Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

1983. Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2014, stran 5398.

  
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (UPB4; Uradni list RS, št. 11/11, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13) in na podlagi 114. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 7. redni seji dne 18. 6. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N
Občine Beltinci za leto 2014
1. člen
Sprejme se Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2014, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja Občine Beltinci.
2. člen
Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2014 je realiziran v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Realizacija: 2014
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.625.377
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.638.842
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
4.992.114
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.497.280
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
392.879
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
102.036
706
DRUGI DAVKI
–81
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
646.728
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
358.412
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
3.845
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
2.927
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
7.627
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
273.916
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
14.616
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
531
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
14.086
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
100
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
100
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
971.819
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
251.392
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
720.427
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.549.704
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.523.304
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
293.523
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
45.342
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.147.130
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
37.308
409
REZERVE
0
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.906.922
410
SUBVENCIJE
266.788
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.668.475
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
187.921
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
783.738
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.532.829
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.532.829
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
586.649
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
159.256
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
427.394
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
75.673
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
318.293
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
318.293
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–242.619
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–318.293
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–75.673
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
742.887
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA
500.268
3. člen
Zaključni račun Občine Beltinci sestavljajo splošni del, posebni del in realizacija načrta razvojnih programov. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna po proračunskih uporabnikih, programski klasifikaciji in proračunskih postavkah. Sestavni del zaključnega računa je tudi realizacija načrta razvojnih programov za leto 2014 in obrazložitve.
4. člen
Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, celotno gradivo pa na spletni strani Občine Beltinci (www.beltinci.si).
Št. 032-01/2015-7-56/VI
Beltinci, dne 18. junija 2015
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti