Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

1978. Pravilnik o zdravniških licencah, stran 5382.

  
Na podlagi drugega odstavka 35. člena in prvega odstavka 38. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ in 40/12 – ZUJF) je Zdravniška zbornica Slovenije v soglasju z ministrico za zdravje sprejela
P R A V I L N I K
o zdravniških licencah
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) Ta pravilnik določa način, organe, evidence in postopek pri odločanju o podelitvi, podaljšanju in odvzemu licence zdravnice in zdravnika specialista, doktorice in doktorja dentalne medicine specialista ter doktorice in doktorja dentalne medicine (v nadaljnjem besedilu: zdravnik) na določenem strokovnem področju.
(2) Ta pravilnik ureja tudi natančnejše pogoje za določitev strokovnih dosežkov kot dokaza strokovne usposobljenosti ter vsebino, roke in postopke preizkusa strokovne usposobljenosti, če zdravnik ne izpolnjuje pogoja strokovnih dosežkov, ter potrebne postopke in evidence.
2. člen
Za izvajanje postopkov po tem pravilniku je pristojna Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica).
II. PODELITEV LICENCE
1. Postopek podelitve licence po uradni dolžnosti
3. člen
(1) Zdravniku, ki je vpisan v register zdravnikov, se licenca podeli po uradni dolžnosti, in sicer:
– po opravljenem specialističnem izpitu v Republiki Sloveniji,
– po priznanju specialističnega naslova, pridobljenega v tujini, ali
– po podelitvi specialističnega naslova na podlagi dela.
(2) Doktorju dentalne medicine, ki je vpisan v register zdravnikov, se licenca podeli po uradni dolžnosti po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu v Republiki Sloveniji, ko Ministrstvo za zdravje ali doktor dentalne medicine zbornico seznani, da je bil strokovni izpit opravljen.
2. Postopek podelitve licence na podlagi vloge
4. člen
(1) Zdravniku, ki je opravil specialistični izpit pred 25. junijem 1991 v eni od republik nekdanje SFR Jugoslavije in je v Republiki Sloveniji opravil strokovni izpit ter je vpisan v register zdravnikov, se licenca podeli na podlagi vloge.
(2) Zdravnik iz prejšnjega odstavka vlogi priloži:
– izjavo o zaključenem študiju na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji ali dokazilo o zaključenem študiju na medicinski fakulteti v eni od republik nekdanje SFR Jugoslavije pred 25. junijem 1991,
– izjavo o strokovnem izpitu, opravljenem v Republiki Sloveniji,
– dokazilo o opravljenem specialističnem izpitu v eni od republik nekdanje SFR Jugoslavije pred 25. junijem 1991,
– življenjepis z opisom delovnih izkušenj z bibliografijo, s poudarkom na zadnjih sedmih letih.
(3) Če ima zdravnik iz prvega odstavka tega člena zaključen program specializacije, ki ga v Republiki Sloveniji ni, se mu podeli licenca za delo na strokovnem področju, ki je vsebinsko najbližje vsebini opravljene specializacije.
5. člen
(1) Doktorju dentalne medicine, ki je opravil pripravništvo pred 25. junijem 1991 v eni od republik nekdanje SFR Jugoslavije in je v Republiki Sloveniji opravil strokovni izpit ter je vpisan v register zdravnikov, se licenca podeli na podlagi vloge.
(2) Doktor dentalne medicine iz prejšnjega odstavka vlogi priloži:
– dokazilo o zaključenem študiju na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji ali dokazilo o zaključenem študiju na medicinski fakulteti v eni od republik nekdanje SFR Jugoslavije pred 25. junijem 1991,
– dokazilo o pripravništvu, opravljenem v eni od republik nekdanje SFR Jugoslavije pred 25. junijem 1991,
– dokazilo o strokovnem izpitu, opravljenem v Republiki Sloveniji,
– življenjepis z opisom delovnih izkušenj z bibliografijo, s poudarkom na zadnjih sedmih letih.
6. člen
(1) Zdravniku, ki mu je bila izdana odločba o priznanju kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica zdravnik specialist, doktor dentalne medicine specialist ali doktor dentalne medicine, podeljena v skladu s predpisi o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji in je vpisan v register zdravnikov, se licenca podeli na podlagi vloge.
(2) Zdravnik iz prejšnjega odstavka vlogi priloži:
– odločbo o priznanju kvalifikacije iz prejšnjega odstavka,
– potrdilo o dobrem imenu, ki jo izda pristojni organ države članice EU, kjer je zdravnik v obdobju zadnjih petih let delal najmanj tri leta, in ki ne sme biti starejše od treh mesecev,
– življenjepis z opisom delovnih izkušenj z bibliografijo, s poudarkom na zadnjih sedmih letih.
7. člen
Ne glede na določbo 3. člena tega pravilnika se licenca ob izpolnjevanju drugih pogojev iz tega pravilnika podeli na podlagi vloge tudi v naslednjih primerih:
– kadar zdravnik zaprosi za podelitev licence na podlagi 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 58/08),
– kadar je zdravniku že podeljena licenca prenehala veljati zaradi neizpolnjevanja pogojev za njeno podaljšanje,
– kadar je zdravnik opravil specialistični izpit v Republiki Sloveniji oziroma mu je bil priznan specialistični naslov, pridobljen v tujini, ali mu je bila izdana odločba o podelitvi specialističnega naslova na podlagi dela pred uveljavitvijo tega pravilnika,
– kadar je bila zdravniku izdana odločba o priznanju poklicne kvalifikacije na podlagi zakona, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist.
8. člen
Če je vloga za podelitev licence iz 4., 5., 6. ali 7. člena tega pravilnika vložena tri leta ali več po izpolnitvi pogojev za podelitev licence, mora zdravnik poleg pogojev za podelitev licence izpolnjevati tudi pogoje za podaljšanje licence.
3. Licenčna listina
9. člen
(1) Licenčna listina vsebuje naslednje podatke:
– datum in kraj podelitve licence,
– ime in priimek zdravnika,
– strokovni, znanstveni in specialistični naslov zdravnika,
– strokovno področje, za katero se licenca podeli,
– klavzulo, da je licenca izdana na podlagi zakona, ki ureja zdravniško službo in tega pravilnika ter da se podaljšuje na podlagi odločbe, ki se izdaja za licenčno obdobje,
– podpis predsednika zbornice.
(2) Licenčna listina se izda samo enkrat.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru spremembe imena ali priimka zdravnika ter pridobitve ali spremembe njegovega strokovnega, znanstvenega ali specialističnega naslova na njegovo zahtevo izda nova licenčna listina.
III. PODALJŠANJE LICENCE
1. Splošno
10. člen
(1) Za podaljšanje licence zdravnik v iztekajoči dobi sedmih let kot dokaz strokovne usposobljenosti zbere najmanj 75 kreditnih točk (v nadaljnjem besedilu: točke) iz 11. člena tega pravilnika.
(2) Zdravnik vsaj 50 potrebnih točk pridobi na strokovnem področju, za katerega mu je bila podeljena licenca ter vsaj pet potrebnih točk s področij varnosti pacientov in kakovosti zdravstvene obravnave, etike in komunikacije.
(3) Če zdravnik ne izpolni pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena, za podaljšanje licence opravi preizkus strokovne usposobljenosti.
(4) Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka tega člena preizkus strokovne usposobljenosti opravi tudi zdravnik, ki v iztekajočem licenčnem obdobju ni opravljal zdravniške službe na strokovnem področju, za katerega mu je bila podeljena licenca, oziroma je ni opravljal v vsebini in obsegu, ki zagotavljata njegovo strokovno usposobljenost za delo na tem področju.
2. Strokovni dosežki kot dokaz strokovne usposobljenosti
11. člen
(1) Strokovni dosežki kot dokaz strokovne usposobljenosti (v nadaljnjem besedilu: strokovne vsebine) se ocenijo z naslednjim številom točk:
1. Izpopolnjevalni programi
– nacionalni kongresi, šole, učne delavnice, seminarji 
1 ura = 1 točka
– mednarodni kongresi, šole, učne delavnice, seminarji 
1 ura = 1 točka
– drugo strokovno usposabljanje v Sloveniji ali v tujini 
2 točki/dan
– protokolirane konference o varnostnih zapletih, interni seminarji in druge oblike strokovnega usposabljanja, ki ne zahtevajo kotizacije in ki potekajo v rednem delovnem času med ponedeljkom in petkom (pod pogojem, da sta predavatelj in program strokovnega usposabljanja javno objavljena na spletnih straneh zbornice najmanj osem dni pred dogodkom in da je dostopno tudi zunanjim udeležencem)
1 strokovno usposabljanje = 1 točka
2. Predavanje/predstavitev/poster
4 točke
(število točk se deli s številom avtorjev)
3. Znanstvena ali strokovna objava
(število točk se deli s številom avtorjev)
– članek v reviji, ki je uvrščena v ScienceCitiationIndex
20 točk
– članek v recenzirani znanstveni oziroma strokovni reviji 
10 točk
– prispevek v recenzirani publikaciji (zbornik, učbenik itd.)
5 točk
– članek v strokovni reviji
2 točki
– članek v poljudno-znanstveni reviji
2 točki
4. Sporočanje varnostnih zapletov
– sporočanje varnostnih zapletov v sistem sporočanja o kritičnih dogodkih
0,5 točke
– sporočanje neželenega učinka zdravila nacionalnemu centru za farmakovigilanco
0,5 točke
5. Samoizpopolnjevanje in študij strokovne literature s testnimi vprašanji
– samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo
1 vprašanje = 0,1 točke
– pravilni odgovori na testna vprašanja iz člankov, objavljenih v verificiranih virih
1 vprašanje = 0,1 točke
6. Naziv svetnik oziroma višji svetnik ali učiteljski naslov na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji (docent, izredni profesor, redni profesor) na strokovnem področju, za katerega je podeljena licenca,
75 točk
Šteje se, da je v okvir 75 točk vključenih tudi pet potrebnih točk s področij varnosti pacientov in kakovosti zdravstvene obravnave, etike in komunikacije.
(2) Udeležencu izpopolnjevalnega programa iz 1. točke prejšnjega odstavka, ki s potrdilom dokaže tudi udeležbo pri preverjanju in opravljen preizkus pridobljenega znanja, se število točk poveča za 50 odstotkov.
(3) Za strokovne vsebine, glede katerih zdravnik v skladu s sedmo alinejo prvega odstavka 16. člena tega pravilnika izjavi, da mu niso znane nobene okoliščine iz 21. in 22. člena tega pravilnika, se število točk zmanjša za 50 odstotkov.
(4) Za strokovne vsebine, za katere zbornica izve, da so organizirane v nasprotju z 21. in 22. členom tega pravilnika, se točke ne podelijo, že podeljene točke pa se izbrišejo iz evidence točk.
(5) Med strokovne vsebine po tem členu sodijo in se točkujejo tudi obvezna izobraževanja, ki jih zdravniku nalaga predpis, ki ureja pravila in postopke pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti.
12. člen
(1) Če ima zdravnik dve ali več licenc, mora za podaljšanje vsake od njih izpolnjevati pogoje iz 10. člena tega pravilnika.
(2) Točke, pridobljene za posamezne strokovne vsebine iz prejšnjega člena, se v skladu s pogoji iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika upoštevajo za podaljšanje obeh oziroma vseh licenc.
13. člen
Zbornica za vsakega zdravnika, ki je vpisan v register zdravnikov, vodi evidenco zbranih točk. V evidenci zbranih točk se beležijo naslednji podatki:
– število zbranih točk po posameznih strokovnih vsebinah in glede na pogoje iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika,
– datum pridobitve točk,
– datum vpisa točk v evidenco,
– skupno število zbranih točk,
– trajanje posameznega vpisa.
2.1. Predlog za oceno strokovnih vsebin in vpis točk v evidenco zbranih točk
14. člen
(1) Predlog za oceno strokovnih vsebin (v nadaljnjem besedilu: predlog za oceno) na zbornico naslovi ponudnik strokovnih vsebin iz 11. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: organizator) ali zdravnik.
(2) Organizator lahko vloži predlog za oceno le pred začetkom izvajanja strokovnih vsebin iz 11. člena tega pravilnika, in sicer najpozneje mesec pred začetkom, razen v primerih strokovnih vsebin iz četrte alineje 1. točke prvega odstavka 11. člena tega pravilnika, ko organizator lahko vloži predlog za oceno najpozneje osem dni pred začetkom strokovnih vsebin. Organizator vloži predlog za oceno na obrazcu 1, ki je v Prilogi 1 tega pravilnika. Organizator seznam udeležencev strokovnih vsebin zbornici sporoči v 15 dneh po zaključku izvajanja strokovnih vsebin.
(3) Zdravnik lahko vloži predlog za oceno le po zaključku strokovnih vsebin iz 11. člena tega pravilnika in le kadar predloga za oceno ni vložil organizator, vendar najpozneje takrat, ko ga zbornica v skladu s četrtim odstavkom 24. člena tega pravilnika k temu povabi. Zdravnik vloži predlog za oceno na obrazcu 2, ki je v Prilogi 2 tega pravilnika.
15. člen
Predlog za oceno, ki ga vloži organizator, vsebuje naslednje podatke:
– naziv in kratek opis organizatorja,
– naslov strokovnih vsebin ter datum, kraj in njihovo trajanje,
– ime, priimek in naslov odgovornega nosilca in ostalih članov znanstvenega ali organizacijskega odbora,
– ime, priimek in naslov kontaktne osebe za izvedbo,
– obliko strokovnih vsebin,
– opredelitev programa in ciljev,
– način, s katerim bo organizator zagotovil, da bodo strokovne vsebine celostno in objektivno predstavljene,
– ciljno populacijo udeležencev,
– predvideno število udeležencev,
– način preverjanja udeležbe,
– predvideno kotizacijo in druge oblike financiranja strokovnih vsebin,
– opis storitev, ki jih nudi udeležencem,
– opis metod, ki vzpodbujajo aktivno učenje,
– opis morebitnega preverjanja znanja,
– zagotovitev anketiranja udeležencev za pridobitev povratnih informacij o zadovoljstvu z vsebino, organizacijo in izvedbo strokovnih vsebin,
– določitev jezika, v katerem bodo potekale strokovne vsebine,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 21. člena tega pravilnika.
16. člen
(1) Predlog za oceno, ki ga vloži zdravnik, vsebuje najmanj naslednje podatke:
– ime, priimek in rojstni datum zdravnika,
– naslov zdravnika,
– kontaktne podatke zdravnika,
– naslov in opis strokovnih vsebin ter datum, kraj in njihovo trajanje,
– naziv organizatorja strokovnih vsebin,
– način udeležbe (aktivna ali pasivna),
– izjavo o okoliščinah iz 21. in 22. člena tega pravilnika, ki so zdravniku znane, oziroma izjavo, da mu okoliščine v zvezi s tem niso znane.
(2) Za oceno strokovnih vsebin iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 11. člena tega pravilnika je treba poleg podatkov iz prejšnjega odstavka predložiti tudi program dogodka in potrdilo o udeležbi.
(3) Za oceno strokovnih vsebin iz 3. točke prvega odstavka 11. člena tega pravilnika je treba poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena predložiti tudi naslovno stran objave z vsebino in prvo stran, če je objava citirana v eni od uveljavljenih bibliografskih zbirk (npr. COBISS, PUBMED), pa povezavo na ta vir.
(4) Za oceno strokovnih vsebin iz 5 točke prvega odstavka 11. člena tega pravilnika je treba poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena predložiti tudi testna vprašanja in potrdilo o uspešnem sodelovanju.
17. člen
Zbornica v desetih delovnih dni od prejema predloga za oceno preveri, ali strokovne vsebine ustrezajo pogojem iz 21. in 22. člena tega pravilnika, in strokovne vsebine razvrsti po kategorijah iz 11. člena tega pravilnika glede na pogoje iz drugega odstavka 10. člena tega pravilnika.
18. člen
Po izvedeni oceni zbornica vlagatelja predloga za oceno obvesti o številu dodeljenih točk in vsakemu zdravniku, ki je naveden na seznamu udeležencev strokovnih vsebin, oziroma zdravniku, ki je podal predlog za oceno, vpiše točke v evidenco zbranih točk.
2.2. Sklenitev pogodbe z organizatorjem
19. člen
Z organizatorjem, ki je vložil predlog za oceno strokovnih vsebin, za katere je predvidena kotizacija, zbornica pred izvedbo strokovnih vsebin sklene pogodbo, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznost, zlasti:
– način objave strokovnih vsebin,
– vsebina objave,
– izjava v zvezi s konfliktom interesov iz 22. člena tega pravilnika,
– način vabljenja udeležencev,
– cena zborničnih storitev,
– morebitne podporne storitve zbornice.
20. člen
Pogodba iz prejšnjega člena se lahko sklene za organiziranje posameznih strokovnih vsebin, za sklop strokovnih vsebin v določenem časovnem obdobju ali za strokovne vsebine, ki se organizirajo v rednih časovnih presledkih za obdobje največ 12 mesecev.
3. Financiranje strokovnih vsebin in konflikt interesov
21. člen
(1) Točke se podelijo le za tiste strokovne vsebine, ki ustrezajo naslednjim pogojem:
– organizator strokovnih vsebin ni podjetje s področja farmacevtske in sorodne industrije ali industrije medicinske opreme,
– informacija o virih financiranja strokovnih vsebin je udeležencem dostopna na enostaven način,
– financiranje strokovnih vsebin je zagotovljeno tako, da je preprečen kakršenkoli vpliv na program, posamezne sklope strokovnih vsebin, teme za razpravo ali vsebino ali izbiro članov organizacijskega odbora,
– izobraževalna gradiva ne vsebujejo reklamnih vsebin ali drugih oblik vplivanja na udeležence,
– ime sponzorja ali njegov logotip nista prikazana ne v naslovu ne pri izvajanju strokovnih vsebin, posameznih sklopov ali znanstvenega predavanja.
(2) Če imajo strokovne vsebine dele programa, ki so neodvisni od farmacevtske in druge sorodne industrije ali industrije medicinske opreme oziroma jih ta industrija sponzorira tako, da to ne vpliva na program, in dele, ki jih ta industrija neposredno sponzorira, se točke podelijo za tisti del programa strokovnih vsebin, ki ni neposredno sponzoriran. Neposredno sponzorirani deli programa morajo biti jasno označeni.
22. člen
(1) Organizator strokovnih vsebin poda pisno izjavo o potencialnem ali dejanskem konfliktu interesov, ki se nanaša na finančno ali drugo razmerje. Izjava vsebuje podatke o plačilu, nadomestilu, honorarju ali dogovoru o povračilu stroškov v povezavi s strokovnimi vsebinami.
(2) Organizator zagotovi, da je razrešen kakršenkoli dejanski konflikt interesov samega organizatorja, odgovorne osebe, organizacijskega odbora in tudi avtorjev prispevkov.
4. Postopek podaljšanja licence
23. člen
Zbornica zdravnika dve leti pred iztekom njegove licence obvesti o datumu izteka, številu točk v evidenci zbranih točk in o tem, da bo dva meseca pred iztekom licence uvedla postopek podaljšanja licence po uradni dolžnosti. Zbornica zdravnika tudi obvesti, da bo imel, če ne zbere zadostnega števila točk, v postopku podaljšanja licence možnost predložiti manjkajoča dokazila o strokovni usposobljenosti.
24. člen
(1) Za zdravnika, ki je vpisan v register zdravnikov, zbornica uvede postopek podaljšanja licence po uradni dolžnosti dva meseca pred iztekom licence.
(2) Ob uvedbi postopka zbornica vpogleda:
– v evidenco zbranih točk zdravnika,
– v podatke o zdravniku v registru zdravnikov,
– v ostale podatke o zdravniku, s katerimi razpolaga.
(3) Zbornica po uradni dolžnosti podaljša licenco zdravniku, ki na dan uvedbe postopka izpolnjuje pogoje iz 10. člena tega pravilnika.
(4) Zbornica zdravnika, ki ni zbral zadostnega števila točk, ob uvedbi postopka podaljšanja licence povabi, da v 15 dneh predloži manjkajoča dokazila o strokovni usposobljenosti, oziroma da navede, katera dokazila še pričakuje do izteka licence in kdaj jih bo pridobil.
(5) Če zbornica ob uvedbi postopka ugotovi, da gre za zdravnika iz četrtega odstavka 10. člena tega pravilnika, ga povabi, da predloži opis svojega strokovnega dela v iztekajočem licenčnem obdobju in morebitna dodatna dokazila o njegovi strokovni usposobljenosti.
5. Preizkus strokovne usposobljenosti
25. člen
(1) Preizkus strokovne usposobljenosti (v nadaljnjem besedilu: preizkus) se opravi na strokovnem področju, za katerega je bila zdravniku podeljena licenca.
(2) Preizkus šteje kot pridobitev izvedenskega mnenja v okviru postopka podaljšanja licence.
26. člen
(1) Opravljanje preizkusa se naloži s sklepom, s katerim se določi:
– datum in kraj preizkusa,
– tričlanska komisija.
(2) Član komisije mora biti iste stroke kot zdravnik, ki opravlja preizkus, in izpolnjuje naslednje pogoje:
– za preizkus na področju osnovnega zdravstva deset let izkušenj v stroki ali naziv primarij;
– za preizkus na področju bolnišničnega in specialističnega zdravstva deset let izkušenj kot specialist ali naziv primarij, svetnik ali višji svetnik oziroma naziv visokošolskega učitelja.
27. člen
(1) Komisija pri preizkusu:
– pridobi podatke o morebiti že ugotovljenih strokovnih pomanjkljivostih zdravnika, razen tistih, glede katerih je zbornica v licenčnem obdobju že izvedla drug postopek,
– opravi z zdravnikom razgovor o načinu dela, metodah in poteku obravnave pacientov (status, anamneza, diagnoza, terapija),
– oceni strokovnost dela zdravnika na podlagi pregledane zdravstvene dokumentacije in opravljenega razgovora iz prejšnje alineje,
– v primeru iz četrtega odstavka 10. člena tega pravilnika vpogleda tudi v opis zdravnikovega strokovnega dela v iztekajočem licenčnem obdobju in morebitna dodatna dokazila o njegovi strokovni usposobljenosti.
(2) Če dejanj iz prejšnjega odstavka ni mogoče izvesti, lahko pa tudi na predlog zdravnika, komisija namesto teh dejanj izvede preizkus v obliki ustnega ali pisnega preverjanja teoretičnega znanja zdravnika, s praktičnim delom. Preverjanje znanja iz prejšnjega stavka se ne opravi, če se zdravnik strinja s takojšnjo napotitvijo na dodatno strokovno usposabljanje iz 28. člena tega pravilnika.
(3) Komisija v zapisniku o preizkusu navede, da:
– je zdravnik uspešno opravil preizkus in pri njem ni potrebno dodatno strokovno usposabljanje ali
– zdravnik ni uspešno opravil preizkusa, zato je pri njem potrebno dodatno strokovno usposabljanje, pri čemer komisija navede področja, na katerih se mora zdravnik dodatno strokovno usposabljati in trajanje dodatnega strokovnega usposabljanja. Komisija lahko obenem predlaga tudi začasni odvzem licence zdravniku.
(4) Če se zdravnik preizkusa brez opravičljivega razloga ne udeleži, se šteje, da ga ni opravil.
5.1. Dodatno strokovno usposabljanje
28. člen
(1) Dodatno strokovno usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: usposabljanje) se naloži s sklepom, s katerim se določi:
– trajanje usposabljanja,
– izvajalca zdravstvene dejavnosti, pri katerem se izvaja usposabljanje,
– področja usposabljanja,
– zdravnika, ki bo spremljal in nadzoroval potek usposabljanja, ki mora izpolnjevati pogoje za mentorja specializantom (v nadaljnjem besedilu: mentor),
– datum ponovnega preizkusa.
(2) Usposabljanje lahko traja največ 12 mesecev. Po zaključku usposabljanja mentor zbornici predloži poročilo o poteku in opažanjih v času usposabljanja.
(3) Če obstajajo opravičeni razlogi za prekinitev usposabljanja, lahko zbornica prestavi datum ponovnega preizkusa, vendar največ za tri mesece, v primeru bolniške odsotnosti ali porodniškega dopusta oziroma starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela pa najdlje za čas te odsotnosti, podaljšano za tri mesece. Opravičeni razlog za prekinitev usposabljanja je podan le takrat, ko zaradi istega razloga zdravnik ne more opravljati zdravniške službe.
5.2. Ponovni preizkus strokovne usposobljenosti
29. člen
(1) Po končanem usposabljanju zdravnik ponovno opravlja preizkus strokovne usposobljenosti (v nadaljnjem besedilu: ponovni preizkus).
(2) Za ponovni preizkus se smiselno uporabljajo določbe 25. do 27. člena tega pravilnika, če ni v tem členu drugače določeno.
(3) Komisija pri ponovnem preizkusu:
– vpogleda v poročilo mentorja,
– preveri, ali je usposabljanje potekalo v skladu s sklepom iz prejšnjega člena,
– opravi razgovor z zdravnikom,
– preveri strokovnost dela zdravnika na osnovi pregledane zdravstvene dokumentacije, ki je nastala v času usposabljanja.
(4) Komisija v zapisniku o ponovnem preizkusu navede, da:
– je zdravnik uspešno opravil ponovni preizkus ali
– zdravnik ni uspešno opravil ponovnega preizkusa.
6. Doba podaljšanja licence
30. člen
(1) Licenca se podaljša za dobo sedem let.
(2) Če mora zdravnik za podaljšanje licence opraviti usposabljanje iz 28. člena tega pravilnika, se mu licenca podaljša za obdobje, ki je potrebno za izpolnitev tega pogoja. Po izpolnitvi tega pogoja se licenca zdravniku podaljša za razliko do sedem let.
IV. ODVZEM LICENCE
31. člen
(1) Zbornica izreče trajni odvzem licence, če trajni odvzem licence predlaga razsodišče zbornice zaradi ravnanja zdravnika, ki je povzročilo trajne hujše posledice na zdravju ali smrt pacienta.
(2) Zbornica izreče začasni odvzem licence:
– če je zdravnik v postopku podaljšanja licence napoten na dodatno strokovno usposabljanje, pri prvem preizkusu strokovne usposobljenosti pa komisija predlaga, da se mu do drugega preizkusa strokovne usposobljenosti licenca odvzame;
– če razsodišče zbornice predlaga začasni odvzem licence, ker zdravnik s svojim delom ogroža zdravje ali življenje pacienta;
– če je zdravniku s pravnomočno sodbo izrečen začasen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
– če se po podelitvi licence ugotovi, da zdravnik ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev za samostojno delo na veljaven način;
– če zdravnik pri svojem delu s pacienti ne uporablja jezika v skladu z 11. členom Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ in 40/12 – ZUJF);
– če zdravnik opravlja zdravilsko dejavnost.
(3) Če zdravnik ne opravi uspešno ponovnega preizkusa strokovne usposobljenosti, se za odvzem licence neposredno uporabi četrti odstavek 35. člena Zakona o zdravniški službi.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(1) Določba prve alineje prvega odstavka 3. člena tega pravilnika se uporablja za zdravnike, ki so opravili specialistični izpit v Republiki Sloveniji po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Določba druge alineje prvega odstavka 3. člena tega pravilnika se uporablja za zdravnike, ki se jim specialistični naslov, pridobljen v tujini, prizna po uveljavitvi tega pravilnika.
33. člen
Določba drugega odstavka 10. člena tega pravilnika, ki se nanaša na pridobivanje točk s področij varnosti pacientov in kakovosti zdravstvene obravnave, etike in komunikacije, se za vsakega posameznega zdravnika začne uporabljati z nastopom njegovega prvega novega sedemletnega licenčnega obdobja po uveljavitvi tega pravilnika.
34. člen
Zdravniki, ki so že pridobili trajno licenco do uveljavitve tega pravilnika, licenco obdržijo.
35. člen
(1) Ne glede na določbe tega pravilnika zdravniku, ki mu je bila podeljena licenca za področje splošne medicine do 1. januarja 2000, ni treba za delo na področju splošne medicine opraviti specialističnega izpita, temveč lahko to licenco podaljšuje za vsakokratno licenčno obdobje, v skladu z določbami tega pravilnika.
(2) Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega pravilnika.
36. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 109/99, 107/00, 45/02, 44/04, 136/06 in 25/10).
37. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-5/2015/
Ljubljana, dne 13. maja 2015
EVA 2015-2711-0004
prim. Andrej Možina, dr. med., l.r.
Predsednik
Zdravniške zbornice Slovenije
 
Soglašam!
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti