Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

Št. 410-0008/2015-3 Ob-2524/15, Stran 1240
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih obči, št. 29/2015), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2015) in odločitve Komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Divača, Občina Divača objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Divača za leto 2015 (v nadaljevanju razpis)
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
2. Predmet razpisa: Občina Divača razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Divača za leto 2015, postavka 11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu – 11000101 Sredstva za pospeševanje kmetijstva po razpisu za društva – namenjena za sofinanciranje letnih programov društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Divača.
Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izvajajo na območju Občine Divača ter za tiste dejavnosti, ki se izvajajo izven območja Občine Divača pod pogojem, da so namenjene občanom Občine Divača in promociji občine skozi njihovo dejavnost.
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine programov:
– izobraževalne vsebine splošnega pomena,
– predstavitev in promocija dejavnosti društva ter območja delovanja,
– organizacija prireditve ali predstavitev na prireditvah lokalnega in širšega pomena,
– izvedba in/ali sodelovanje na različnih aktivnosti kot so: prikazi običajev, tekmovanja, ocenjevanja, ipd.,
– druge izredne aktivnosti,
– materialnih stroškov vezani na izvedbo programa.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa niso:
– profitni oziroma pridobitni programi društev,
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Upravičenci do sredstev so društva, ki delujejo na področju kmetijstva in podeželja in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Divača ali izvajajo svoje programe na območju Občine Divača,
– so registrirana skladno s predpisi o društvih ter imajo dejavnost s področja kmetijstva oziroma podeželja opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju kmetijstva in podeželja več kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni) osnovi,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Divača iz predhodnega javnega razpisa, če so na njem sodelovali.
Vlagatelji, ki so za prijavljeni program že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Divača oziroma so bili (bodo) njihovi programi v letu 2015 kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Divača, niso upravičeni do sredstev po tem razpisu.
4. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 10.000,00 EUR. Za prvi del točkovanja se porabi 7.000,00 EUR, za drugi del točkovanja pa 3.000,00 EUR sredstev. Način vrednotenja programov je podrobneje razložen v prijavnem obrazcu.
5. Obdobje porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015. Vlagatelj mora Občini Divača najkasneje do 20. 11. 2015 podati poročilo o porabi sredstev.
6. Zadnji rok za predložitev prijav 20-ti dan od objave razpisa v uradnem glasilu.
7. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Divača za leto 2015«. Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
8. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, obrazec za prijavo na razpis, izjave, vzorec pogodbe in obrazce za poročila se dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Divača http://www.divaca.si.
9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, Vloga za javni razpis – Društva s področja kmetijstva – leto 2015«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti.
10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom župana se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog, preverila izpolnjevanje pogojev ter na podlagi meril ovrednotila programe. Komisija bo programe vrednotila v fazi prijave na razpis in v fazi dostave poročila o realizaciji programa. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke. Nato bo komisija pripravila predlog prejemnikov in ne-prejemnikov sredstev ter razdelitev razpisanih sredstev in ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju občinske uprave oziroma osebi, ki je od predstojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
11. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bosta posredovana sklepa (za prvi in drugi del ocenjevanja) o odobritvi oziroma ne-odobritvi sredstev in višina odobrenih sredstev. Na sklepa je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa.
Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe (za prvi del točkovanja) in aneks k pogodbi (za drugi del točkovanja) v katerih bodo določene pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na občinski upravi Občine Divača, na naslovu Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. 05/73-10-938.
13. Merila za dodelitev sredstev
Prijavljeni programi vlagateljev se bodo točkovali na podlagi spodaj navedenih meril.
1. Število članov iz Občine Divača
št. točk
Do pet (5) članov
3
Od šest (6) do deset (10) članov
4
Od enajst (11) do petnajst (15) članov
6
Od šestnajst (16) do dvajset (20) članov
8
Nad enaindvajset (21) članov
10
2. Izobraževanje
št. točk
Organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev, seminarjev … na območju Občine Divača
6 točk/aktivnost
Organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev, seminarjev … izven območja Občine Divača
3 točke/aktivnost
Organizacija strokovne ekskurzije v državi
2 točke/aktivnost
Organizacija strokovne ekskurzije v tujini
4 točke/aktivnost
3. Predstavitvene in promocijske aktivnosti
št. točk
Promocijski material (zloženka, katalog, vrečke, spletna stran, letaki ...) – minimalna naklada 100 izvodov
1 točka/promocijo
Predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih promocijskih aktivnosti v Sloveniji
2 točki/na posamezno aktivnost
Predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih promocijskih aktivnosti v tujini
4 točke/na posamezno aktivnost
4. Prireditve
št. točk
Organizacija prireditve v Občini Divača
6 točk/prireditev
Sodelovanje na prireditvi v Občini Divača
3 točke/prireditev
Sodelovanje na prireditvi izven Občine Divača
1 točka/prireditev
5. Izvedba oziroma sodelovanje na različnih aktivnosti kot so:
št. točk
Izvedba in sodelovanje pri prikazu običajev, tekmovanja, ocenjevanju, degustaciji ipd.,
do 4 točke/aktivnost
4 točke/mednarodni značaj
3 točki/državni značaj
2 točka/regijski značaj
1 točke/lokalni značaj
6. Druge aktivnosti
št. točk
Izvedba izredne aktivnosti na območju Občine Divača
od 2 do 10 točk/aktivnost
Aktivnost društva
od 2 do 10 točk/program društva
Občina Divača

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti