Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015

Kazalo

Št. 0142-2/2015 Ob-2504/15, Stran 1235
Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej, Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) in 5. člena Odloka o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 24/15) Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v Občini Žiri
1. Naročnik–koncedent: Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije področju osnovne zdravstvene dejavnosti – družinske medicine v Občini Žiri.
3. Kraj izvajanja dejavnosti: dejavnost se bo opravljala v poslovnih prostorih Zdravstvenega doma Žiri.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklene za določen čas, in sicer za dobo 20 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesija se lahko podaljša na predlog koncesionarja, vendar največ za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.
5. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo osebe, določene v 41. členu ZZDej.
6. Izpolnjevanje splošnih pogojev
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, morajo kandidati izpolnjevati pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in pogoje, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
Kandidati morajo ob prijavi na razpis priložiti ustrezna dokazila:
– da imajo zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in so usposobljeni za samostojno delo v skladu s 64. ZZDej,
– da tekoče govori slovenski jezik,
– da niso v delovnem razmerju oziroma da bodo, kolikor so v delovnem razmerju, le-to v primeru podelitve koncesije iz tega javnega razpisa prekinili in začeli opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo,
– da jim ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe/poklica,
– da predložijo začasno odločbo o registraciji zasebnega zdravnika,
– da izbrani kandidat sklene s koncendentom ustrezno pogodbo o najemu oziroma uporabi poslovnih prostorov, v katerem bo opravljal zdravstveno dejavnost.
Če je kandidat za izvajanje koncesije pravna oseba, morata biti poleg ostalih pogojev izpolnjena tudi naslednja pogoja:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti.
7. Kriteriji in merila
Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– strokovna usposobljenost:maksimalno število točk: 30,
– strokovne izkušnje:maksimalno število točk: 10,
– dodatna strokovna znanja in veščine za izvajanje zdravstvene dejavnosti:maksimalno število točk: 5,
– zdravstveno-vzgojno delo v lokalni skupnosti v obdobju 2010–2015: maksimalno število točk: 5.
8. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega razpisa, v tajništvu Občinske uprave, Občine Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri ali na spletni strani, www.ziri.si. Dodatna pojasnila lahko kandidati zahtevajo do vključno dan pred potekom roka za oddajo kandidature. Kandidati lahko dobijo dodatne informacije pri Matiji Podobniku po elektronski pošti: matija.podobnik@ziri.si.
9. Prijava na javni razpis: kandidati lahko prijavo na javni razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji, na kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »Ne odpiraj – Koncesija za zdravstvo«, naslov naročnika in na hrbtni strani naslov kandidata.
10. Rok za prijavo na javni razpis oziroma oddajo kandidatur: vloge je potrebno dostaviti na naslov Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226, Žiri najkasneje do dne 15. 6. 2016 do 8.30 ne glede na vrsto dospetja. Prijave poslane po pošti, morajo biti poslane priporočeno.
11. Odpiranje kandidatur: odpiranje prijav bo javno. Odpiranje prijav bo dne 15. 6. 2016 ob 9. uri, na naslovu Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.
12. Izid javnega razpisa
O izidu javnega razpisa za podelitev koncesije bo odločeno z upravno odločbo, in sicer v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti oziroma po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pristojne zbornice in soglasju h koncesiji Ministrstva za zdravje.
Občina Žiri bo po pravnomočnosti upravne odločbe s koncesionarjem sklenila pogodbo o koncesiji. Če kandidat ne bo podpisal koncesijske pogodbe, bo pomenilo, da odstopa od kandidature.
Občina Žiri

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti