Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015

Kazalo

1935. Uredba o koncesiji za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev, stran 5168.

  
Na podlagi prvega odstavka 69. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 in 19/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa predmet, pogoje in postopek podeljevanja koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter koncesije za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev, koncesijsko razmerje, financiranje opravljanja koncesije in nadzor nad izvajanjem koncesije.
(2) Ta uredba je tudi koncesijski akt za podelitev koncesije.
2. člen
(koncedent)
Koncedent je Vlada Republike Slovenije, njene pravice in obveznosti v imenu in za račun Republike Slovenije izvaja ministrstvo, pristojno za varstvo potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen
(število in območje koncesije)
(1) Za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov se podeli ena koncesija za celotno območje Republike Slovenije.
(2) Za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev se podeli ena koncesija za celotno območje Republike Slovenije.
4. člen
(obdobje trajanja koncesije in neprenosljivost koncesije)
Koncesiji iz prejšnjega člena sta neprenosljivi in se podelita za dve leti.
II. PREDMET KONCESIJE IN POGOJI ZA PRIDOBITEV KONCESIJE
5. člen
(predmet koncesije)
(1) Koncesija za opravljanje javne službeobveščanja in izobraževanja potrošnikov obsega naslednje naloge:
– izvajanje aktivnosti obveščanja in izobraževanja potrošnikov z namenom večje varnosti potrošnikov, izbire, dostopnosti, kakovosti blaga in storitev;
– informiranje potrošnikov o uveljavljanju njihovih pravic.
(2) Koncesija za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev obsega naslednje naloge:
– primerjalno ocenjevanje blaga in storitev z uporabo metodologije za preizkušanje in ocenjevanje kakovosti izdelkov in storitev, ki zajema analizo posameznih značilnosti blaga in storitev, ki izdelke in storitve uvršča v razrede z različnimi ocenami;
– zagotavljanje informiranja potrošnikov o rezultatih primerjalnega testiranja blaga in storitev.
6. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)
Koncesijo posamezne javne službe lahko pridobi organizacija, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je nevladna potrošniška organizacija, vpisana v register potrošniških organizacij pri ministrstvu, ali druga nevladna organizacija, ki je ustanovljena za varstvo pravic potrošnikov in izvaja posamezne strokovne in raziskovalne naloge na področju varstva potrošnikov ter izkazuje nepridobitnost, nevtralnost in neodvisnost od interesov ponudnikov blaga ali storitev,
2. deluje najmanj tri leta od ustanovitve,
3. proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali ni prenehala poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe,
4. v zadnjih treh letih pred objavo javnega razpisa in med postopkom javnega razpisa ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem organizacije, oziroma ji ni bila izdana sodna ali upravna odločba, s katero ji je prepovedano opravljanje dejavnosti, povezane z izvajanjem koncesije, in je odločba postala izvršljiva,
5. ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
6. v zadnjih treh letih organizaciji ni bila dana odpoved pogodbe, sklenjena z Republiko Slovenijo za izvajanje dejavnosti na področju varstva potrošnikov, zaradi kršitve pogodbenih obveznosti,
7. ima ustrezne strokovne reference o delu na področju varstva potrošnikov, ki ne smejo biti starejše od treh let za vsako koncesijo posebej,
8. zagotavlja ločena stroškovna mesta za posamezne naloge vsake koncesije in drugih nalog, ki jih morebiti izvaja,
9. zagotavlja storitev koncesije na območju celotne Republike Slovenije.
7. člen
(merila za izbiro koncesionarja)
(1) Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– ocena predloženega programa opravljanja koncesije posamezne javne službe za celotno obdobje trajanja koncesije, ki je v skladu s predmetom koncesije, pri kateri se upoštevajo kakovost predloženega programa, spremljanje nalog in pojasnjenost izvedbe nalog,
– strokovna usposobljenost za opravljanje javne službe.
(2) Merila za izbiro koncesionarja so podrobneje opredeljena v javnem razpisu.
III. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
8. člen
(javni razpis)
(1) Koncesionar je izbran z javnim razpisom, ki ga izvede ministrstvo.
(2) Javni razpis mora vsebovati:
– predmet koncesije,
– pogoje za pridobitev koncesije,
– dokumente in dokazila, ki jih mora k prijavi na javni razpis priložiti organizacija,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– merila za izbiro koncesionarja,
– čas in kraj oddaje prijav,
– rok za sprejemanje prijav na javni razpis,
– rok za obveščanje prijavljenih organizacij o izbiri,
– rok za izbiro koncesionarja,
– odgovorne osebe za dajanje informacij med javnim razpisom in
– druge podatke za izvedbo javnega razpisa.
(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh ministrstva.
9. člen
(strokovna komisija)
(1) Minister, pristojen za varstvo potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: minister), imenuje tričlansko komisijo, ki pregleda in oceni vloge ter ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Komisija sestavi poročilo, v katerem navede vloge, ki izpolnjujejo razpisne zahteve, ter jih razvrsti tako, da je razvidno ustrezanje postavljenim merilom ter ministru pošlje poročilo o izvedbi javnega razpisa in obrazloženi predlog izbire koncesionarja.
(2) O izbiri koncesionarja odloči Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo.
IV. KONCESIJSKO RAZMERJE
10. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo, ki jo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije podpiše minister. Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz koncesijskega razmerja, nastanejo z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(2) S koncesijsko pogodbo se določijo:
– predmet koncesije,
– ime, sedež in pravnoorganizacijska oblika koncesionarja,
– začetek veljavnosti in trajanje koncesijske pogodbe,
– obveznost koncesionarja, da zagotovi opravljanje koncesije na celotnem območju Republike Slovenije,
– vrsta upravičenih stroškov,
– pogodbena vrednost,
– oblika zahtevkov in poročil,
– obveznost vsebinskega in finančnega poročanja koncesionarja koncedentu,
– način finančnega in strokovnega nadzora, ki ga opravi koncedent,
– sredstva, ki jih za opravljanje koncesije zagotavlja koncedent, in način financiranja,
– pogodbene sankcije zaradi neopravljanja ali nepravilnega opravljanja koncesije,
– način spreminjanja in prenehanja koncesijske pogodbe,
– rok za odpoved koncesije in način odpovedi,
– prepoved odstopa terjatve koncedenta tretji osebi,
– druge določbe, ki so pomembne za opravljanje koncesije.
V. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
11. člen
(načini prenehanja koncesijskega razmerja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem koncesijske pogodbe, prenehanjem koncesionarja, če ta nima pravnih naslednikov, ali z odvzemom koncesije.
(2) Koncedent z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar ne izpolnjuje predmeta in obsega opravljanja koncesije, določenih v programu opravljanja koncesije,
– koncesionar ne začne opravljati koncesije v roku, določenem v koncesijski pogodbi,
– koncesionar krši določbe te uredbe ali koncesijske pogodbe,
– ministrstvo ali drugi pristojni organi ugotovijo, da koncesionar uporablja sredstva nenamensko ali jih uporablja v nasprotju s koncesijsko pogodbo,
– je v javnem interesu, da se dejavnost preneha opravljati kot koncesionirana javna služba,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
12. člen
(prenehanje veljavnosti koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha veljati:
– po poteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo,
– s sporazumno razvezo.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved koncesijske pogodbe, odpovedni rok ter druge medsebojne pravice in obveznosti se določijo v koncesijski pogodbi.
VI. FINANCIRANJE OPRAVLJANJA KONCESIJE
13. člen
(zagotavljanje sredstev in priznavanje upravičenih stroškov)
(1) Sredstva za opravljanje koncesije se zagotovijo v skladu s sprejetim proračunom Republike Slovenije.
(2) Vrednost sredstev za posamezno proračunsko leto in njihovo izplačilo sta odvisna od sprejetega proračuna Republike Slovenije za posamezno leto. Sredstva med posameznimi proračunskimi leti niso prenosljiva.
(3) Koncesionarju se za opravljanje koncesije priznajo sredstva v višini upravičenih stroškov za opravljanje koncesije, katerih vrsta in obseg se opredelita z javnim razpisom in koncesijsko pogodbo, vendar največ v obsegu, predvidenem v proračunu Republike Slovenije.
14. člen
(način in dinamika plačil)
Način in dinamika plačil koncesionarju se opredelita s koncesijsko pogodbo.
15. člen
(vračilo sredstev)
Če koncesionar krši koncesijsko pogodbo ali če se pri nadzoru nad porabo proračunskih sredstev, dodeljenih za opravljanje koncesije, izkaže, da je koncesionar prejel sredstva neupravičeno oziroma je sredstva uporabil nenamensko, koncedent zahteva vračilo že izplačanih proračunskih sredstev skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
VII. POROČILA IN NADZOR NAD OPRAVLJANJEM KONCESIJE
16. člen
(poročila o opravljanju nalog)
(1) Koncesionar mora koncedentu ob predložitvi zahtevka za financiranje opravljanja koncesije predložiti tudi vmesno vsebinsko in vmesno finančno poročilo o rezultatih opravljenih nalog skupaj z dokazili, in sicer v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesionar mora koncedentu predložiti zaključno vsebinsko poročilo in zaključno finančno poročilo o opravljanju koncesije v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
(3) Zaključno vsebinsko poročilo iz prejšnjega odstavka zajema vsebinsko poročilo in dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti glede:
– doseženih ciljev nalog iz programa,
– uresničitve programa,
– posebnosti pri izvedbi programa.
(4) Zaključno finančno poročilo iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati:
– obrazložitev porabe sredstev in upravičenih stroškov,
– obseg izvedenih nalog,
– vrednost izvedenih nalog.
17. člen
(nadzor)
(1) Strokovni nadzor nad opravljanjem koncesije opravljajo ministrstvo in drugi pristojni organi.
(2) Koncesionar mora koncedentu in drugim pristojnim organom omogočiti nadzor nad porabo sredstev, tako da je vsak čas mogoča kontrola izvrševanja pogodbe tako, da lahko koncedent, ministrstvo in drugi pristojni organi kadarkoli med trajanjem pogodbenega razmerja in eno leto po koncu trajanja koncesije zahtevajo vpogled v vso dokumentacijo posameznega dela poslovanja koncesionarja, ki se nanaša na opravljanje javne službe in izvajanje koncesijske pogodbe.
VIII. KONČNI DOLOČBI
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju javne službe izdajanje revije s področja varstva potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/12).
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-15/2015
Ljubljana, dne 24. junija 2015
EVA 2015-2130-0036
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost