Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015

Kazalo

1943. Sklep o uporabi Smernic o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2, stran 5327.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o uporabi Smernic o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1093/2010) 19. junija 2014 objavil Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena opredeljujejo enotne predloge in opredelitve za poročanje načrtov financiranja kreditnih institucij pristojnim organom z namenom vzpostavitve dosledne, uspešne in učinkovite nadzorniške prakse, ob upoštevanju Priporočila ESRB/2012/2 Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 20. decembra 2012 o financiranju kreditnih institucij (v nadaljevanju: Priporočilo ESRB/2012/2 o financiranju kreditnih institucij).
(3) Smernice se uporabljajo za:
1. institucije, kot so opredeljene v 3. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013), ki o načrtih financiranja poročajo svojim pristojnim organom v skladu z nacionalnim okvirom za izvajanje Priporočila ESRB 2012/2 o financiranju kreditnih institucij in
2. pristojne organe, kot so opredeljeni v drugem odstavku 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) Ta sklep določa uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v RS (v nadaljevanju banke) in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene na banke in pri poročanju upoštevajo najvišjo raven bonitetne konsolidacije.
(3) Pri prvem poročanju banke upoštevajo referenčni datum 31. 12. 2014. Rok za predložitev prvega poročila Banki Slovenije je 30. 9. 2015.
(4) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 v celoti upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. junija 2015
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost