Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

1989. Pravilnik o najemu Kulturno kongresnega centra Dolenjske Toplice in ostalih objektov ter opreme v lasti Občine Dolenjske Toplice, stran 5407.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB108, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 6. redni seji dne 17. 6. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o najemu Kulturno kongresnega centra Dolenjske Toplice in ostalih objektov ter opreme v lasti Občine Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pravice in obveznosti najemnikov (v nadaljevanju: uporabnik) in Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: Občina) ter način in pogoji oddajanja v najem naslednjih prostorov in opreme:
1. Kulturno kongresni center Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: KKC) (Velika dvorana, Avla I., Avla II., Sejna soba I., Sejna soba II., Sejna soba III. in Sejna soba IV.),
2. Ploščad pred KKC in parkirišče za KKC,
3. Hudičev Turn v Soteski,
4. Sitarjeva hiša v Dolenjskih Toplicah,
5. Kulturni dom Podhosta,
6. Vaški dom Dolenje Sušice,
7. in ostale nepremičnine v lasti Občine oziroma njenem upravljanju,
8. stojnice, stoli ter tehnična oprema in fotokopiranje.
2. člen
V tem pravilniku zapisani izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. NAMENSKOST PROSTOROV PO DEJAVNOSTI
3. člen
Namenskost prostorov opredeljenih v 1. členu:
1. KKC: tržna dejavnost, kulturne in druge prireditve, dejavnost (vaje in priprave) ljubiteljske kulture, šol, otroških vrtcev, izobraževanja, seminarji, delavnice, kinematografska dejavnost, politična srečanja in podobno.
2. Ploščad pred KKC in parkirišče za KKC: tržna dejavnost, kulturne in druge prireditve, dejavnost (vaje in priprave) ljubiteljske kulture, šol, vrtcev, izobraževanja, seminarji, delavnice, kinematografska dejavnost, politična srečanja, pogostitve in podobno.
3. Hudičev Turn v Soteski: tržna dejavnost, kulturne in druge prireditve, dejavnost ljubiteljske kulture, šol, vrtcev, izobraževanja, delavnice, srečanja in podobno.
4. Sitarjeva hiša v Dolenjskih Toplicah: tržna dejavnost, kulturne in druge prireditve, dejavnost ljubiteljske kulture, šol, vrtcev, izobraževanja, delavnice, srečanja in podobno.
5. Kulturni dom Podhosta: tržna dejavnost, kulturne in druge prireditve, dejavnost (vaje in priprave) ljubiteljske kulture, politična srečanja, blagoslov jedi in podobno.
6. Vaški dom Dolenje Sušice: kulturne in druge prireditve, dejavnost (vaje in priprave) ljubiteljske kulture, šol, vrtcev, izobraževanja, seminarji, delavnice, kinematografska dejavnost, politična srečanja, blagoslov jedi in podobno.
III. VRSTE PRIREDITEV IN DEJAVNOSTI
4. člen
Pri izvedbi prireditev in dejavnosti v prostorih iz 1. člena tega pravilnika je za uporabo prostorov in izvedbo prireditev določen naslednji vrstni red:
1. Kulturne in druge prireditve, dogodki in dejavnosti, ki so občinskega, regijskega in državnega pomena, ali jih organizira občina in so v javnem interesu, se obravnavajo kot prednostne.
2. Prireditve in dejavnosti tržnega značaja, ki jih izvajajo različne organizacije.
3. Prireditve in dejavnosti društev, političnih strank in list zastopanih v občinskem svetu ter vaških skupnosti, ki imajo sedež in delujejo v občini, prireditve javnih zavodov in drugih organizacij, ki delujejo na območju občine. Redna dejavnost (vaje sekcij in skupin) kulturnih in športnih društev, osnovne šole in vrtca, ki deluje na območju občine.
4. Prireditve in dejavnosti organizacij, ki delujejo v javnem interesu, nimajo sedeža v Občini Dolenjske Toplice in organizirajo prireditve lokalnega, regijskega ali državnega pomena.
5. Humanitarne in dobrodelne prireditve.
6. Uporaba prostorov za zbiranja, ki jih organizirajo fizične osebe.
IV. POSTOPEK ZA NAJEM PROSTOROV
5. člen
Vloga za najem se odda na predpisanem obrazcu. Oddati jo je možno po pošti, na naslov Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, po e-pošti obcina@dolenjske-toplice.si ali osebno v sprejemni pisarni Občine.
Vlogo je potrebno oddati najkasneje 7 delovnih dni pred dogodkom.
V. UPORABNIKI, NJIHOVE PRAVICE IN DOLŽNOSTI
6. člen
Vsak uporabnik je dolžan:
1. Prostore uporabljati izključno za namen, ki je opredeljen v pogodbi, sklenjeni med Občino in uporabnikom.
2. Morebitno odpoved vnaprej dogovorjenih vaj ali spremembo termina sporočiti najkasneje dva delovna dneva pred prvotnim datumom in velja le za enkratno spremembo.
3. Prostore uporabljati v smislu dobrega gospodarja. V primeru poškodovanja prostorov, opreme, inventarja ali odtujitve le-tega v času uporabe, je uporabnik za to materialno in odškodninsko odgovoren. Morebitne poškodbe ali odtujitve prostorov, opreme ali inventarja uporabnik poravna občini z lastnimi sredstvi.
4. Vse morebitne poškodbe ali odtujitve je uporabnik dolžan prijaviti občini.
5. Poskrbeti za varnost izvajalcev, udeležencev in obiskovalcev.
6. Izvajati ukrepe s področja požarne varnosti ali varstva prostorov v času uporabe.
7. Prostore počistiti in pospraviti ter zapustiti v stanju, kot so bili pred najemom.
8. Upoštevati navodila in zahteve občine ali od občine pooblaščenih oseb.
9. Ravnati v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja.
10. Skrbeti za red, čistočo in varnost pred, med in po prireditvi.
11. Spoštovati vzpostavljen hišni red.
12. Poravnati nadomestilo za uporabo prostora.
7. člen
Kulturna društva, njihove sekcije, politične organizacije, vaške skupnosti, šolske skupine in vrtec, ki uporabljajo KKC (vaje in priprave), uporabljajo prostore po določenem urniku. O morebitni spremembi urnika obvestijo občino. S svojim delovanjem ne ovirajo ali onemogočajo uporabe prostorov drugim uporabnikom.
Če poškodujejo prostore ali odtujijo opremo ali inventar, nastalo škodo poravnajo z lastnimi sredstvi. Če kršijo določila tega pravilnika ali pogodbe, če ne upoštevajo navodil, zahtev in opozoril občine, lahko občina prekine pogodbo.
Društvom, ki so registrirana v Občini Dolenjske Toplice, in izvajajo brezplačne vaje s člani, se uporaba prostorov ne zaračuna.
Velika dvorana se lahko uporabi za generalko pred dogodkom ter na dan dogodka za pripravo prostora ter izvedbo dogodka.
Ob najemu dvorane so uporabniku brezplačno na voljo tudi Avla I., Avla II., Sejna soba I., Sejna soba II., garderoba in sanitarije.
Za vse dogodke (brezplačne ali plačljive), ki se odvijajo v Veliki dvorani KKC, se izdajajo vstopnice. Le-te se prodajajo izključno na blagajni KKC, z osebjem Režijskega obrata Občine, v času uradnih ur oziroma eno uro pred dogodkom.
V primeru sklenjene letne pogodbe za najem prostora, z društvom oziroma fizično osebo, se lahko njihov redni termin prekliče en dan pred dejavnostjo.
V primeru, da se pokaže interes za najem celotnega KKC, po Tabeli 1, 2 ali 3 se njihova dejavnost lahko prestavi v drug prostor, če zunanji najemnik želi uporabiti njihov prostor.
8. člen
Občina od uporabnika zahteva izpolnjevanje določil pravilnika in pogodbe. Če so navedeni pogoji izpolnjeni, občina uporabniku omogoči nemoteno uporabo prostora, organizacijo in izvedbo prireditve, v skladu z določili tega pravilnika.
Občina je dolžna:
1. Prostore predati v stanju, ki bo omogočalo normalno uporabo.
2. Urediti vse potrebno za pravočasno odpiranje in ogrevanje prostorov.
3. Odpraviti napake na ali v objektu, ki bi najemniku onemogočali normalno uporabo.
4. Seznaniti uporabnika z vsebino tega Pravilnika in zahtevami, ki se podrobneje opredelijo v medsebojni pogodbi.
9. člen
V času uporabe prostorov iz 1. člena tega pravilnika Občina ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli poškodbe uporabnikov ali udeležencev prireditev in zbiranj v organizaciji uporabnika. Prav tako Občina ne prevzema odgovornosti za osebno opremo, lastnino uporabnika ali obiskovalcev prostorov iz 1. člena v času prireditev in zbiranj.
VI. KRŠITEV DOLOČIL
10. člen
V primeru kršitve določb tega Pravilnika in najemne pogodbe, se pogodba med Občino in uporabnikom lahko prekine. V primeru ponavljajočih se kršitev, se uporabniku lahko zavrne uporaba prostorov.
VII. NADOMESTILO ZA UPORABO PROSTOROV
11. člen
Nadomestilo za uporabo prostorov iz 1. člena tega Pravilnika zaračunava Občina, po ceniku, ki je Priloga 2 tega pravilnika.
1. Dogodki, ki so tržne narave, se zaračunavajo po Tabeli 1.
2. Možen je najem celotnega KKC po Tabeli 2.
3. V primeru, da uporabnik najame Veliko dvorano KKC, se ostali prostori zaračunajo po Tabeli 3.
4. Društvom, ki so registrirana v Občini Dolenjske Toplice, prireditve javnih zavodov, ki delujejo na območju občine in opravljajo tržno dejavnost v KKC, se najem prostorov zaračuna po Tabeli 4.
5. Društvom, ki so registrirana v Občini Dolenjske Toplice, prireditvam javnih zavodov, ki delujejo na območju občine, političnim strankam, ki so zastopane v Občinskem svetu Občine Dolenjske Toplice in opravljajo neprofitno dejavnost v KKC, se najem prostorov zaračuna po Tabelah 5 in 6.
6. Organizatorjem humanitarnih prireditev, proslav ob državnih praznikih, društvom, ki izvajajo brezplačne vaje s člani ter vaškim skupnostim Občine, se uporaba prostorov in izposoja tehnične opreme ne zaračunava.
Cene so navedene v Prilogi 2 in veljajo za najem v enem dnevu od 0:00 do 24.00 .Višina najema prostorov KKC je navedena za najem do 3 ure in več kot 3 ure v enem koledarskem dnevu.
Za najem prostorov tega člena pod točkami 1., 2., in 3. ima župan Občine Dolenjske Toplice možnost odobritve popusta pri plačilu najemnine, do višine 20 % cene, po Tabelah 1, 2 in 3, na podlagi vloge uporabnika.
12. člen
Nadomestilo za najem tehnične opreme se obračuna po Tabeli 6. V primeru najema prostora v KKC je v ceni najema všteta tehnična oprema tega prostora.
V Tabeli 6 je opredeljena tudi višina najema stojnic in stolov.
Stranske komunalne storitve, ki jih izvaja Režijski obrat občine, se uporabnikom zaračunajo po Tabeli 9.
13. člen
Sredstva, pridobljena z oddajanjem prostorov iz 1. člena pravilnika v najem, so prihodek proračuna Občine Dolenjske Toplice in so namenjena za kritje stroškov obratovanja in vzdrževanja prostorov.
14. člen
Med občino in uporabnikom se sklene pogodba, ki opredeli pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank. Občina uporabniku prostorov izstavi račun za plačilo nadomestila za uporabo prostorov. Uporabnik znesek nakaže na račun občine.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Že sklenjeni dogovori o enkratni uporabi prostorov Občine ostanejo po sprejetju tega pravilnika nespremenjeni.
Z uveljavitvijo tega pravilnika se z uporabniki, ki imajo sklenjene letne pogodbe oziroma dogovore o uporabi prostorov, le-ti na novo oblikujejo in uskladijo z določbami tega pravilnika.
16. člen
Ta pravilnik in morebitne spremembe sprejme Občinski svet Občine Dolenjske Toplice in velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-18/2015
Dolenjske Toplice, dne 17. junija 2015
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti