Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

Št. 4400-28/2015/3 Ob-2623/15, Stran 1306
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. člena v zvezi z 9. členom in drugim odstavkom 13. člena Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/15; v nadaljevanju: uredba) in Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba 1407/2013/EU) objavlja
javni razpis za 2. ukrep uredbe
Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2015
I. Predmet javnega razpisa
(1) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v skladu z Uredbo 1407/2013/EU za:
namen A: nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na širšem območju Republike Slovenije (območje najmanj štirih statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije), ali
namen B: nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na ožjem območju Republike Slovenije (območje največ treh statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije).
(2) Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za 2. ukrep uredbe Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2015 (v nadaljevanju: ukrep po tem javnem razpisu) iz PP 255610, NRP 2311-11-0023, znaša do 60.000 EUR, od tega za namen A do višine 35.000 EUR in za namen B do višine 25.000 EUR.
(3) Vlagatelj, ki kandidira na ta javni razpis, ne more pridobiti tudi pomoči po javnem razpisu za druge ukrepe uredbe.
(4) V primeru, da vlagatelj odda vlogo na več kot en javni razpis po uredbi, se upošteva tista, iz katere je po datumu in uri oddaje razvidno, da je bila oddana prva.
(5) Če so bile vloge iz prejšnjega odstavka oddane istočasno in iz odpreme ni mogoče razbrati, katera je bila oddana prva, se vlagatelja pozove na razjasnitev, katerega od ukrepov po uredbi uveljavlja. Če se vlagatelj v določenem roku ne izjasni, se vloga zavrže.
(6) Razpisana sredstva za ukrep po tem javnem razpisu se dodeljujejo po sistemu zaprtega javnega razpisa.
II. Vlagatelj, upravičenec in prejemnik pomoči
(1) Vlagatelji vlog za ukrep po tem javnem razpisu za namena A in B so pravne osebe iz prejšnjega poglavja.
(2) Upravičenec je vlagatelj, ki mu je vročena odločba o pravici do sredstev.
(3) Prejemnik pomoči je upravičenec, ki pravočasno odda popoln in ustrezen zahtevek za izplačilo sredstev, s končnim poročilom o izvedenem programu dela, odobrenem z odločbo o pravici do sredstev in z zahtevanimi dokazili o nastalih in plačanih upravičenih stroških.
III. Pogoji za pridobitev pomoči
(1) Vlagatelj mora pogoje iz ukrepa po tem javnem razpisu za pridobitev odločbe o pravici do sredstev izpolnjevati že ob oddaji vloge.
(2) Vlagatelj mora delovati na območju najmanj štirih statističnih regij za namen A in največ treh statističnih regij za namen B iz prvega odstavka I. poglavja tega javnega razpisa.
(3) Vlagatelj mora predložiti dokazila o aktivnih članih in delovanju na področju kmetijstva.
(4) Vlagatelj mora predložiti program dela (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije), ki se bo izvajal od izdaje odločbe o pravici do sredstev do 30. 10. 2015.
(5) Pomoč se dodeli v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
(6) Do pomoči ni upravičen vlagatelj, pravna oseba, ki ni aktivna, oziroma ne izpolnjuje obveznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delovanje pravnih oseb, kar se preveri v evidencah Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES).
(7) Vlagatelj, ki se ne financira tudi iz naslova letne članarine, ni upravičen do sredstev iz ukrepa po tem javnem razpisu.
(8) Vlagatelj mora redno poravnavati svoje obveznosti iz naslova davkov in prispevkov.
IV. Omejitve
(1) Delež dodeljene pomoči lahko na prejemnika znaša do 70 odstotkov upravičenih stroškov.
(2) Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za namen tega ukrepa lahko skupno znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
(3) Pomoč se ne dodeli vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev pomoči, že prejel sredstva javnih virov in katerih seštevek bi presegel 100 odstotkov upravičenih stroškov.
(4) Skupna višina vseh virov financiranja za pomoč iz ukrepa po tem javnem razpisu ne sme preseči vrednosti stroškov odobrenega programa dela iz četrtega odstavka prejšnjega poglavja.
(5) Višina razpisanih sredstev se za tekoče leto zniža za vrednost pozitivno rešenih pritožb iz predhodnega leta.
(6) Za aktivnosti, za katere se dodeljujejo sredstva iz ukrepa po tem javnem razpisu, ni dovoljeno pridobiti sredstev, namenjenih za izvajanje ukrepov razvoja podeželja.
V. Finančni pogoji za dodelitev pomoči
(1) Pomoč iz ukrepa po tem javnem razpisu se dodeli v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz ukrepa po tem javnem razpisu so:
– stroški, povezani s prenosom znanja in informiranjem (npr. najemnine za prostore, honorarji predavateljev, materialni stroški za izvedbo aktivnosti);
– stroški, povezani z organizacijo forumov za izmenjavo znanja med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanjem na njih (npr. stroški udeležbe, stroški publikacij, potni stroški, najemnine za razstavne prostore);
– stroški publikacij, kot so predstavitve, katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o delovanju vlagatelja, proizvajalcih danega proizvoda, pri čemer morajo imeti vsi proizvajalci enake možnosti za predstavitev.
(3) Prejemnik pomoči za ukrep po tem javnem razpisu mora zagotoviti morebitno razliko sredstev med višino dodeljene pomoči in dejansko vrednostjo odobrenega programa dela.
(4) Stroški, ki niso upravičeni do povračila:
– DDV;
– stroški pogostitev;
– stroški tekočega delovanja društva, združenja, oziroma njihovih zvez;
– stroški delovanja, ki jih organizacija opravlja na podlagi predpisov in so že (so)financirani iz javnih virov.
(5) Pomoč za ukrep po tem javnem razpisu se dodeli do višine, ki ne presega skupnega zneska pomoči iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU. Z drugimi pomočmi se ta pomoč lahko kumulira le pod pogoji iz 5. člena Uredbe 1407/2013/EU.
VI. Merila za ocenjevanje vlog
Merilo
Točke
Max. ocenitev
Max. št. točk
(množitev točk in maksimalne ocenitve)
1
2
3
4
1.
Zastopanost aktivnega članstva (dokazila o plačani članarini)
25
5
125
2.
Geografska pokritost delovanja vlagatelja
25
5
125
3.
Izvajanje aktivnosti (usposabljanja, delavnice, seminarji, predavanja, forumi)
25
5
125
4.
Delež lastnih sredstev za izvedbo programa
25
5
125
5.
Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu
100
1
100
Skupaj:
600
Ocene za merila:
1. Zastopanost aktivnega članstva:
2. Geografska pokritost delovanja vlagatelja:
0 – delovanje v eni statistični regiji
1 – do 30 aktivnih članov (za zveze: do 4 članov)
1 – delovanje v dveh ali treh statističnih regijah
2 – od 31 do 100 aktivnih članov (za zveze: od 5 do 15 članov)
2 – delovanje v štirih ali petih statističnih regijah
3 – od 101 do 180 aktivnih članov (za zveze: od 16 do 30 članov)
3 – delovanje v šestih ali sedmih statističnih regijah
4 – od 181 do 250 aktivnih članov (za zveze: od 31 do 50 članov)
4 – delovanje v osmih ali devetih statističnih regijah
5 – več kot 251 aktivnih članov (za zveze: več kot 50 članov)
(za zveze se upošteva članstvo posameznih društev-pravnih oseb, ki so vključena v zvezo)
5 – delovanje v desetih ali več kot desetih statističnih regijah
3. Zagotavljanje pomoči kmetijskim gospodarstvom
na področju usposabljanja:
4. Delež lastnih sredstev za izvedbo programa:
1 – izvedba tradicionalnih usposabljanj (do 2 usposabljanja oziroma predavanji)
1 – od 50 do 53 % lastnih sredstev
2 – izvedba tradicionalnih usposabljanj (3 ali več usposabljanj oziroma predavanj)
2 – od 54 do 57 % lastnih sredstev
3 – izvedba delavnic oziroma aktivno sodelovanje udeležencev
3 – od 58 do 61 % lastnih sredstev
4 – usposabljanje z opravljenim preizkusom znanja
4 – od 62 do 65 % lastnih sredstev
5 – usposabljanje s preizkusom znanja na nivoju države
5 – več kot 66 % lastnih sredstev
5. Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu: Do 20 % možnih točk (100 točk)
(1) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) bo ocenila vse pravočasne, popolne in ustrezne vloge.
(2) Odobrene bodo vloge, ki bodo izpolnjevale vse predpisane pogoje, ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 150 točk in katerih vrednost upravičenih stroškov bo znašala najmanj 2.000 EUR.
(3) Sredstva bodo proporcionalno razdeljena glede na delež doseženih točk od skupnega števila točk, glede na razpoložljiva sredstva in glede na skupno vrednost zaprošenih sredstev.
VII. Vloga
(1) Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano in žigosano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije, ter z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije.
(2) Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacije se objavi na spletni strani Ministrstva – http://www.mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.
(3) Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
VIII. Rok in način prijave
(1) Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do 31. 7. 2015.
(2) Vloge, vložene pred oziroma po roku, določenem v prejšnji točki, se zavržejo.
(3) Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, se zavrže.
(4) Sestavni deli vloge morajo biti zloženi po označenem vrstnem redu.
(5) Vloge je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali vložiti v vložišču Agencije, v času uradnih ur.
(6) Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se zavržejo.
(7) Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge, označen s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vložišča Agencije, naziv in naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja: Ne odpiraj vloga na javni razpis za 2. ukrep Uredbe Prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2015.
(8) Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
IX. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
(1) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava Agencija in jih tudi oceni.
(2) Vloge, ki so popolne, izpolnjujejo vse pogoje in ki na podlagi meril za dodelitev pomoči iz ukrepa po tem javnem razpisu dosegajo določeno število točk, se odobrijo.
(3) Pomoč se vlagatelju odobri z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik Agencije.
(4) Zoper odločbo Agencije je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno.
X. Poraba sredstev
(1) Število zahtevkov določi Agencija v odločbi o pravici do sredstev.
(2) Zahtevek za izplačilo (Priloga št. 3 razpisne dokumentacije), skupaj z originalnimi računi in dokazili o plačilu upravičenih stroškov oziroma overjenimi kopijami ter poročilom o izvedenem programu dela, mora prejemnik predložiti na Agencijo, najkasneje do 30. 10. 2015. Če je zahtevek nepopoln, se ga lahko na poziv Agencije dopolni največ enkrat.
(3) Originalni računi in dokazila o plačilu računov oziroma overjene kopije morajo biti oštevilčeni, zloženi po vrstnem redu in v zaporedju prikazani v seznamu originalnih računov (Priloga št. 4 razpisne dokumentacije).
(4) Kot osnova za izplačilo dodeljene pomoči iz ukrepa po tem javnem razpisu se upoštevajo dokazila, ki se nanašajo na upravičene stroške za obdobje od izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
(5) Račun mora vsebovati vse potrebne podatke oziroma mora biti izdan v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.
(6) Originalni računi in dokazila o plačilu računov oziroma overjene kopije se upravičencem ne vračajo.
XI. Obveznosti prejemnika pomoči, nepravilnosti in sankcije
(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun.
(2) Vse dejavnosti morajo biti dokončane in plačane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
(3) V primeru ugotovljenih nepravilnosti Agencija zahteva vračilo dodeljenih sredstev od upravičenca skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi skladno s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15).
(4) Prejemnik pomoči mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, hraniti vsaj še deset let od datuma dodelitve pomoči.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost