
(2) Spremembe in dopolnitve ID OPN se nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje, ne posegajo pa v določanje namenske rabe prostora, zato se izvede skrajšani postopek v skladu s 53. členom ZPNačrt.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Ker gre za minimalne spremembe tekstualnega dela ID OPN, ki se nanašajo na prostorske izvedbene pogoje za določeno enoto urejanja prostora, pridobitev posebnih strokovnih rešitev ni predvidena.
4. člen
(roki za pripravo)
– sklep o začetku priprave: junij 2015
– osnutek: junij 2015
– dopolnjen osnutek: julij 2015
– javna razgrnitev: julij 2015
– predlog: avgust 2015
– sprejem: september 2015.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) V postopku priprave ni predvideno pridobivanje splošnih in posebnih smernic ter mnenj, saj načrtovane spremembe ne posegajo v pristojnost nosilcev urejanja prostora. Z vsebinami, ki se spreminjajo, se zgolj nekoliko bolj konkretizira (prilagaja lokaciji) obstoječa določila.
(2) V postopek priprave se lahko vključijo nosilci urejanja prostora, če se izkaže, da načrtovane spremembe posegajo v njihovo delovno področje.
6. člen
(veljavnost in objava sklepa)
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu.
Št. 350/2/2015
Prebold, dne 16. junija 2015
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti