Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1930. Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT)
1931. Zakon o spremembah Zakona o trgovini (ZT-1A)
1932. Zakon o spremembi Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov (ZPZPŠ-A)
1933. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ-A)
1934. Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-J)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1935. Uredba o koncesiji za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev

Sklepi

1936. Sklep o določitvi, območju in sedežu območnih enot Uprave Republike Slovenije za javna plačila
1937. Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2015

USTAVNO SODIŠČE

1938. Odločba o razveljavitvi sodb Upravnega sodišča

BANKA SLOVENIJE

1939. Sklep o uporabi Smernic organa EBA o notranjem upravljanju
1940. Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij
1941. Sklep o uporabi Smernic EBA o naprednem pristopu za merjenje operativnega tveganja (pristop AMA) – razširitve in spremembe
1942. Sklep o uporabi Smernic o razkritju obremenjenih in neobremenjenih sredstev
1943. Sklep o uporabi Smernic o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2
1944. Sklep o uporabi Smernic o prenosu pomembnega deleža kreditnega tveganja v zvezi s členoma 243 in 244 Uredbe (EU) št. 575/2013
1945. Sklep o uporabi Smernic EBA o kapitalski zahtevi za presežno tveganje neplačila in migracije (IRC)
1946. Sklep o uporabi Smernic EBA o tveganih vrednostih za izjemne situacije
1947. Sklep o uporabi Smernic o vrsti scenarijev, ki se uporabljajo v načrtih sanacije
1948. Sklep o uporabi Smernic o kapitalskih ukrepih za dajanje kreditov v tujih valutah nevarovanim kreditojemalcem v skladu s procesom nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP)
1949. Sklep o uporabi Smernic o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti ter o pogostosti razkritij v skladu s členi 432(1), 432(2) in 433 Uredbe (EU) št. 575/2013
1950. Sklep o uporabi Skupnih smernic o zbliževanju nadzorniških praks v zvezi s skladnostjo dogovorov o koordinaciji nadzora finančnih konglomeratov
1951. Sklep o uporabi Smernic o varnosti spletnih plačil
1952. Sklep o uporabi Smernic organa EBA o nacionalnih začasnih seznamih najbolj reprezentativnih storitev, povezanih s plačilnim računom, za katere se plačuje nadomestilo
1953. Sklep o uporabi Skupnih smernic o obravnavanju pritožb
1954. Sklep o uporabi Priporočila organa EBA o rabi identifikatorja pravnih subjektov (LEI)
1955. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za kvalificirano naložbo banke in hranilnice
1956. Sklep o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije
1957. Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1958. Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote
1959. Akt o spremembah Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje
1960. Poročilo o gibanju plač za april 2015

OBČINE

Ajdovščina

1961. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015
1962. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
1963. Sklep o cenah storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
1964. Sklep o cenah storitev ravnanja z odpadki
1965. Sklep o potrditvi cenika storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda za posebne storitve

Kranj

1966. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015–2020

Ljubljana

1967. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju«

Železniki

1968. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Železniki za programsko obdobje 2015–2020

POPRAVKI

1969. Popravek Obvezne razlage poglavja 7.1.4. Dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1989 in grafičnega dela Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Šmarje pri Jelšah s kasnejšimi spremembami
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti