Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2015 z dne 6. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2015 z dne 6. 7. 2015, Kazalo


MINISTRSTVA

2027. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cene obrazcev potnih listin

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2028. Operativno-tehnična zahteva za podaljšanje priporočene življenjske dobe batnih motorjev proizvajalca Lycoming in Continental

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2029. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vsebini in obliki diplome Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto

OBČINE

Borovnica

2030. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2014
2031. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Borovnica
2032. Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Borovnica
2033. Pravilnik o kriterijih za obročno odplačilo komunalnega prispevka
2034. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Borovnica
2035. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica
2036. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2037. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Brezovica

2038. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica (uradno prečiščeno besedilo – UPB-2)
2039. Odlok o pobiranju takse za urejanje prometa na območju naselja Rakitna
2040. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica

Cerkno

2041. Pravilnik o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno

Ig

2042. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2015

Kamnik

2043. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2015
2044. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2015–2020

Kobarid

2045. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid
2046. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kobarid
2047. Odlok o spremembi Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid
2048. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
2049. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
2050. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Kočevje

2051. Poslovnik Občinskega sveta Občine Kočevje
2052. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje
2053. Pravilnik o sofinanciranju programa informacijske pisarne in projektov na področju turizma v Občini Kočevje
2054. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi sejnin in povračil stroškov občinskim funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles Občine Kočevje

Koper

2055. Odlok o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih »Semedela, Za gradom in del Žusterne«
2056. Odlok o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Žusterna
2057. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbirni gospodarski javni službi »Upravljanje določenih javnih parkirišč«

Log-Dragomer

2058. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Log - Dragomer

Medvode

2059. Sklep o začetku priprave Odloka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 15 Golo Brdo Žlebe
2060. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Medvode

Moravske Toplice

2061. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Moravske Toplice
2062. Sklep o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice

Radeče

2063. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče
2064. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radeče za programsko obdobje 2015–2020

Rogaška Slatina

2065. Odlok o prodaji zunaj prodajaln in tržnem redu mestne tržnice Rogaška Slatina
2066. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogaška Slatina za programsko obdobje 2015–2020

Straža

2067. Odlok o predkupni pravici Občine Straža
2068. Odlok o razglasitvi Dularjevega mlina in žage v Vavti vasi, EŠD 18172, za kulturni spomenik lokalnega pomena
2069. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Straža

Sveti Jurij ob Ščavnici

2070. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015
2071. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 12. in 16. septembrom 2014

Škocjan

2072. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan
2073. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Škocjan

Škofja Loka

2074. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2075. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Šmartno pri Litiji

2076. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014
2077. Odlok o občinskih cestah in javnih površinah v Občini Šmartno pri Litiji
2078. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Šmartno pri Litiji
2079. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Šmartno pri Litiji
2080. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Šmartno pri Litiji
2081. Pravilnik o uporabi Kulturnega doma Šmartno in inventarja
2082. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2083. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti