Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1970. Zakon o načinu izvršitve sodbe evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1971. Ukaz o imenovanju članov uradniškega sveta

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2024. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja

MINISTRSTVA

1972. Pravilnik o evidentirani posebni rabi vode
1973. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni oceni
1974. Sklep razširjene komisije Eurocontrol št. 132 o določitvi cene za enoto storitve za obdobje z začetkom veljavnosti 1. januarja 2015
1975. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

USTAVNO SODIŠČE

1976. Odločba o razveljavitvi petega odstavka 98. člena in šestega odstavka 324. člena Zakona o pravdnem postopku

BANKA SLOVENIJE

1977. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2015

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1978. Pravilnik o zdravniških licencah
1979. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
1980. Obvestilo o veljavnosti sedmega in osmega dodatka k osmi izdaji Evropske farmakopeje ter devete izdaje Evropske farmakopeje

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1981. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za tehnologije in sisteme
1982. Višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije

OBČINE

Beltinci

1983. Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2014
1984. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje v Ižakovcih
1985. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov v Občini Beltinci

Brežice

1986. Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
1987. Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti

Dolenjske Toplice

1988. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2015 I
1989. Pravilnik o najemu Kulturno kongresnega centra Dolenjske Toplice in ostalih objektov ter opreme v lasti Občine Dolenjske Toplice
1990. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek

Gorenja vas-Poljane

1991. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gorenja vas - Poljane
1992. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Gorenja vas - Poljane
1993. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2015
1994. Pravilnik o sejninah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter organov krajevnih skupnosti v Občini Gorenja vas - Poljane

Grosuplje

1995. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2014

Hrpelje-Kozina

1996. Odlok o občinskih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Hrpelje - Kozina
1997. Pravilnik o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina
1998. Pravilnik o sofinanciranju programov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Hrpelje - Kozina

Ig

1999. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2015
2000. Odlok o grbu in zastavi Občine Ig

Jesenice

2001. Sklep o predčasnem prenehanju mandata

Kočevje

2002. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2015 št. 1
2003. Odlok o podeljevanju priznanj, nagrad in plaket Občine Kočevje
2004. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju Priznanja Občine Kočevje Deklica s piščalko

Ljubljana

2005. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom
2006. Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana

Miren-Kostanjevica

2007. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014

Murska Sobota

2008. Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Murska Sobota za potrebe vrtičkarstva

Podčetrtek

2009. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Podčetrtek za programsko obdobje 2015–2020
2010. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1216 – Vidovica

Postojna

2011. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Postojna
2012. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Slovenske Konjice

2013. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2015

Straža

2014. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža

Trebnje

2015. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Turnišče

2016. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2014

Zagorje ob Savi

2017. Odlok o mladini v Občini Zagorje ob Savi
2018. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi«
2019. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloge pravilnika o višini tarifnih postavk za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi

Žalec

2020. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-4/4
2021. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec
2022. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
2023. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

2025. Popravek Odloka o javnem redu in miru v Občini Železniki
2026. Tehnični popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za opremljanje s kanalizacijskim omrežjem v naseljih Podbrezje, Bistrica in Žeje

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

43. Zakon o ratifikaciji Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani (MTSCOPE)
44. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BESIMVTP)

Vlada Republike Slovenije

45. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih članov družine članov diplomatskih predstavništev in konzulatov

Ministrstvo za zunanje zadeve

46. Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o spremembah Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav
47. Obvestilo o začetku veljavnosti Dogovora o dopolnitvi Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi skupnih službenih mest za opravljanje mejne kontrole
48. Obvestilo o začetku veljavnosti za Republiko Slovenijo Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima
49. Obvestilo o začetku veljavnosti za Republiko Slovenijo Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF)

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti