Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2084. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2085. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R52 Kleče–Toplarna Šiška (TOŠ)
2131. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem

Odloki

2132. Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020

Sklepi

2133. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2015/2016

MINISTRSTVA

2086. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
2087. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih tolmačih
2088. Sklep o izpolnitvi tehničnih pogojev za začetek uporabe nekaterih določb Zakona o izvršbi in zavarovanju
2134. Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor
2135. Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme

BANKA SLOVENIJE

2089. Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
2090. Sklep o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
2091. Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
2092. Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij
2093. Sklep o poročanju podružnic bank držav članic
2094. Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
2095. Navodilo za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
2096. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2097. Operativno-tehnična zahteva za izvajanje tehničnih pregledov jadralnih zmajev in jadralnih padal

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2098. Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF v radijskih in televizijskih programih Radiotelevizije Slovenija

OBČINE

Ankaran

2099. Poslovnik Občinskega sveta Občine Ankaran
2100. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ankaran
2101. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Ankaran

Cerknica

2102. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2015
2103. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 4
2104. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Dobje

2105. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Dobje

Dol pri Ljubljani

2106. Sklep o ugotovitvi javne koristi na zemljiščih parc. št. 129 in 128/1, k.o. Dol pri Ljubljani

Dravograd

2107. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dravograd

Grosuplje

2108. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Grosuplje za programsko obdobje 2014–2020
2109. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Grosuplje za programsko obdobje 2014–2020

Jesenice

2110. Merila za vrednotenje športnih programov novoustanovljenih športnih društev v Občini Jesenice

Kamnik

2111. Statut Občine Kamnik
2112. Odlok o občinskih cestah
2113. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Kamnik

Kočevje

2114. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje
2115. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kočevje
2116. Odlok o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Občine Kočevje

Koper

2117. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper in Občine Ankaran v obdobju julij–september 2015

Krško

2118. Odlok o urejanju in oddaji urbanih vrtov v najem
2119. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
2120. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3/2015
2121. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 3/2015

Kuzma

2122. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kuzma

Laško

2123. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2015–2020

Piran

2124. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2014
2125. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih na območju Občine Piran
2126. Sklep o potrditvi cen javne službe ''odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode''

Rogatec

2127. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec za programsko obdobje 2015–2020

Slovenske Konjice

2128. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice

Šalovci

2129. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcih Občine Šalovci

Žiri

2130. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

POPRAVKI

2136. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno proizvodno cono na Logu

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost