Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

1993. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2015, stran 5420.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 4, 14/13 - popr., 101/13) in 107. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 6. redni seji dne 18. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2015
1. člen
Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/14, z dne 24. 12. 2014) se v 2. členu spremeni tako, da se na novo glasi:
»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2015 
(v EUR)
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
10.745.705
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.050.840
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
5.307.196
700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
4.787.016
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
375.280
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
144.700
706 DRUGI DAVKI
200
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.743.644
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
188.270
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
1.400
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
1.500
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV
30.450
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.522.024
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
960.352
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
91.991
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
868.361
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
7.458
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
7.458
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
2.727.055
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.906.801
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
820.254
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 
0
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.902.844
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.922.898
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
444.030
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
64.703
402 IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 
2.280.572
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
26.000
409 REZERVE
107.593
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.470.206
410 SUBVENCIJE
83.160
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
1.854.412
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
179.367
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
353.266
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.257.511
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.257.511
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
252.230
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
236.174
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
16.056
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) 
–1.157.140
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
116.990
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
101.990
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
15.000
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
15.000
440 DANA POSOJILA
15.000
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
101.990
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
195.799
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
195.799
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–1.250.949
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–195.799
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.157.140
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
1.250.949
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-005/2014-008
Gorenja vas, dne 18. junija 2015
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Janez Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti