Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2084. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2085. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R52 Kleče–Toplarna Šiška (TOŠ)
2131. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem

Odloki

2132. Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020

Sklepi

2133. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2015/2016

MINISTRSTVA

2086. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
2087. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih tolmačih
2088. Sklep o izpolnitvi tehničnih pogojev za začetek uporabe nekaterih določb Zakona o izvršbi in zavarovanju
2134. Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor
2135. Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme

BANKA SLOVENIJE

2089. Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
2090. Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
2091. Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
2092. Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij
2093. Sklep o poročanju podružnic bank držav članic
2094. Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
2095. Navodilo za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
2096. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2097. Operativno-tehnična zahteva za izvajanje tehničnih pregledov jadralnih zmajev in jadralnih padal

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2098. Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF v radijskih in televizijskih programih Radiotelevizije Slovenija

OBČINE

Ankaran

2099. Poslovnik Občinskega sveta Občine Ankaran
2100. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ankaran
2101. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Ankaran

Cerknica

2102. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2015
2103. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 4
2104. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Dobje

2105. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje

Dol pri Ljubljani

2106. Sklep o ugotovitvi javne koristi na zemljiščih parc. št. 129 in 128/1, k.o. Dol pri Ljubljani

Dravograd

2107. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dravograd

Grosuplje

2108. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Grosuplje za programsko obdobje 2014–2020
2109. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Grosuplje za programsko obdobje 2014–2020

Jesenice

2110. Merila za vrednotenje športnih programov novoustanovljenih športnih društev v Občini Jesenice

Kamnik

2111. Statut Občine Kamnik
2112. Odlok o občinskih cestah
2113. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Kamnik

Kočevje

2114. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje
2115. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kočevje
2116. Odlok o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Občine Kočevje

Koper

2117. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper in Občine Ankaran v obdobju julij–september 2015

Krško

2118. Odlok o urejanju in oddaji urbanih vrtov v najem
2119. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
2120. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3/2015
2121. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 3/2015

Kuzma

2122. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kuzma

Laško

2123. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2015–2020

Piran

2124. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2014
2125. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih na območju Občine Piran
2126. Sklep o potrditvi cen javne službe ''odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode''

Rogatec

2127. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec za programsko obdobje 2015–2020

Slovenske Konjice

2128. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice

Šalovci

2129. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcih Občine Šalovci

Žiri

2130. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

POPRAVKI

2136. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno proizvodno cono na Logu

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti